Cesta: Pro podnikatele


obsah:

Informace pro podnikatele

Finanční způsobilost pro rok 2017

Trvání finanční způsobilosti prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu, kterým je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Olomouci  na každý kalendářní rok vždy nejpozději do 31.července kalendářního roku. Požádá-li podnikatel v silniční dopravě  před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31.srpna kalendářního roku.

Pro rok 2017 byl v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2016/C 365/03) stanoven kurz 1 euro=27,021 Kč. V návaznosti na uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně :

 • 243 189 Kč pro první vozidlo a 

 • 135 105 Kč pro každé další vozidlo.

V souladu se stanoviskem Ministerstva dopravy  k prokazování a uznávání finanční způsobilosti se pro rok 2017 rozšiřuje možnost pro doložení splnění požadovaného finančního limitu opět i o předložení „Daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob, včetně současného doložení jeho Přílohy č.1 – tabulky D“. Nutnou podmínkou pro akceptaci „Daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob je, aby příloha č.1 (tabulka „D“) byla vždy opatřena ověřovací doložkou příslušného správce daně, tj., úředním razítkem finančního úřadu, nebo aby toto učinila jiná „oprávněná osoba“, kterou je auditor, účetní nebo daňový poradce.

Prokázat finanční způsobilost může každý dopravce podle své volby :

 • Roční účetní závěrkou za uplynulé období, ověřenou auditorem, daňovým poradcem nebo účetním

 • Daňovým přiznáním k dani z příjmu fyzických osob, včetně jeho „Přílohy č.1“,opatřené ověřovací doložkou příslušného správce daně-finančním úřadem, auditorem, daňovým poradcem nebo účetním

 • Bankovní zárukou

 • Pojištěním finanční způsobilosti nebo Pojištěním odpovědnosti za škodu při výkonu povolání dopravce.

V případě prokázání finanční způsobilosti a předložení dokladů ve stanoveném termínu podle ustanovení § 8 zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, dopravní úřad vyhotoví   „Záznam do spisu k prokazování finanční způsobilosti dopravce provozující dopravu velkými vozidly“. V opačném případě dopravní úřad v rámci výkonu státního odborného dozoru předává příslušnému živnostenskému úřadu  „Návrh na změnu nebo zrušení živnostenského oprávnění“ dle ustanovení § 35b zákona o silniční dopravě. Řízení se vede z moci úřední a dopravci provozujícímu „velkou dopravu“  je oprávnění buď zrušeno  nebo rozsah snížen na tzv.„malou dopravu“. Při tomto řízení jsou ukládány dle platné vyhlášky náklady řízení.

Bližší informace k uvedené problematice obdržíte na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje – www.kr-olomoucky.cz/doprava.

Zákon o spotřebitelském úvěru

Dne 1.12.2016 nabyl účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a zákon č.258/2016 Sb.,,kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. Tento druhý zákon novelizuje zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Novelou živnostenského zákona došlo ke zrušení živnosti vázané „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“  a doplnění  této činnosti do vyloučených živností uvedených v § 3 živnostenského zákona.

Podnikatelé, kteří byli oprávněni poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění přede dnem nabytí účinnosti výše uvedeného zákona, mohou provozovat tuto činnost do doby než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti, nejdéle však do 18 ti měsíců, podmínkou však je, že  podnikatel  podá žádost v termínu do 3 měsíců tj. do 1.3.2017. Živnostenské oprávnění k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká vedle marného uplynutí lhůty tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona také rozhodnutím České národní banky o žádosti o udělení oprávnění k činnosti poskytovatele nebo samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru nebo oznámením o neprovedeném zápisu.

 

 Novinky pro dopravce naleznete v příloze 1 

  

Změna pravidel pro investiční podmínky

Od 12. 7. 2012 byla změněna pravidla týkající se Investičních pobídek hrazených ze státního rozpočtu ČR. Program je zaměřen na podporu investorů (tuzemských i zahraničních) zavádějících výrobu nebo rozšiřující produkci ve zpracovatelském průmyslu, ale také technologických center a center strategických služeb na území ČR.

Pobídky se týkají:

 • slevy na dani
 • převodu území
 • podpory na vytvořené pracovní místo
 • podpory na školení a rekvalifikaci zaměstnanců
 • hmotné podpory na pořízení majetku

Podrobnější informace získáte z tohoto textu .

Pomoc při získání těchto podmínek nabízí poradenská společnost, která se zabývá zpracování projektů a podávání žádostí ať už z fondů EU nebo ze státního rozpočtu - Asistenční centrum, a.s; Regionální kancelář Olomouc; třída Kosmonautů 8;  772 54 Olomouc (leták)
www.asistencnicentrum.cz

 

Dotace pro majitele lesů a podnikatele, kteří se zabývají zpracováním dřeva

Regionální poradenská agentura nabízí informace o možnosti získání dotací  na podporu podnikatelů a majitelů lesů. Bližší informace naleznete v tomto letáku, nebo přímo na Regionální poradenské agentuře  -  www.rpa.cz.

 

Žádost o zasílání informací o dotačních programech pro podnikatele a novinek

z oblasti živnostenského podnikání

Město Hranice nabízí místním podnikatelům bezplatnou službu v podobě zasílání e-mailových informací v oblasti vyhlášených dotačních programů a výzev určených podnikatelským subjektům. Informace budou město získávat např. z portálu BusinessInfo, Czechinvest, Regionálních operačních programů Střední Morava, Operačního programu Životní prostředí či grantových výzev Olomouckého kraje.

Tuto službu rozšiřujeme o nabídku zasílání informací z oblasti živnostenského podnikání, zejména o změnách živnostenského zákona a změnách právních předpisů souvisejících s živnostenským podnikáním a dalších aktualit. 

Pro přihlášení k odběru novinek zadejte název Vaší firmy a e-mailovou adresu, na kterou budou infromace zasílány.

Název firmy:

Email:

Zasílání informací o dotačních programech

Informace pro OŽÚ

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Centrum na podporu integrace cizinců

Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj poskytuje služby určené pro cizince, kteří mají platný trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území ČR a pocházejí z nečlenských zemí EU (tzv."třetí země"). Centrum poskytuje poradenské a informační služby, právní poradenství, sociokulturní kurzy, kurzy českého jazyka, kurzy základní počítačové gramotnosti.

Všechny uvedené služby je možno využívat v Centru na Třídě Kosmonautů 1085/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 204 686, e-mail icolomouc@suz.cz, webové stránky www.integracnicentra.cz .

Příloha: Leták k integraci cizinců - část 1  a část 2

Přílohy ke staženíJazykové verze

 • Čeština
 • English