Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - Nestátní neziskové organizace / Fondy EU / Programy rozvoje venkova / Prgram rozvoje venkova - úvodní informace


obsah:

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

Program rozvoje venkova České republiky se zaměřuje především na podporu udržitelného rozvoje, systematického zlepšování životního prostředí, péče o krajinu a snižování negativních dopadů intenzivního zemědělství a lesnictví. Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

Dotace z tohoto programu jsou spolufinancovány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a ze státního rozpočtu. 

Osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

1. Modernizace, inovace a kvalita - vytvoření silného zemědělsko-potravinářského odvětví, modernizace zemědělských firem zavádění inovací a zvýšení kvality produktů. 2. Přenos znalostí - vytvoření dynamického zemědělskopotravinářského prostředí, rozšíření vzdělávání a poradenství a snížení věkového průměru pracovníků v zemědělství.

Osa II: Zlepšování životního prostředí a krajiny

1. Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů - podpora zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí vedoucích k biologické rozmanitosti, podpora zemědělských systémů pro zachování venkovské krajiny. 2. Ochrana vody a půdy - ochrana jakosti povrchových a podzemních vodních zdrojů prostřednictvím opatření zaměřených na protierozní ochranu a vhodné používání zemědělského půdního fondu. 3. Zmírňování klimatických změn - podpora využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) prostřednictvím stávajícího lesního potenciálu a možností jeho rozšíření a zachování pozitivních funkcí lesa.

Osa III: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

1. Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE - tvorba pracovních míst a zajištění vyšší příjmové úrovně obyvatel venkova rozvojem a diverzifikací aktivit a podporou venkovské turistiky, zvyšování využití OZE.2. Podmínky růstu a kvalita života na venkově - zlepšení vybavení a vzhledu vesnic a veřejných prostranství, posílení sounáležitosti obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova, zabezpečení rozvoje venkovské infrastruktury s cílem rozvoje podnikání a zlepšení ŽP venkovských sídel.3. Vzdělávání - podpora vyšší úrovně vzdělanosti a uplatnění na trhu práce venkovských obyvatel rozvojem poradenství a vzdělávání a zvýšení používání informačních a komunikačních technologií.

Osa IV: Leader

1. Zlepšení řízení a mobilizace přirozeného vnitřního rozvojového potenciálu venkova – Místními akčními skupinami (MAS). MAS realizuje místní rozvojovou strategii (SPL – strategický plán leader), která je založena na spolupráci, místním partnerství s cílem zlepšit kvalitu života, posílit ekonomický potenciál a zhodnotit přírodní a kulturní dědictví venkova.

 

diverzifikace: neboli rozrůzňování tj. nespoléhat se jenom na jeden produkt, ale rozdělit jich na několik a snížit tím ztráty.  

Další informace: http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/1180428724933.pdfJazykové verze

  • Čeština
  • English