Cesta: Pro občany / Životní situace (Jak požádat o ...) / Životní prostředí / Odpadové hospodářství / Souhlas k upuštění od třídění


obsah:

Souhlas k upuštění od třídění  

1. Identifikační číslo:


2. Kód:


3. Pojmenování (název) životní situace:

Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

4. Základní informace k životní situaci:

Žádost o udělení souhlasu podává původce odpadů (fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba), pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování odpadů nutné.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti původce odpadu nebo zástupce na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Postupuje se podle ust. § 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), kdy původce odpadů musí mít tento souhlas udělen příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle ust. § 79 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech. Pokud původce odpadů nakládá s odpady v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok, uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů původci odpadů příslušný krajský úřad (podle ust. § 78 odst. 2 písm. k) zákona o odpadech.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním písemné žádosti, kdy obsah žádosti není zákonem o odpadech ani prováděcím předpisem určen. Postupuje se tedy obecně podle ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby (původce odpadů), která je činí. K žádosti je nutné doložit doklad o zaplacení správního poplatku podle položky č. 122 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a sice ve výši 1 000,- Kč, a to správnímu orgánu, který bude rozhodnutí vydávat.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hranice, na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice

S kým: Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí - odpadové hospodářství, Mgr. Lenka Benešová, tel: 581 828 350; email: lenka.benesova@mesto-hranice.cz

Kdy: ve dnech pondělí, středa od 7,50 – 17,00 hod.
V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

• výpis z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu
• identifikační číslo žadatele
• seznam společně (netříděně) ukládaných odpadů
• doklad o zaplacení správního poplatku
• v případě zastoupení doklad o udělení plné moci

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře Žádosti o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů naleznete zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatek je stanoven podle položky č. 122 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích , ve výši 1 000 Kč. Poplatek lze hotově zaplatit v pokladně Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. č. 1, Hranice.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

30 dnů, 2 měsíce ve složitých případech

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Povinnosti původce odpadů jsou uvedeny v ust. § 16 zákona č. 185/2001 Sb.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

podatelna@mesto-hranice.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon o odpadech
- zákon č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

- vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Zákon o odpadech projednává v ust. § 66 porušení jednotlivých povinností a jim odpovídající finanční rozsahy pokut za toto porušení.

21.    Nejčastější dotazy:

---------

22.    Další informace:

--------

23.    Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Ze zákona o odpadech.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Povinnosti původce odpadů řeší ust. § 16 zákona o odpadech. Je nutné, aby se původce ve smyslu stanovených povinností s nimi seznámil a dále je plnil.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Benešová, 581 828 350 , lenka.benesova@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.10.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován:

22.2.2016

29. Datum konce platnosti popisu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Případné dotazy k uvedené problematice lze konzultovat na Městském úřadu Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí - odpadové hospodářství, a to telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English