Cesta: Pro občany / Životní situace (Jak požádat o ...) / Podnikatelé, živnostníci / Kontrolní a dozorová činnost


obsah:

Kontrolní a dozorová činnost 

01.   Identifikační kód

02.   Kód

03.   Pojmenování životní situace

Kontrolní a dozorová činnost podle živnostenského zákona, zákona o zemědělství, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o spotřebních daních, zákona o omezení provozu zastaváren, a některých jiných provozoven v noční době, zákona o civilním letectví, zákona o drahách, zákona o silniční dopravě, zákona o povinném značení lihu a zákona o cestovním ruchu. Dále vykonává dozorovou činnost podle zákona o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Rozhoduje o pozastavení či zrušení živnostenského oprávnění, ukládá rozhodnutím odstranit nedostatky zjištěné při kontrole, projednává a řeší přestupky fyzických osob, projednává a řeší správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob vymezené živnostenským zákonem a ukládá za ně pokuty.

04.   Základní informace k životní situaci

Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady dle zmocnění zákonem č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů a sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání.

Kontrolu provádí zaměstnanci živnostenského úřadu podle zákona o kontrole (kontrolní řád) na základě vlastního kontrolního plánu, podnětů Krajského úřadu Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a jiných správních orgánů. Dále živnostenský  úřad  přijímá podněty ze strany občanů k provedení kontroly nebo dalších opatření směřujících k zahájení řízení z moci úřední. 

05.   Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý občan.

06.   Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Přijatý podnět bude posouzen a živnostenský úřad podle situace provede kontrolu podnikatele přímo na provozovně nebo na živnostenském úřadě. Zjistí-li skutečnosti nasvědčující tomu, že podnikatel porušuje podmínky dané živnostenským zákonem popřípadě předpisy souvisejícími s živnostenským podnikáním, zahájí řízení z moci úřední. V případě, že neshledá důvody k  jeho zahájení podatele, pokud o to požádá, o tom vyrozumí.  Podnět,  který nespadá do pravomoci živnostenského úřadu, bude postoupen příslušnému správnímu orgánu. O postoupení bude stěžovatel informován. Živnostenský úřad není oprávněn řešit občanskoprávní spory, tato činnost  je vymezena soudům.

07.   Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Zasláním písemného podnětu na adresu živnostenského úřadu, nebo přímo osobně řešit v kanceláři kontroly.

08.   Na které instituci životní situaci řešit

Na odboru Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Hranice, Zámecká 118, 753 01 Hranice I – Město, přízemí, dveře č.102.

09.   Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se zaměstnancem kontroly živnostenského úřadu,  a to v době hodin pro veřejnost, případně po telefonické dohodě.

10.   Jaké doklady je nutné míst s sebou

Pokud k podnětu existují nějaké doklady (účtenky, paragony, smlouvy, faktury, korespondence), je vhodné je přiložit.

11.   Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář není stanoven - podnět k provedení kontroly nebo prošetření případu se podává volnou písemnou formou.

12.   Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Tyto úkony nepodléhají správním poplatkům.

13.   Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení podnětu jsou stanoveny správním řádem. Správní orgán podnět prošetří a  pokud ten, kdo podnět podal o to požádá, sdělí mu ve lhůtě do 30ti dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil,  nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě, že byl podnět postoupen jinému příslušnému správnímu orgánu.

14.   Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky řízení mohou být podnikatelé, jejich odpovědní zástupci, jiné pověřené osoby, další správní orgány.

15.   Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Podání by mělo popisovat konkrétní jednání či stav, který pisatel považuje za protiprávní a odůvodňuje zahájení řízení z moci úřední.

16.   Elektronická služba, kterou lze využít

Případné podněty lze zaslat i na e-mailovou adresu Městského úřadu Hranice  podatelna@mesto-hranice.cz

17.   Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění  pozdějších předpisů

 • Zákon č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění

 • Zákon č.252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

18.   Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č.307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č.247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době,

 • Zákon č.49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č.266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č.159/1999 Sb., o výkonu činností v cestovním ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

19.   Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neshledá-li správní orgán důvod k zahájení řízení ani k postoupení věci, sdělí tuto skutečnost podateli. Není povinností zdůvodňovat, proč důvod k zahájení řízení neshledává. Podnět se neodkládá usnesením nebo jinak přezkoumatelným rozhodnutím, není tedy možno podat proti způsobu vyřízení podnětu odvolání.

20.   Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce jsou uvedeny v živnostenském zákoně i dalších speciálních zákonech, kde živnostenský úřad vykonává kontrolní a dozorovou činnost.  

21.   Nejčastější dotazy

Jaké jsou postupy při uplatňování reklamace.

22.   Další informace

 • Živnostenský úřad provádí kontroly, které jsou zaměřeny na plnění povinností uložených živnostenským zákonem a zvláštními zákony. Zejména kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem, značení tabákových výrobků, dodržování podmínek uložených v rozhodnutí o udělení koncese, zjišťuje neoprávněné podnikání  atd.. Mezi další oblasti se zřetelem k příslušným ustanovením vlády ČR,  patří kontrolní činnost ve vztahu k podnikání zahraničních osob, k  ochraně práv duševního vlastnictví, k podnikání v oblasti odpadů a autovraků, k extremistickým akcím .

 • Na živnostenském úřadě, v kanceláři kontroly bylo zřízeno kontaktní místo spotřebitelského ombudsmana, které má za cíl ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi rychle a bezplatně pomoci občanům se domoci spotřebitelských práv. 

23.   Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Další informace lze získat u kteréhokoliv živnostenského úřadu ČR a na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR www.mpo.cz  v sekci ochrana spotřebitele a spotřebitelský ombudsman.

24.   Související životní situace a návody, jak je řešit

Zaměstnanec kontroly živnostenského úřadu projednává přestupky na úseku podnikání, na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě a přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě za porušování právního předpisu nařízení města Hranic „Tržní řád“.  

25.    Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor Obecní živnostenský úřad Městský úřad Hranice.

26. Kontaktní osoba

Marie Caletková, vedoucí odboru.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

11.1.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Živnostenský úřad spolupracuje s dalšími orgány státní správy, které provádí kontrolu podle zvláštních předpisů, s orgány činnými v trestním řízení, případně dalšími subjekty zřízenými nebo založenými k ochraně spotřebitele.

 

 

 Jazykové verze

 • Čeština
 • English