Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - podnikatelé / Fondy Evropské unie / Tématické operační programy / OP Lidské zdroje a zaměstnanost / Všeobecné informace


obsah:

Všeobecné informace

Tento operační program je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Komu je podpora určena?

Podpora z tohoto programu je určena pro poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávaa poradenské organizace, zaměstnavatelé, orgány státní správy, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, orgány služeb zaměstnanosti a další.  

Forma  podpory

Míra spolufinancování operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu dosáhne 85 % z celkových veřejných výdajů, zbývajících 15 % prostředků bude hrazeno z národních veřejných zdrojů. Zdrojem národního veřejného spolufinancování operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bude převážně rozpočtová kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Oblasti podpory

  1. Adaptabilita
  2. Aktivní politika trhu práce
  3. Sociální integrace a rovné příležitosti
  4. Veřejná správa a veřejné služby
  5. Mezinárodní spolupráce
  6. Technická pomoc

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English