Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 2001 / Obecně závazná vyhláška č. 5/2001 - zrušena


obsah:

Obecně závazná vyhláška města Hranice
č. 5 /2001
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Hranice vydává dne 15.11.2001 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Základní ustanovení
1) Město Hranice vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2) Správu poplatku vykonává Městský úřad Hranice (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
3) Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci.

Článek 2
Poplatník
Poplatníkem je:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
c) za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a je poplatníkem dle této vyhlášky, plní všechny povinnosti zákonní zástupci (u nezletilých dětí např. jejich rodiče).

Článek 3
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 písmena a), písmena b) a písmena c) této vyhlášky činí 300,-Kč a je tvořena:
a) z částky 114,-Kč za kalendářní rok a
b) z částky 186,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady roku 2000 činily 3676190,-Kč a byly rozúčtovány takto: 3676190,-Kč jsme dělili počtem 19784 poplatníků (počet poplatníků k datu 1.9.2001)
2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Článek 4
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozději do 30.04. kalendářního roku.
2) Při vzniku poplatkové povinnosti po 30.04. kalendářního roku, je poplatek splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
Článek 5
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník podle článku 2 písmena a) a b) této vyhlášky je povinen sdělit správci poplatku údaje potřebné pro poplatkovou povinnost - jméno, datum narození, bydliště, případně společného zástupce, a to do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
2) Je-li poplatek odváděn za domácnost společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, jsou tyto osoby povinny oznámit správci poplatku jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
3) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku skutečnosti rozhodné pro vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny:
- trvalého pobytu (poplatník uveden v článku 2 písmena a) této vyhlášky)
- vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci (poplatník uvedený v článku 2 písmena b) této vyhlášky)
a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Článek 6
Sankce
1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 7
Omezení
Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 8
Úlevy od poplatku
Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.
Článek 9
Přechodná ustanovení
Vznikla-li poplatková povinnost k poplatku za komunální odpad před účinností této vyhlášky, postupuje se podle dosavadních právních předpisů. Poplatek za komunální odpad se zaplatí (vyměří) v poměrné výši připadající na období do 31. prosince 2001. Byl-li poplatek za komunální odpad zaplacen před účinností této vyhlášky i na období po účinnosti této vyhlášky, považuje se část ve výši přesahující poměrnou část poplatku připadající na období do 31. prosince 2001 za zálohu na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost na odpovídající místní poplatek. Není-li tento postup možný, považuje se tato část poplatku za přeplatek.
Článek 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2000 o poplatku za komunální odpad ze dne 14.12.2000.
Článek 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002
Dr.Ing. Rudolf Novák
starosta města

Ing. Josef Ježík
zástupce starosty

 

vyvěšeno na úřední desce: 14.12.01
svěšeno na úřední desce: 29.12.01
účinnost: 1.1.02Jazykové verze

  • Čeština
  • English