Cesta: Pro občany / Životní situace (Jak požádat o ...) / Výstavba, památková péče / Památková péče / Restaurování památky


obsah:

Restaurování movité nebo nemovité kulturní památky, které dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést restaurování movité či nemovité kulturní památky, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko.

1. KDO JE OPRÁVNĚN VE VĚCI JEDNAT

Vlastník kulturní památky.

2. JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Úmysl restaurovat movitou nebo nemovitou kulturní památku.
U věcí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila nadpoloviční většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci).

3. JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ SITUACE

Písemnou Žádostí o vydání závazného stanoviska (příloha)

Můžete využít i interaktivní formulář  Žádost o vydání závazného stanoviska

4. ZÁKLADNÍ OBSAH A PŘÍLOHY PODÁNÍ

A. PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT
a) název, umístění a popis kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
b) popis současného stavu památky s uvedením závad a příčin porušení,
c) navrhovaný způsob restaurátorského zásahu,
d) investora,
e) předpokládané celkové náklady a termín provedení,
f) předpokládaný výsledek zásahu včetně požadavků na prezentaci.

B. PŘÍLOHY PODÁNÍ
Doklad o vlastnictví kulturní památky (u nemovitostí například výpis z katastru nemovitostí).

5. NA JAKÝ ÚŘAD SE OBRÁTIT

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
- místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitá kulturní památka
- místně příslušný podle sídla či bydliště vlastníka movité kulturní památky

6. JAKÉ JSOU SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

7. JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ:

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu.

8. KTEŘÍ JSOU DALŠÍ ÚČASTNÍCI POSTUPU

Pro toto řízení není výslovně vyžadována účast dalších osob.

9. PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

10. JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

11. JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ

Písemné odvolání, které se podává u správního úřadu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.

12. JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH POVINNOSTÍ

Za provedení restaurování kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která tuto povinnost nesplnila při výkonu svého podnikání, pokutu až do výše 100.000,- Kč.
Za provedení restaurování kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit fyzické osobě, která není uvedena v předchozí větě, pokutu až do výše 10.000,- Kč.

13. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY VEŘEJNOSTI NA TOTO TÉMA A ODPOVĚDI NA NĚ

Co je restaurování?
Zákon o státní památkové péči vztahuje pojem restaurování k takovým kulturním památkám nebo jejich částem, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi. Současně platí, že restaurováním se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu. Restaurováním tedy nemůže být řemeslná oprava části kulturní památky, která je řemeslnou prací (např. přezdění částečně spadlé cihlové ohradní zdi bez jakéhokoli zdobného prvku).
Co znamená pro vlastníka povinnost doručit Národnímu památkovému ústavu závěrečnou restaurátorskou zprávu?
V rozhodnutí k restaurování bývá vlastníkovi kulturní památky stanovena povinnost, aby po restaurování kulturní památky zajistil předání závěrečné restaurátorské zprávy Národnímu památkovému ústavu. Na takovouto povinnost by měl vlastník kulturní památky pamatovat ve smlouvě s restaurátorem. Lze doporučit, aby smlouva pamatovala výslovně na povinnost restaurátora předat závěrečnou restaurátorskou zprávu ve výslovně stanovené lhůtě po dokončení restaurování (lhůta by měla odpovídat rozsahu a obtížnosti restaurování). Vlastník se může rozhodnout, zda bude trvat na tom, že restaurátor předá zprávu přímo jemu a vlastník sám takovou zprávu doručí Národnímu památkovému ústavu nebo zda restaurátor pouze vlastníkovi předá doklad o tom, že závěrečnou restaurátorskou zprávu předal Národnímu památkovému ústavu (jedna z těchto variant by ve smlouvě měla být obsažena výslovně). Ve smlouvě by pak mělo být stanoveno, že smlouva je ze strany restaurátora splněna až v momentě předání restaurátorské zprávy, kdy například k tomuto datu by měl být vázán doplatek odměny za restaurování.

14. PŘÍSLUŠNÉ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH ZDROJŮ NEBO V JINÉ FORMĚ

Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury http://www.mkcr.cz/, složka "Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem/Návod na řešení životních situací".

15. SOUVISEJÍCÍ SITUACE

a) přemístění nemovité kulturní památky (její součásti, příslušenství)
b) trvalé přemístění movité kulturní památky z veřejně přístupného místa

16. ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ ÚTVAR

Odbor památkové péče

17. ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ PAN/PANÍ

Zídek

18. NÁVOD JE ZPRACOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI

1.1.2017

19. KDY BYL NÁVOD NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN NEBO BYLA OVĚŘENA JEHO SPRÁVNOST

24.07.2017

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English