Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 2001 / Obecně závazná vyhláška č. 7/2001 -zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.7/01
MĚSTA HRANICE - zrušena 1/2017

Zastupitelstvo města Hranice se usneslo dne 13.12.2001 vydat podle ustanovení § 84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle ustanovení § 29 odst.2 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :
Článek 1
Obecně závazná vyhláška (dále jen OZV) č. 4/1996 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Hranice ve znění OZV č. 5/1999, OZV č. 2/2000 a OZV č. 3/2001 se mění a doplňuje takto:
v
ČÁSTI PRVNÍ
Úvodní ustanovení
Článek 1
Účel vyhlášky
se doplňuje text odstavce (1) takto :
za výraz "v Hranicích dne 22.6.2000" se vkládá text " a Změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Hranice, kterou schválilo Zastupitelstvo města v Hranicích dne 13.12.2001".

v
ČÁSTI DRUHÉ
Závazné regulativy

Článek 9
Zásady rozvoje jednotlivých funkčních složek
se doplňuje text odstavce (1) písmeno o) takto :
Za výraz "v areálu ČSAD" se vkládá text "a v areálu bývalého OSP" přičemž nový text zní :
Výstavba v ploše urbanizované zóny občanského vybavení (UO) na ulici Nová v areálu ČSAD a v areálu bývalého OSP je podmíněna realizací výstavby okružní křižovatky silnice I/47 s ulicemi Novou a Zborovskou .


Článek 2
Účinnost vyhlášky

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 31.12.2001.

Vyvěšeno 13.12.01
Svěšeno 4.1.02


V Hranicích dne 13.12.2001


Dr.Ing. Rudolf Novák
starosta města

Ing. Josef Ježík
zástupce starosty

 

 

vyvěšeno na úřední desce: 13.12.01
svěšeno na úřední desce: 4.1.02
účinnost: 31.12.01Jazykové verze

  • Čeština
  • English