Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1999 / Obecně závazná vyhláška č. 5/1999 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/99 - zrušena 1/2017

kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/96
o závažných částech ÚP sídelního útvaru města Hranice

 

Městská rada v Hranicích se usnesla dne 5.8.1999 vydat podle ustanovení § 24 a § 45 písm. l) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1

Obecně závazná vyhláška č.4/96 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Hranice se mění a doplňuje takto:


v
ČÁSTI PRVNÍ
Úvodní ustanovení

Článek 1
Účel vyhlášky
se doplňuje text poslední věty odstavce (1):

.. a změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Hranice, který schválilo městské zastupitelstvo v Hranicích dne 5.8.1999


v
ČÁSTI DRUHÉ
Závazné regulativy


Článek 9
Zásady rozvoje jednotlivých funkčních složek
v odstavci (1) se ruší původní text bodu f) a nahrazuje se textem novým, který zní:

f) Přebudovat křižovatku silnic I/47, I/35, III/44029, III/44021 na křižovatku okružní.

dále se v odstavci (1) zařazuje nový bod, který zní:

n) Pro průmyslovou zónu Drahotuše - Struhlovsko uvažovat s jedním vjezdem z přeložky silnice III/44021, která bude v místě vjezdu rozšířena o odbočovací a připojovací pruhy.


Článek 2
Účinnost vyhlášky

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 22.8.1999.


Vyvěšeno 6.8. 1999
Svěšeno 24.8. 1999

V Hranicích dne 5.8.1999
Dr.Ing. Rudolf Novák
starosta města

Ing. Josef Ježík
zástupce starosty

 

 

vyvěšeno na úřední desce: 6.8.99
svěšeno na úřední desce: 24.8.99
účinnost: 22.8.99Jazykové verze

  • Čeština
  • English