Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - podnikatelé / Fondy Evropské unie / Tématické operační programy / OP Výzkum a vývoj pro inovace / Všeobecné informace


obsah:

Všeobecné informace

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání

Komu je podpora určena?

Příjemci podpory jsou státní a soukromé vysoké školy, veřejné a resortní výzkumné instituce (např. ústavy Akademie věd ČR) a neziskové výzkumné organizace. 

Forma  podpory

Nevratná finanční pomoc (dotace). Míra spolufinancování se vypočítává ze způsobilých veřejných výdajů.  

Oblasti podpory

  1. Evropská centra excelence
  2. Regionální VaV centra
  3. Komercializace a popularizace VaV
  4. Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity
  5. Technická pomoc

terciární vzdělávání: jsou všechny typy státem uznávaného vzdělávání, které navazuje na vzdělání zakončené maturitní zkoušku a to buď na střední škole a nebo na střední odborné škole (studium jazyků, rekvalifikační nebo inovační kurzy, celoživotní vzdělávání apod.) V terciárním vzdělávání se dosahuje nejvyšších stupňů vzdělání, což ovlivňuje kvalitu celé společnosti.   Jazykové verze

  • Čeština
  • English