Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - Nestátní neziskové organizace / Fondy EU / Tématické operační programy / OP Lidské zdroje a zaměstnanost / Informace o programu lidské zdroje


obsah:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Tento operační program je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Komu je podpora určena?

Podpora z tohoto programu je určena pro poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávaa poradenské organizace, zaměstnavatelé, orgány státní správy, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, orgány služeb zaměstnanosti a další.  

Forma  podpory

Míra spolufinancování operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu dosáhne 85 % z celkových veřejných výdajů, zbývajících 15 % prostředků bude hrazeno z národních veřejných zdrojů. Zdrojem národního veřejného spolufinancování operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bude převážně rozpočtová kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Oblasti podpory

  1. Adaptabilita
  2. Aktivní politika trhu práce
  3. Sociální integrace a rovné příležitosti
  4. Veřejná správa a veřejné služby
  5. Mezinárodní spolupráce
  6. Technická pomoc

 


Jazykové verze

  • Čeština
  • English