Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 2001 / Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 - zrušena


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2001 o fondu rozvoje bydlení a fondu na opravy bytového fondu postiženého povodní


Zastupitelstvo města Hranice se dne 22.02.2001 usneslo vydat na základě ustanovení § 35 a § 84 odst.(2) písm.d) a i) zákona č.128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení) usnesením č.327/2001-ZM 21 tuto obecně závaznou vyhlášku o fondu rozvoje bydlení a fondu na opravy bytového fondu postiženého povodní.
Článek 1
Základní ustanovení
(1) Fond rozvoje bydlení je zřízen v souladu s Programem poskytování státních půjček na opravy a modernizaci a rozšíření bytového fondu pro rok 1998.Fond na opravy bytového fondu postiženého povodní je zřízen v souladu s Programem poskytování státních půjček na opravy bytového fondu určený pro obce postižené záplavami vydaném pro rok 1997 a upraveném v roce 1998 na základě usnesení vlády č.505 z 5.8.1998.
(2) Fond rozvoje bydlení slouží na poskytování účelových půjček na opravy a modernizaci bytového fondu města a ostatních vlastníků obytných budov a bytů na území města za účelem zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města Hranice. Fond je veden na samostatném účtu č.134674027/5100.
(3) Fond na opravy bytového fondu postiženého povodní slouží přednostně na poskytování účelově vázaných půjček vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou-povodní,k úhradě nákladů na jejich opravy.
Dále lze prostředky tohoto fondu, po projednání s příslušným okresním úřadem, použít též na poskytování účelově vázaných půjček vlastníkům obytných budov a bytů na jejich opravy. Fond je veden na samostatném účtu č.125796938/5100.
Článek 2
Příjmy fondů
(1) Příjmy fondů tvoří zejména :
a) návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu
b) příjmy ze splátek půjček včetně úrokových výnosů z nich
c) úroky z finančních prostředků na účtech fondů
d) dotace a případné finanční výpomoci z rozpočtu okresního úřadu, popř. jiného územního orgánu,
e) dary a jiné příjmy
f) úroky z prodlení, smluvní pokuty

(2) Příjmem fondu rozvoje bydlení je dále :
a) částka z rozpočtu města, odpovídající splátkám půjček přijatých a použitých městem pro vlastní bytový fond a příslušný úrok ve výši 3 % p.a..
b) nejméně 50 % výnosu z prodeje obytných domů a bytů z majetku města po všechna léta do doby splacení státní půjčky (tato podmínka se považuje za splněnou i v případě,že výnos z prodeje obytných domů a bytů je použit k financování nové bytové výstavby).
(3) Příjmem fondu na opravy bytového fondu postiženého povodní je rovněž částka z rozpočtu města,odpovídající objemu prostředků vyčerpaných na opravy městského bytového fondu,zvýšená o 3 % p.a..
(4) Příjmy fondů musí být beze zbytků ponechány fondům k použití podle jejich pravidel.

Článek 3
Výdaje fondů
(1) Výdaji fondů jsou :
a) poskytnuté účelové půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu na území města za podmínky vrácení použitých prostředků zpět do fondu,
b) poskytnuté účelové půjčky na opravy bytového fondu na území města postiženého povodní za podmínky vrácení použitých prostředků zpět do fondu,
c) náklady související s vedením samostatných účtů u peněžních ústavů.
(2) Na financování oprav a modernizaci bytového fondu města z fondu rozvoje bydlení je město
oprávněno použít maximálně 80 % prostředků poskytnutých ve formě návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu.Tento limit lze překročit v případě,že ostatní vlastníci prokazatelně neprojevili o poskytnutí půjčky zájem.

Článek 4
Podmínky pro poskytování půjček

(1) Půjčky z fondů mohou být poskytnuty pouze fyzickým a právnickým osobám,které vlastní byty,obytné budovy či jejich stavby na území města, a které přijmou závazek použít půjčky podle smlouvou stanovených pravidel.Pro účely této vyhlášky se rozumí obytnou budovou budova splňující podmínky uvedené v ČSN 734301 Obytné budovy.

(2) Z fondů se poskytují půjčky za podmínek,které jsou uvedeny v příloze č.1 a č.2 této vyhlášky a to na základě písemné žádosti vlastníků obytných budov nebo bytů.

