Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 2000 / Obecně závazná vyhláška č. 3/2000 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA HRANIC č. 3/2000

TRŽNÍ ŘÁD

Městská rada v Hranicích se usnesla dne 24.8.2000 vydat podle ustanovení § 18 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání /živnostenský zákon/, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 24 a § 45 písm.l/ zákona č.367/1990 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :
ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení
Článek l
Účel vyhlášky

1. Pro nabídku, prodej zboží /dále jen prodej/ a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1/ tržní řád vymezí :
a/ místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a tržiště a jejich rozdělení,
b/ stanovenou kapacitu a přiměřenou vybavenost tržišť,
c/ dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,
d/ pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,
e/ pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu 2/
2. Vymezovat místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a tržiště, bude oprávněna městská rada.
3. Ustanovení článku 7 "Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti " a článku 8 "Pravidla k zajištění řádného provozu " této vyhlášky se vztahují i na prodej zboží a poskytování služeb na tržištích, která mají charakter stavby podle zvláštního zákona 1/.


1/ Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů
2/ § 18 odst.1 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání /živnostenský zákon/, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 2
Vymezení některých pojmů

1. Pro účely této vyhlášky se rozumí :

a/ tržnicí; vymezený a uzavíratelný objekt, mající charakter stavby podle zvláštního zákona1/, určený nebo zkolaudovaný pro účely prodeje zboží nebo poskytování služeb více podnikatelskými subjekty nebo fyzickými osobami na vymezených místech,

b/ tržištěm; veřejně přístupné prostranství, dočasně nebo i trvale určené k prodeji zboží nebo poskytování služeb např. místech, k tomuto účelu vymezených,

c/ tržní místo; veřejně přístupné prostranství, umístěné mimo tržnice a tržiště, na němž je bez bližšího vymezení povolen prodej zboží nebo poskytování služeb,

d/ restaurační předzahrádkou; vymezené místo pro prodej zboží nebo poskytnutí služby v rámci živnosti "hostinská činnost" 3/, které je k výkonu této činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou, určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1/. Restaurační předzahrádka musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna,

e/ předsunutým prodejním místem; místo pro prodej zboží nebo poskytování služeb na prodejních stáncích, pultech a jiných podobných zařízeních ve stejném sortimentu jako v provozovně určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1/, se kterou předsunuté prodejní místo funkčně souvisí. Předsunuté prodejní místo je zřizováno v těsné blízkosti přímo před vlastní provozovnou a musí mít stejného provozovatele,

f/ prodejním místem; vymezené místo na tržnicích, tržištích, tržních místech a předsunutých prodejních místech, na kterém se prodává zboží a poskytují služby z odpovídajícího prodejního zařízení z hlediska platných hygienických4/, požárních a bezpečnostních předpisů, mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1/,

g/ kapacitou tržiště; počet prodejních míst v rámci příslušného tržiště k zajištění dostatečného prostoru za účelem dodržení určité úrovně prodeje,

h/ provozovatelem; fyzická nebo právnická osoba provozující tržnici, tržiště, tržní místo, restaurační předzahrádku předsunuté prodejní místo nebo prodejní místo,

i/ podomním obchodem; podomní nebo pochůzkový prodej zboží, poskytování služeb, případně i jen nabídka obojího, provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů nebo veřejného prostranství.

 

Článek 3
Působnost vyhlášky


1. Vyhláška platí pro územní obvod města Hranic, t.j. včetně místních částí Drahotuše, Lhotka, Rybáře, Slavíč, Středolesí, Uhřínov, Valšovice, Velká.


ČÁST DRUHÁ

Článek 4
Místa pro prodej a poskytování služeb


1. Na území města Hranic lze provozovat prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1/pouze na místech uvedených v příloze č.1 této vyhlášky.

2. U příležitosti významných svátků, výročí, sportovních podniků, reklamních a prodejních akcí je povoleno krátkodobě prodávat zboží a poskytovat služby, které se obvykle při těchto příležitostech nabízí. V Hranicích na Masarykově nám. - u kašny, v ulici U Kostelíčka a v Drahotuších v ulici Hranická a Lipnická.

3. Podomní obchod je v územním obvodu města Hranic zakázán.

3/ Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání /živnostenský zákon/, ve znění pozdějších předpisů
4/ Vyhl.Ministerstva zdravotnictví č.295/1997 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny

 

Článek 5
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti


1. Kapacita jednotlivých tržnic, tržišť a tržních míst je stanovena v příloze č.1 této vyhlášky. Příloha dále obsahuje vymezení prostoru v metrech čtverečních u restauračních předzahrádek.

