Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 2000 / Obecně závazná vyhláška č. 5/2000 - zrušena


obsah:

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

M Ě S T A H R A N I C č. 5/2000


O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

Zastupitelstvo Města Hranice schválilo podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 14.12.2000 vydat v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 a § 10 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Závaznost obecně závazné vyhlášky

(1) Vyhláška řeší nakládání s komunálním a stavebním odpadem města Hranic včetně místních částí Hranice II - Lhotka, Hranice III - Velká, Hranice IV - Drahotuše, Hranice V - Rybáře, Hranice VI - Valšovice, Hranice VII - Slavíč, Hranice VIII - Středolesí, Hranice IX - Uhřínov.

(2) Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro každou fyzickou osobu, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad, pro každého vlastníka nebo správce budov či nemovitosti, kde vzniká komunální odpad, a dále pro původce odpadu nebo oprávněné osoby, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů1) jako odpad komunální, pokud na základě písemné dohody s městem Hranice, uzavřené prostřednictvím oprávněné osoby6), využívají systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem stanovený městem Hranice.

Článek 2
Základní pojmy

(1) Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou, a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu2). Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek považují za odpad, je uveden
v příloze č.1 zákona.

(2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města Hranic při činnosti fyzických osob, pro které nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení,
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.

(3) Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona.

(4) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.

(5) Původce odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území města Hranic, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje město Hranice. Město Hranice se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném (tj. do sběrné nádoby) a současně se stává vlastníkem tohoto odpadu.

(6) Oprávněná osoba je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona nebo podle zvláštních předpisů3). Původce odpadu je vždy oprávněnou osobou, pokud jde o dopravu odpadů.

(7) Stálé stanoviště je vhodně vybavený a zabezpečený prostor pro trvalé umístění sběrných nádob, oddělený od veřejného prostranství tak, aby byly sběrné nádoby nepřetržitě přístupné pro fyzické osoby užívající objekt, pro které jsou sběrné nádoby určeny. Stálé stanoviště určuje vlastník nebo správce nemovitosti po dohodě s vlastníkem pozemku.

(8) Svozové stanoviště je místo určené k dočasnému umístění sběrných nádob tak, aby byly volně a bezpečně přístupné pro svoz jejich obsahu. Vzdálenost od krajnice vozovky k místu přistavení je max. 2 m. Tímto místem může být i stálé stanoviště. Svozové stanoviště určuje vlastník nebo správce nemovitosti po dohodě s oprávněnou osobou6), pověřenou městem Hranice k zajištění sběru a svozu komunálního odpadu.

(9) Sběr komunálního odpadu je jeho shromáždění ve sběrných nádobách do doby jeho odvozu oprávněnou osobou6), zajišťující svoz komunálního odpadu.

(10) Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných druhů komunálního odpadu do sběrných nádob k tomu účelu barevně rozlišených a označených příslušným druhem odpadu.

(11) Svoz komunálního odpadu je vyprázdnění sběrných nádob do sběrných vozidel a odvoz shromažďovaného komunálního odpadu nebo odvoz sběrných nádob a jejich vyprázdnění. Svoz komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba6), která je pověřená městem Hranice (dále jen oprávněná osoba6)).

(12) Mobilní sběr nebezpečného odpadu vytříděného z komunálního odpadu je takový způsob sběru, kdy oprávněná osoba odebírá tento druh odpadů od občanů na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do sběrných a svozových prostředků, které odpovídají technicky všem platným legislativním požadavkům.

Článek 3
Nakládání s komunálním odpadem

(1) Pro nakládání s komunálním odpadem, tj. jeho shromažďování a třídění, jsou určeny tyto sběrné nádoby a zařízení :
a) sběrné nádoby (popelnice, kontejnery a igelitové pytle s logem firmy oprávněné osoby6)) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, např. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady - / příloha /,
b) kontejnery na tříděný odpad - barevně rozlišené nádoby, označeny druhem odpadu :
modrá - papír
zelená - sklo
žlutá - plasty
c) velkoobjemové kontejnery na bioodpad (plevel, listí, větve, pařezy,.....) jsou přistavovány 2x ročně, datum a místo budou oznámeny předem v místním tisku a na úřední desce městského úřadu, případně v místních částech místním rozhlasem,
d) svozové vozidlo nebo mobilní kontejner na sběr a svoz nebezpečného odpadu - např. olověné akumulátory, odpad rtuti, vyřazené léky, výbojky, zářivky, textilní materiál znečištěný organickými škodlivinami, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, lednice s obsahem chladícího média, televizní obrazovky, atd. Sběr a svoz nebezpečného odpadu probíhá 2x ročně, datum, čas, místo a druhy sbíraných odpadů budou předem oznámeny v místním tisku a na úřední desce městského úřadu, případně v místních částech místním rozhlasem.


