Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 2001 / Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2001
MĚSTA HRANICE - zrušena 1/2017


Zastupitelstvo města Hranice se usneslo dne 06.09.2001 vydat podle ustanovení § 84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle ustanovení § 29 odst.2 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Článek 1
Obecně závazná vyhláška (dále jen OZV) č. 4/1996 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Hranice ve znění OZV č. 5/1999 a OZV č.2/2000 se mění a doplňuje takto:

V
ČÁSTI PRVNÍ
Úvodní ustanovení

Článek 1
Účel vyhlášky
se doplňuje text odstavce (1) :
É.. a Změny č.5 Územního plánu sídelního útvaru Hranice, kterou schválilo Zastupitelstvo města v Hranicích dne 06.09.2001.


v
ČÁSTI DRUHÉ
Závazné regulativy

Článek 9
Zásady rozvoje jednotlivých funkčních složek
se doplňuje odstavec (1) o písmeno o) v tomto znění :
o) Výstavba v ploše urbanizované zóny občanského vybavení (UO) na ulici Nová v areálu ČSAD je podmíněna realizací výstavby okružní křižovatky silnice I/47 s ulicemi Novou a Zborovskou .


Článek 2
Účinnost vyhlášky


(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 24.09.2001.


Vyvěšeno 6.9. 2001
Svěšeno 8.10. 2001
V Hranicích dne 06.09.2001

Dr.Ing. Rudolf Novák
starosta města

Ing. Josef Ježík
zástupce starosty

 

vyvěšeno na úřední desce: 6.9.01
svěšeno na úřední desce: 8.10.01
účinnot: 24.9.01

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English