2. Výjimky z počtu prodejních míst budou řešeny provozovatelem individuálně v rámci příslušného tržiště, a to s ohledem na zajištění dostatečného prostoru, t.j. minimálně 1 m na průchod mezi jednotlivými prodejními stánky a také na určitou úroveň prodeje.

3. Přiměřeným vybavením tržnic, tržišť a tržních míst se rozumí existence odpovídajícího prodejního zařízení dle platných hygienických předpisů4/ /prodej potravin/,zkoušecí kabinky u stánků pro prodej textilního zboží, u prodeje elektroniky a elektrospotřebičů přípojky el.energie a dále dostatečné množství nádob na odpadky. U předzahrádek a u předsunutých forem prodeje lze používat pouze zařízení odpovídající jak povaze poskytovaných služeb, tak velikosti prodejního místa.

 

Článek 6
Doba prodeje a poskytování služeb

1. Tržnice, tržiště, tržní místa a předsunuté formy prodeje mohou být provozovány po dobu celého roku s přihlédnutím k sortimentu prodávaného zboží a poskytovaných služeb.

Doba prodeje zboží a poskytování služeb je stanovena takto :
pondělí - pátek 7,00 - 18,00 hod.
sobota 7,00 - 12,00 hod.
pokud v příloze č.1 této vyhlášky není stanoveno jinak.


2. Restaurační předzahrádky mohou být provozovány v období měsíců květen - září v souladu s provozní dobou provozovny, pokud v příloze č.1 této vyhlášky není stanoveno jinak.

3. U mimořádných prodejních akcí uvedených v čl.4 odst.2 může být prodejní doba upravena na základě žádosti, předložené 3 dny před konáním akce v době nejdříve od 6,00 hod. a nejpozději do 20,00 hod..


ČÁST TŘETÍ
Článek 7
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti

1. Při prodeji zboží a poskytování služeb jsou všechny zúčastněné osoby /provozovatelé, prodávající a poskytovatelé služeb/ povinny :
a/ zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků a míst pro prodej a poskytování služeb,
b/ k prodeji užívat prodejní zařízení dle platných hygienických norem,
c/ průběžně odkládat odpad i obaly ze zboží na předem určené místo,
d/ k prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, neumísťovat před stánky předměty, které by ztěžovaly nebo znemožňovaly průchod zákazníkům,
e/ při manipulaci se zbožím dbát zvýšené opatrnosti,
f/ při dopravě zboží na prodejní místa udržovat volné komunikace, průchody a únikové cesty,
g/ zabezpečit, aby nedocházelo k přímému prodeji zboží a poskytování služeb ze země, krabic a jiných obalů, zavazadel, různých nádob a pod..

2. Prodávající je povinen při své činnosti co nejúčinněji chránit životní prostředí, zabraňovat jeho znečištění, dodržovat platné stavební, hygienické, bezpečnostní, požární a jiné právní předpisy.

 

Článek 8
Pravidla k zajištění řádného provozu

1. Provozovatel tržnice, tržiště a tržního místa zajistí, aby stavba či pozemek, byl využíván k tomu účelu k jakému byl zřízen na základě vydaného územního nebo kolaudačního rozhodnutí, případně ohlášení.

2. Provozovatel tržnice, tržiště a tržního místa je povinen seznámit prodávající s pravidly k zajištění řádného provozu, zejména :
- se stanovením provozní doby,
- s dodržováním čistoty a bezpečnosti,
- s vymezením základních opatření na ochranu spotřebitele zabezpečením možnosti kontroly měr a vah
- a s touto obecně závaznou vyhláškou.

3. Provozovatel tržnice, která je určená k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1/ vydá konkrétní provozní řád upravující zejména :
- otevírání a uzavírání tržnice,
- placení prodejního místa,
- provádění úklidu,
- režim zásobování,
- vymezení skladových prostor a pod.
ČÁST ČTVRTÁ

Článek 9
Sankce za porušení ustanovení OZV

1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou :

a/ fyzickou osobou se posuzuje podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

b/ právnickou osobou a podnikatelem při výkonu podnikatelské činnosti se posuzuje jako jiný správní delikt podle zákona č.367/1990 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů


Článek 10
Závěrečná ustanovení

1. Zrušují se :
a/ OZV č.3/99 "Tržní řád",
b/ OZV č.7/99, kterou se doplňuje OZV č.3/99 "Tržní řád".

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 12.9.2000


Vyvěšeno dne : 25.8.2000
Sňato dne 11.9.2000

Dr.Ing. Rudolf Novák
starosta města

Ing. Josef Ježík
zástupce starosty


Příloha č.1 OZV č.3/2000 "Tržní řád"

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English