Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1999 / Obecně závazná vyhláška č. 6/1999 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/99,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/98 ze dne 9.7.1998
o nákládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem

Městské zastupitelstvo v Hranicích se usneslo podle § 14 odst.1 písm. r) a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dne 16.9.1999 vydat podle § 16 odst. 1 tohoto zákona a v souladu s § 9 odst. 1 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech tuto obecně závaznou vyhlášku.


Článek 1
Obecně závazná vyhláška města Hranic č.6/98 ze dne 9.7.1998 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem se mění a doplňuje takto:
Čl. 1 odst. 2 zní :
Tato vyhláška je závazná :
- pro všechny fyzické osoby, které mají trvalé nebo přechodné bydliště na území města Hranic a dále pro osoby, které se na území města Hranic zdržují,
- pro původce (právnické osoby a fyzické osoby, oprávněné k podnikání), kteří produkují odpad podobný domovnímu odpadu a zapojili se do systému, stanoveného touto vyhláškou na základě písemné dohody s městem Hranice, uzavřené prostřednictvím oprávněné osoby.

Čl. 3 odst. 1 písm. d) zní :
Ambulantní sběr nebezpečného odpadu, vytříděného z komunálního odpadu, např.: olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál znečištěný organickými škodlivinami, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, lednice s obsahem chladícího média, televizory. Nepotřebné léky a veterinární léčiva se odkládají v lékárnách, resp. ve veterinárních zařízeních podle zvláštního předpisu

2). Čl. 6 zní :
1. Fyzické osoby jsou povinny :
a) odkládat odděleně shromážděné druhy odpadů, směsný odpad a objemný odpad do sběrných nádob k tomu určených,
b) naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možné řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával,
c) udržovat čistotu v okolí sběrných nádob,
d) na výzvu prokázat příslušnému odboru Městského úřadu Hranice, jak využívají nebo zneškodňují odpad, který produkují a to např. takto :
- při účasti v systému nakládání s komunálním odpadem, stanoveným městem Hranice, dokladem o zaplacení poplatku na vývoz odpadu,
- dokladem o předání vytříděného odpadu některým organizacím sběrných surovin nebo jiné oprávněné osobě, zabývající se sběrem vytříděných využitelných složek komunálního odpadu,
- dokladem o předání komunálního odpadu ke zneškodnění či využití jiné oprávněné osobě (spalovna, skládka, sběratelská firma, apod.).


Článek 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 8.10.1999.


------------------------------
2) Zákon o léčivech č. 79/1997 Sb.

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English