Cesta: Pro občany / Životní situace (Jak požádat o ...) / Životní prostředí / Odpadové hospodářství / Odstraňování odpadů


obsah:

Odstraňování odpadů 

1. Identifikační číslo :

2. Kód :

3. Pojmenování (název) životní situace:

Odstraňování odpadů v mimořádných případech

4. Základní informace k životní situaci :

Jedná se odstranění odpadů, které svým uložením nebo nevhodným způsobem nakládání mohou ohrozit životní prostředí a lidské zdraví.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Ohlášení možného ohrožení životního prostředí v důsledku založení černé skládky, nakládání s odpady v rozporu s právním předpisem nebo ohrožení životního prostředí v důsledku jiné činnosti, může provést každý občan, který se dále zúčastní jednání.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Na základě ohlášení ohrožení životního prostředí bude příslušným správním úřadem provedeno šetření a v případě skutečného ohrožení životního prostředí bude vydáno nařízení obecním úřadem obce s rozšířenou působností o odstranění odpadů. Náklady vzniklé tímto rozhodnutím za uložení a odstranění odpadů uhradí obecní úřad obce s rozšířenou působností , který bude tyto vynaložené náklady vymáhat na osobě odpovědné za odpad.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Ohlášením možného ohrožení životního prostředí telefonicky a to s poskytnutím údajů o vlastní osobě, písemně nebo ústně na správní úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hranice, na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy , Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

Kdy: pondělí, středa - 8,00-11,30 12,30-17,00 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou k dispozici.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Dle místního šetření.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

podatelna@mesto-hranice.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

  • vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě,
  • vyhláška č.383/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 294/2004 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, ve kterém je stanoveno v jaké lhůtě a ke kterému orgánu je možnost podat odvolání.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů pojednává v ust. § 66 finanční možnosti postihu za míru a stupeň ohrožení životního prostředí.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit :

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Městský úřad Hranice,  odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Benešová, 581 828 350 ,lenka.benesova@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován:

22.2.2016

29. Datum konce platnosti popisu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English