Cesta: Pro občany / Životní situace (Jak požádat o ...) / Životní prostředí / Odpadové hospodářství / Nakládání s nebezpečnými odpady


obsah:

Nakládání s nebezpečnými odpady 

1. Identifikační číslo :

2. Kód :

3. Pojmenování (název) životní situace:

 Udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

4. Základní informace k životní situaci :

Původce odpadů (fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba), který nakládá s nebezpečnými odpady, musí mít pro toto nakládání udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost podává původce odpadů, nebo se může jednat v zastoupení na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Pro nakládání s nebezpečnými odpady musí mít původce odpadů podle ust. § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o odpadech) udělen souhlas příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle ust. § 79 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech. Množství je omezeno pouze horním limitem do 100 tun nebezpečných odpadů za rok. Při množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok, uděluje souhlas příslušný krajský úřad (podle ust. § 78 odst. 2 písm. j) zákona o odpadech. Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním písemné žádosti, jejíž předepsané náležitosti jsou dány v ust. § 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Žádost musí obsahovat:
a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou
b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno
c) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele
d) kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele
e) jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle ust. § 15 odst. 6 zákona, pokud žadatel má podle ust. § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře
f) seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hranice, na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice

S kým: Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí - odpadové hospodářství, Mgr. Lenka Benešová, tel: 581 828 350; email: lenka.benesova@mesto-hranice.cz

Kdy: ve dnech pondělí, středa od 7,50 – 17,00 hod.
V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Podle náležitostí žádosti - viz. bod 7 písm. d), v případě zastoupení doklad o udělení plné moci.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře žádosti nejsou předepsány. Lze použít formulář, který je součástí této životní situace. (příloha níže)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Podání žádosti není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

30 dnů, 2 měsíce ve složitých případech.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Povinnosti původce odpadů jsou uvedeny v ust. § 16 zákona č. 185/2001 Sb.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Datová schránka Městského úřadu v Hranicích a el. Pošta: podatelna@mesto-hranice.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon o odpadech
- zákon č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

- vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady , ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Podle ust. § 66 odst. 4 písm.b) zákona o odpadech, uloží Česká inspekce životního prostředí pokutu do výše 50 000 000,- Kč, pokud fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním.

21. Nejčastější dotazy:

--------

22. Další informace:

--------

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Ze zákona o odpadech.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit :

Povinnosti původce odpadů řeší ust. § 16 zákona o odpadech. Je nutné, aby se původce ve smyslu stanovených povinností s nimi seznámil a dále je plnil.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Benešová, 581 828 350 , lenka.benesova@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.10.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován:

22.2.2016

29. Datum konce platnosti popisu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Případné dotazy k uvedené problematice lze konzultovat na Městském úřadu Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí - odpadové hospodářství, a to telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně.

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English