Cesta: Pro občany / Životní situace (Jak požádat o ...) / Výstavba, památková péče / Památková péče / Obnova kulturní památky


obsah:

Obnova movité nebo nemovité kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko. Jinou úpravou se rozumí modernizace budovy při nezměněné funkci.

1. KDO JE OPRÁVNĚN VE VĚCI JEDNAT

Vlastník kulturní památky.

2. JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Obecně nejsou stanoveny žádné.
U věcí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila nadpoloviční většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci).
U úprav společných částí domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina vlastníků jednotek, jak to předpokládá § 11 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb.,o vlastnictví bytů.

3. JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ SITUACE

Písemnou Žádostí o vydání závazného stanoviska (příloha).
Můžete využít také interaktivní formulář Žádost o vydání závazného stanoviska 

4. ZÁKLADNÍ OBSAH A PŘÍLOHY PODÁNÍ

A. PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT
a) název a umístění kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
b) popis současného stavu kulturní památky s uvedením závad,
c) předpokládaný rozsah obnovy,
d) investora obnovy,
e) předpokládané celkové náklady a termín provedení obnovy,
f) předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky.

B. PŘÍLOHY PODÁNÍ
Doklad o vlastnictví kulturní památky (například výpis z katastru nemovitostí).

5. NA JAKÝ ÚŘAD SE OBRÁTIT

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
- místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitá kulturní památka
- místně příslušný podle sídla či bydliště vlastníka movité kulturní památky

6. JAKÉ JSOU SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

7. JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ:

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu.

8. KTEŘÍ JSOU DALŠÍ ÚČASTNÍCI POSTUPU

Pro toto řízení není výslovně vyžadována účast dalších osob.

9. PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

10. JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.

11. JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ

Písemné odvolání, které se podává u správního úřadu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.

12. JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH POVINNOSTÍ

Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která tuto povinnost nesplnila při výkonu svého podnikání, pokutu až do výše 100.000,- Kč.
Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit fyzické osobě, která není uvedena v předchozí větě (tedy například fyzické osobě nepodnikající), pokutu až do výše 10.000,- Kč.

13. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY VEŘEJNOSTI NA TOTO TÉMA A ODPOVĚDI NA NĚ

Je třeba k ohlášení podle stavebního zákona rozhodnutí nebo závazné stanovisko podle § 149 správního řádu?
K ohlášení stavebnímu úřadu se přikládá závazné stanovisko podle § 149 správního řádu (viz postup popsaný pro situaci Obnova nemovité kulturní památky, která bude dále posuzována v režimu stavebního zákona)

14. PŘÍSLUŠNÉ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH ZDROJŮ NEBO V JINÉ FORMĚ

Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury http://www.mkcr.cz, složka "Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem/Návod na řešení životních situací".

15. SOUVISEJÍCÍ SITUACE

a) přemístění nemovité kulturní památky (její součásti, příslušenství)
b) trvalé přemístění movité kulturní památky z veřejně přístupného místa

16. ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ ÚTVAR

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

17. ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ PAN/PANÍ

Zídek

18. NÁVOD JE ZPRACOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI

1.7.2017

19. KDY BYL NÁVOD NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN NEBO BYLA OVĚŘENA JEHO SPRÁVNOST

1.7.2017

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English