(2) Původci odpadu, kteří produkují ve městě Hranice a místních částech Drahotuše, Rybáře, Velká, Valšovice, Uhřínov, Středolesí, Slavíč a Lhotka odpad zařazený podle Katalogu odpadů1) jako odpad komunální, mohou využít systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem stanovený touto obecně závaznou vyhláškou na základě písemné dohody s městem Hranice, uzavřené prostřednictvím oprávněné osoby6).

Článek 4
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzický osob, popřípadě původců odpadů, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů na základě objednávky u oprávněné osoby6), které budou odvezeny na náklady fyzické osoby nebo původce odpadu na řízenou skládku Hranice. Náklady s likvidaci stavebního odpadu hradí fyzická osoba, příp. původce odpadu oprávněné osobě6). Tímto se nevylučuje možnost zajistit si zneškodnění (odvoz na řízenou skládku) či využití (např. recyklace) tohoto odpadu vlastními prostředky, popř. jiným zákonným způsobem.


Článek 5
Nakládání s odpadem z čištění komunikací,
údržby veřejné zeleně a hřbitovů

Odpad z čištění veřejných komunikací, veřejné zeleně a hřbitovů je ukládán pracovníky oprávněné osoby6) do velkoobjemových kontejnerů a poté ukládán na řízenou skládku Hranice. Náklady spojené s likvidací tohoto odpadu hradí město Hranice.


Článek 6
Povinnosti fyzických osob

(1) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodnění podle systému stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou.

(2) Fyzické osoby jsou povinny prokázat na výzvu Městského úřadu Hranice jak naložily se svým stavebním odpadem


Článek 7
Povinnosti oprávněné osoby6)

(1) Provádět svoz a zneškodnění komunálního odpadu, případně i jeho sběr a poskytovat služby s tím spojené v souladu se zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a touto obecně závaznou vyhláškou.

(2) Pravidelný svoz provádět v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech. Každá případná změna bude oprávněnou osobou6) oznámena po vzájemné dohodě s městem Hranice minimálně jeden měsíc před realizací změny.

(3) Zajišťovat v místě vyprazdňování sběrných nádob čistotu bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění.

(4) Zajišťovat uložení sběrných nádob na původní či smluvními stranami dohodnuté místo.


(5) Udržovat čistotu ve stanovištích sběrných nádob bytových domů.

(6) V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, zajistit náhradní svoz do konce následujícího dne, příp. v novém termínu dohodnutém s městem Hranice.


Článek 8
Poplatek za komunální odpad

(1) Poplatek za komunální odpad je městem Hranice stanoven v obecně závazné vyhlášce č. 6/2000 o poplatku za komunální odpad.

(2) Správu poplatku vykonává město Hranice prostřednictvím finančního odboru Městského úřadu Hranice4).


Článek 9
Cena a její splatnost

Původci odpadu nebo oprávněné osoby, kteří se na základě písemné dohody s městem Hranice, uzavřené prostřednictvím oprávněné osoby6), zapojily do systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem stanoveného městem platí cenu dohodnutou v této písemné dohodě, ve které je současně stanovena její splatnost.

Článek 10
Kontrolní činnost

Kontrolu nad dodržováním povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou provádí Městská policie Hranice a odbor životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice.


Článek 11
Sankce

Porušování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle platných právních předpisů5).


Článek 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Hranic č.6/98 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem ze dne 9.7.1998 a č.6/99 ze dne 2.9.1999, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/98 ze dne 9.7.1998 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem.

Článek 13
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 30.12.2000

Dr. Ing. Rudolf Novák
starosta Města Hranic

Ing. Josef Ježík
místostarosta Města Hranic
Seznam odkazů :

1) Vyhláška MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3) Např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

6) Oprávněnou osobou je Ekoltes Hranice a.s.


Příloha
S B Ě R N É N Á D O B Y


1) Sběrné nádoby - igelitové pytle s logem firmy oprávněné osoby6) slouží k ukládání komunálního odpadu pouze v těchto lokalitách :

zahrádkářské kolonie - viadukty v Hranicích (směr Velká)
- za stadionem SK Hranice
- za fotbalovým hřištěm Dukly Hranice
- Paseky U Kostelíčka v Hranicích
- Pod Hůrkou v Hranicích
- U rybníčka v Drahotuších
- Na hrázi ve Slavíči
- Kolonie Šafranica

Svoz je prováděn každé první úterý v měsíci od 1.4. do 1.10. běžného roku.

 

2) V místních částech Středolesí a Uhřínov slouží k ukládání komunálního odpadu velkoobjemové kontejnery.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English