Cesta: Pro občany / Životní situace (Jak požádat o ...) / Životní prostředí / Odpadové hospodářství / Oznamovací povinnosti


obsah:

Oznamovací povinnosti  

1. Identifikační číslo :


2. Kód :


3. Pojmenování (název) životní situace:

OZNAMOVACÍ POVINNOSTI:
- provozovatelů zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů
- provozovatelů zařízení ke sběru a zpracování autovraků
- provozovatelů zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadu
- provozovatelů zařízení podle ust. § 14 odst. 2 zákona o odpadech
- dopravců odpadů
- obcí a osob oprávněných ke sběru nebo výkupu odpadů

4. Základní informace k životní situaci :

Provozovatelé zařízení (viz. bod 3) jsou povinni zaslat údaje o tomto zařízení nebo dopravní firmě (pouze dopravci odpadů, kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví podle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů), obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa zařízení, u mobilních zařízení a dopravců podle sídla nebo bydliště provozovatele, a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu tohoto zařízení nebo dopravní firmy (ust. § 39 odst. 3 tohoto zákona).
Obce a osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů jsou povinny zasílat údaje o jimi užívaných shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle shromažďovacího nebo sběrového místa nebo místa skladu odpadů, a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu těchto míst nebo skladu (ust. § 39 odst. 6 uvedeného zákona).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Ten, kdo evidenci zařízení za provozovatele vyplnil.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Způsob ohlášení zařízení stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (§ 23).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

V určeném termínu - viz. bod 4 zaslat údaje o tomto zařízení nebo dopravní firmě obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností , a to podle příloh k ust. § 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Jedná se o tyto přílohy:
- příloha č. 22: Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
- příloha č. 23: Skládky odpadů
- příloha č. 24: Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory)
- příloha č. 27: Dopravce odpadů

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hranice - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí - odpadové hospodářství

Kdy: pondělí, středa - 8,00-11,30 12,30-17,00 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádné doklady.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře s předepsanými údaji jsou uvedeny v příloze č. 22, (příloha 1) příloze 23, (příloha 2) příloze 24 (příloha 3),příloze 27 (příloha 4) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 41/2005 Sb., vyhláška č. 294/2005 sb., a vyhláška č. 353/2005 Sb.).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Nejedná se o správní řízení, provozovatelé zařízení a dopravci odpadů údaje o zařízení nebo dopravní firmě jsou povinni zaslat do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu tohoto zařízení nebo dopravní firmy, a sice příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (viz. bod 4). Tento správní orgán následně zpracovává předané údaje pro Ministerstvo životního prostředí a pro příslušný krajský úřad. Podle § 39 odst. 10zákona č. 185/2001 Sb., zveřejňuje obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad na portálu veřejné správy aktualní seznam zařízení provozovaných podle ust. § 14 odst. 1 a podle ust. § 14 odst. 2 tohoto zákona.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

- Povinnosti původce odpadů jsou uvedeny v ust. § 16 zákona č. 185/2001 Sb.
- povinnosti a oprávnění obce jsou uvedeny v ust. § 17 tohoto zákona
- Povinnosti oprávněné osoby jsou uvedeny v ust. § 18 (sběr a výkup odpadů), § 19 (využívání odpadů), § 20 (odstraňování odpadů), dále v ust. § 36 až § 37e (autovraky), dále ust. § 37f až § 37o (elektrická a elektronická zařízení) tohoto zákona.
Evidence a ohlašování odpadů a zařízení je uvedeno pro původce i oprávněné osoby v ust. § 39 uvedeného zákona.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

podatelna@mesto-hranice.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 383/201 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Žádné opravné prostředky, nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Podle ust. § 66 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě, oprávněné k podnikání, která nezašle ve stanovené lhůtě nebo stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj, týkající se zařízení k nakládání s odpady (ust. § 39odst. 3, § 39 odst. 6 tohoto zákona).

21. Nejčastější dotazy:


22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit :

Viz. bod 15.
Je nutné, aby se původce odpadů a oprávněná osoba ve smyslu stanovených povinností s nimi seznámil a dále je i plnil.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Benešová, 581 828 350 ,lenka.benesova@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:

22.2.2016

29. Datum konce platnosti popisu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Případné dotazy k uvedené problematice lze konzultovat na Městském úřadu Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy - odpadové hospodářství, a to telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně.

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English