Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - Nestátní neziskové organizace / Fondy EU / Evropská územní spolupráce / Všeobecné informace o Evropské územní spolupráci


obsah:

Evropská územní spolupráce

je realizována prostřednictvím přeshraniční, nadnárodní a meziregionální formy spolupráce a dvou síťových programů: ESPON 2013 (Monitorovací síť pro evropské územní plánování) a INTERACT II (program pro výměnu zkušeností s přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spoluprací). 

Operační programy přeshraniční spolupráce se týkají vždy hraničních regionů NUTS III sousedících s regiony v jiném členském státu. Pro Českou republiku tak existuje operační program (OP) pro přeshraniční spolupráci s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem.

Operační program Meziregionální spolupráce je společný pro všechny členské státy EU a také Norsko a Švýcarsko. Také síťové programy ESPON 2013INTERACT II jsou určeny pro všechny členy EU.

Pro Operační program Nadnárodní spolupráce je EU rozdělena do několika zón, přičemž Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP Nadnárodní spolupráce tak sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny. Pro operační programy přeshraniční a Nadnárodní spolupráce je pro Českou republiku z fondů EU vyčleněno 389 miliónů €. V případě ostatních programů cíle Evropské územní spolupráce tvoří rozpočet programu příspěvky z fondů EU a zúčastněných států. Rozpočet programů je pro všechny členské země společný a nejsou zde určeny alokace fondů EU pro jednotlivé státy. Z fondů EU je pro OP Meziregionální spolupráce vyčleněno 321,3 miliónů €, pro OP ESPON 2013 činí alokace z fondů 34 miliónů € a pro OP INTERACT II 34 milióny €.

Jaké projekty lze z operačních programů cíle Evropská územní spolupráce financovat?

 

1. OP Přeshraniční spolupráce

  • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko
  • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko                 
  • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko                
  • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko                 
  • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko

2.  OP Meziregionální spolupráce

3. OP Nadnárodní spolupráce

4. INTERACT II

5. ESPON 2013Jazykové verze

  • Čeština
  • English