Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 2000 / Obecně závazná vyhláška č. 1/2000


obsah:

Obecná závazná vyhláška č. 1/2000
ze dne 28.3.2000, kterou se ruší OZV č. 15/1994, č. 2/1997 a č. 5/1997

"Zásady hospodaření s bytovým fondem v majetku a správě města Hranice"

Městské zastupitelstvo v Hranicích na svém řádném zasedání dne 23.3.1994 , schválilo podle ustanovení § 14 odst. 1, písm. b), § 16 a § 36 odst. 1, písm. f) zákona ČNR 367/1990 Sb., O obcích ( obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, dále pdoel zákona č. 10/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku ăZásady hospodaření s bytovým fondem v majetku a správě města HraniceŇ.

Čl . 1
Zrušovací ustanovení


Touto OZV č. 1/2000 se ruší OZV č. 15/1994 , č. 2/1997 a č. 5/1997 ăZásady hospodaření s bytovým fondem v majetku a správě města HraniceŇ ze dne 23.3.1994

Čl. 2
Účinnost

Tato Obecně závazná vyhláška č. 1/2000 nabývá účinnosti patnáctým dnem , následujícím pro dni jejího vyhlášení ( vyvěšením na úřední desce MěÚ)

Schváleno městským zastupitelstvem v Hranicích dne 28.3.2000
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 28.3. 2000.


Vyvěšeno 3.4. 2000
Svěšeno 5.5. 2000


Dr. Ing. Rudolf Novák
starosta Města Hranic

Ing. Josef Ježík
místostarosta Města Hranic

vyvěšeno na úřední desce: 3.4.00
svěšeno na úřední desce: 5.5.00
účinnost: 28.3.00Jazykové verze

  • Čeština
  • English