(3) Druhy půjček lze slučovat,nelze však získat opakovaně jeden druh půjčky u téže obytné budovy a téhož bytu.
(4) Písemná žádost musí obsahovat :
a) jméno,příjmení,rodné číslo nebo název právnické osoby, IČO a označení osoby oprávněné jednat za právnickou osobu
b) trvalý pobyt nebo sídlo právnické osoby
c)přesné označení obytné budovy nebo bytu, které jsou předmětem žádosti(adresa, číslo popisné,číslo parcely a katastrální území),
d) doklad o vlastnictví obytné budovy nebo bytu,
e) stavební povolení nebo sdělení k ohlášení (pokud je potřebné dle stavebního zákona č.50/1976 Sb.,v platném znění)
f) příslušnou projektovou dokumentaci nebo přesný popis prací,
g) odhad nákladů na opravy a modernizaci včetně požadované výše půjčky,
h) návrh na zajištění poskytované půjčky,
i) pojistnou smlouvu zastavované nemovitosti pro případ poškození živelnou událostí
j) čestné prohlášení žadatele,že nemá vůči městu závazky po lhůtě splatnosti.
(5) Půjčku nelze poskytnout fyzické nebo právnické osobě,která má ke dni podání žádosti o půjčku vůči městu závazky po lhůtě splatnosti.

Článek 5
Pravidla výběrového řízení
(1) Osoba, která splní podmínky dle čl.4 odst.(1) této vyhlášky,může získat půjčku z fondů na základě výběrového řízení.Výběrové řízení vyhlašuje rada města a o výběru žadatelů o půjčky rozhoduje zastupitelstvo města.Výběrové řízení probíhá jedenkrát v kalendářním roce a o všech žádostech musí být rozhodnuto najednou.
(2) Podmínky výběrového řízení budou zveřejněny na úřední desce městského úřadu každoročně do 10 dnů po vyhlášení výběrového řízení radou města a to na dobu lhůty pro podání žádosti o půjčky.Lhůta pro podání žádostí o půjčky je u obou fondů 45 dnů ode dne zveřejnění podmínek výběrového řízení.
(3) Žádosti o půjčky se podávají na formulářích, které jsou přílohou č.3 a 4 této vyhlášky.
(4) Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na úřední desce městského úřadu do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva města.Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká,pokud žadatel neuzavře smlouvu o půjčce do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uzavření.

Článek 6
Smlouva o půjčce
(1) Smlouva o půjčce obsahuje zejména tyto náležitosti :
a. smluvní strany,
b. celková výše půjčky s rozdělením na jednotlivé druhy,
c. lhůta splatnosti ,výše úroků,způsob splácení,při nedodržení termínu splátek-úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dohodnuté měsíční splátky za každý den prodlení,
d. závazek dlužníka k použití půjčky k dohodnutému účelu,v případech použití půjčky na jiný než sjednaný účel nebo v případě porušení stavebně právních předpisů,obsahuje smlouva o půjčce oprávnění věřitele smlouvu vypovědět a požadovat neprodlené vrácení poskytnuté půjčky včetně úroků a zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 % z poskytnuté částky,
e. závazek dlužníka,že po dobu splácení půjčky nezmění charakter obytné budovy uvedený v ČSN 734301 Obytné budovy,v případě nesplnění této povinnosti závazek dlužníka zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 % z poskytnuté částky,
f. ujednání o zajištění závazku.
(2) Čerpání půjček z fondů je možné na základě předkládaných účetních dokladů bezhotovostním převodem.Dlužník předloží účetní doklady k odsouhlasení pověřenému pracovníkovi městského úřadu,který dá na účetní doklad souhlas s proplacením z účtů jednotlivých účelových fondů.
(3) Půjčky lze čerpat do jednoho roku ode dne uzavření smlouvy o půjčce.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
(1)Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušují obecně závazné vyhlášky č.11/98 o Fondu rozvoje bydlení a č.1/99 o vytvoření a použití účelového fondu obce pro poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů postižené záplavami.
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.3. 2001

Vyvěšeno 26.2. 2001
Svěšeno 15.3. 2001

Dr.Ing.Rudolf N o v á k starosta města Hranice

Ing.Josef Ježík místostarosta města Hranice

Přílohy:
1. Fond rozvoje bydlení - druhy a podmínky půjčky
2. Fond na opravy bytového fondu postiženého povodní - druhy a podmínky půjčky
3. Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
4. Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu na opravy bytového fondu postiženého povodní

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English