Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - Nestátní neziskové organizace / Fondy EU / Tématické operační programy / OP Lidské zdroje a zaměstnanost / Projekty programu Lidské zdroje a zaměstnanost


obsah:

Projerkty operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

Priorita 1

1.1 Adaptabilita a konkurenceschopnost

Priorita 2

2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Priorita 3

Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách

Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

Priorita 5

Oblast  podpory 5.1 Mezinárodní spolupráceJazykové verze

  • Čeština
  • English