Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - podnikatelé / Fondy Evropské unie / Tématické operační programy / OP Podnikání a inovace / Všeobecné informace


obsah:

Všeobecné informace

Operační program Podnikání a inovace je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi.

Kdo může žádat o dotaci?

Příjemci budou zejména podnikatelské subjekty, vysoké školy, územně samosprávné celky, neziskové organizace, příspěvkové organizace státu a územně samosprávných celků a subjekty stanovené specificky pro jednotlivé oblasti podpory. 

Výše podpory

Forma podpory se u jednotlivých oblastí liší, jde o bezúročný vklad nebo zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem, dále pak o dotace a nebo podřízené úvěry a zvýhodněné záruky usnadňující přístup malým a středním podnikatelům k externím zdrojům financování. 

Oblasti podpory programu

  1. Vznik firem
  2. Rozvoj firem
  3. Efektivní energie
  4. Inovace
  5. Prostředí pro podnikání a inovace
  6. Služby pro rozvoj podnikání
  7. Technická pomoc

inovace: obnovení, zdokonalení

obnovitelné zdroje energie: je poněkud nepřesné označení některých vybraných, na Zemi přístupných forem energie, získané primárně především z jaderných přeměn v nitru Slunce. Definice podle českého zákona o životním prostředí je obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English