Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - podnikatelé / Fondy Evropské unie / Tématické operační programy / OP Doprava / Všeobecné informace


obsah:

Všeobecné informace

Tento program je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí  (1) (TEN-T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. 

Kdo může žádat o dotaci?

Vlastníci a správci dotčené infrastruktury, vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy, vlastníci překládacích mechanismů u multimodální dopravy (2) a další. 

Oblasti podpory programu

OP Doprava obsahuje 8 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 

  1. Modernizace železniční sítě TEN-T
  2. Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T
  3. Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T
  4. Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T
  5. Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze
  6. Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy
  7. Technická pomoc

(1) - Transevropská dopravní síť : je síť silničních a železničních koridorů, mezinárodních letišť a vodních cest. Základním důvodem jejího zřízení bylo zlepšení dopravní infrastuktury v mezinárodní sféře. Byla schválena Evropským parlamentem v roce 1993

(2) - Multimodální doprava: druh kombinované dopravy využívající více dopravních oborů při přepravě nákladu

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English