Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 2000 / Obecně závazná vyhláška č. 6/2000 - zrušena


obsah:

M Ě S T O H R A N I C E

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A


č. 6 /2000 o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo Města Hranice schválilo dne 14.12.2000 podle § 10, písm.a) a § 84,odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a podle § 9 odst.2 a § 10, odst.1 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech, ve znění pozd.předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

V územním obvodu města Hranice včetně místních částí Hranice II - Lhotka, Hranice III - Velká, Hranice IV - Drahotuše, Hranice V - Rybáře, Hranice VI - Valšovice, Hranice VII - Slavíč, Hranice VIII - Středolesí, Hranice IX - Uhřínov je stanoven a vybírán poplatek za komunální odpad (dále jen poplatek) vznikající na jeho území.


Článek 2
Poplatník, plátce poplatku

1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.

2) Plátcem poplatku je vlastník či správce budovy či nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.

3) Má-li k budově vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Plátcem je v takovém případě společný zástupce zvolený spoluvlastníky nebo určený správcem poplatku, pokud si spoluvlastníci společného zástupce nezvolí.

4) Vlastníci bytů vymezených jako jednotky podle zvláštních zákonů, kteří nemají určeného správce, jsou poplatníky i plátci zároveň.

5) Má-li k nemovitosti či budově, sloužící k individuální rekreaci na území města Hranice vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně a to ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu. Plátcem je v takovém případě společný zástupce zvolený
spoluvlastníky nebo určený správcem poplatku, pokud si spoluvlastníci společného zástupce nezvolí.

6) Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. Na rozúčtování se přiměřeně použijí předpisy o usměrňování cen služeb spojených s nájmem bytu.


Článek 3
Registrační a oznamovací povinnost

1) Plátce poplatku má registrační a oznamovací povinnost dle přílohy č. 1 této vyhlášky, za každou jím spravovanou ne- movitost:
a) podle stavu ke dni 28.2.2001 do 31.3.2001
b) dále vždy do 15 dnů, kdy se stal plátcem nebo nastala změna rozhodná pro výši poplatku.

2) Plátce poplatku je povinen vést řádně evidenci poplatníků pro potřeby kontroly placení poplatku včetně změn ve vlastnictví budov či nemovitostí, počtu osob v bytech, změn bydliště.

3) Při plnění registrační a oznamovací povinnosti je plátce poplatku povinen:

sdělit správci poplatku na předepsaném tiskopise své plné jméno nebo název, bydliště nebo sídlo, rodné nebo identifikační číslo, číslo účtu u peněžního ústavu a další údaje uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky, za každou jím spravovanou nemovitost samostatně.

4) Poplatník je povinen oznámit plátci poplatku každou skutečnost mající vliv na výši poplatku do 15 dnů od jejího vzniku.

5) Pokud plátce poplatku nesplní oznamovací povinnost k poplat- ku,bude mu poplatek vyměřen.


Článek 4
Výše poplatku za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad je městem Hranice stanoven:
a) ve výši 197,- Kč na jednoho poplatníka a rok v případě,kdy od-
kládá komunální odpad do vlastní nádoby
b) ve výši 232,- Kč na jednoho poplatníka a rok v případě,kdy odkládá komunální odpad do nádoby pronajaté a.s. Ekoltes
c) ve výši 197,- Kč/rok za každou nemovitost či budovu, sloužící
k individuální rekreaci, pokud není nemovitost či budova
celoročně obývaná v případě, že odkládá komunální odpad
do vlastní nádoby
d) ve výši 232,- Kč/rok za každou nemovitost či budovu, sloužící
k individuální rekreaci,pokud není nemovitost či budova ce-
loročně obývaná v případě, že odkládá komunální odpad do ná-
doby pronajaté a.s. Ekoltes.


Článek 5
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově k 31.5.příslušného roku.

2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku,je poplatek splatný do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti


Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.

3) Zanikne-li poplatková povinnost během roku, musí tuto skutečnost plátce oznámit správci poplatku do 15 dnů od jejího zániku.

Poplatek se vrací od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost zanikla a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.

4) Plátce poplatku uhradí poplatek správci poplatku v příslušné výši dle čl.4 této obecně závazné vyhlášky.

5) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, bude vyměřen platebním výměrem.

Článek 6
Správa poplatku
Správu poplatku vykonává město Hranice prostřednictvím finančního odboru Městského úřadu Hranice.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

1) Při řízení ve věcech poplatku za komunální odpad se postupuje dle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, v platném znění.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2001.


Dr. Ing. Rudolf Novák
starosta Města Hranic

Ing. Josef Ježík
místostarosta Města Hranic

Vyvěšeno dne: 15. 12. 2000
Sňato dne : 31.12.2000
obsah

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English