Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 2000 / Obecně závazná vyhláška č. 2/2000 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2000
MĚSTA HRANICE - zrušena 1/2017


Městská rada v Hranicích se usnesla dne 29.06.2000 vydat podle ustanovení § 24 a § 45 písm. l) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku


Článek 1
Obecně závazná vyhláška č. 4/96 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Hranice se mění a doplňuje takto:

v ČÁSTI PRVNÍ
Úvodní ustanovení

Článek 1
Účel vyhlášky
se doplňuje text poslední věty odstavce (1):
a Změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Hranice, kterou schválilo městské zastupitelstvo v Hranicích dne 5.8.1999
a Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Hranice, kterou schválilo městské zastupitelstvo v Hranicích dne 22.6.2000.

v ČÁSTI DRUHÉ
Závazné regulativy

Článek 9
Zásady rozvoje jednotlivých funkčních složek

v odstavci (1)
se doplní text bodu f):
f) Přebudovat křižovatku silnice I/47 s ulicemi Novou a Zborovskou na velkou okružní křižovatku.

se doplní text bodu j):
jj) U nově navržených bytových domů zajistit cca 70% odstavných stání pro auta jejich obyvatel ve formě stání vestavěných.

Článek 2
Účinnost vyhlášky

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 17.7.2000.


Vyvěšeno 29.6. 2000
Svěšeno 27.7. 2000
V Hranicích dne 29.6.2000

Dr.Ing. Rudolf Novák
starosta města

Ing. Josef Ježík
zástupce starosty

 

vyvěšeno na úřední desce: 29.6.00
svěšeno na úřední desce: 27.7.00
účinnost: 17.7.00

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English