Cesta: Pro podnikatele / Program rozvoje města / Anketa a její výsledky / Anketa o problémech města


obsah:

Anketa k tvorbě Programu rozvoje města

Vážená paní, vážený pane,

pomozte prosím zastupitelům města rozhodnout, co bude dál s rozvojem Vašeho města. Vyplňte prosím tento anketní lístek. Nezapomeňte vyplněný anketní lístek odevzdat. Pokud je Vás v domácnosti více, vyzvedněte si další anketní lístky na sběrných místech nebo je můžete zkopírovat. Zúčastnit se mohou i děti a mládež!

V předkládané anketě zjišťujeme názory občanů na fungování města. Průzkum je součástí přípravy strategického plánu rozvoje města Hranic. Cílem průzkumu je získat užitečné a důvěryhodné informace o postojích občanů, kteří žijí v Hranicích a další vývoj města jim není lhostejný.

"Program rozvoje města Hranice" bude návod, který vykreslí ideální budoucí podobu života ve městě a určí kroky, kterými bude město k této podobě kráčet. Město je místo, které má sloužit pohodlnému životu jeho obyvatel. Program rozvoje města napoví, jak tento život bude ve městě zařízen. Zda a jak chceme řešit například naše vzdělávání, zdravotnictví, zda a jak podporovat, aby se každý mohl uživit, ať už podnikáním nebo v zaměstnání, zda a jak podporovat bydlení. Zda a jak se postarat o chodníky a dopravu...

Měl by se dotýkat různých oblastí, od vzdělávání a uplatnění lidí, společenského a kulturního dění, přes stav ovzduší, rozvoje podnikání, atd., zkrátka našeho budoucího životního prostřední a podmínek.

Místo, kam můžete zodpovězené anketní lístky doručit:
dvorana zámku
Pernštejnské nám.1

Ocenění vylosovaného respondenta: Jako poděkování za Vaši námahu vynaloženou v letním období ve svém volném čase při vyplňování ankety a Váš zájem o záležitosti rozvoje města si pan starosta dovoluje vylosovaného respondenta pozvat na neformální oběd.

Nepovinné kontaktní údaje: (Anketa je anonymní. Uvedení kontaktních údajů není podmínkou pro zodpovězení dotazníku, nicméně je nezbytné pro zařazení do slosování o cenu. V případě, že Vaše osobní údaje uvedete, budou využity pouze pro účely slosování.)
Jméno:
Kontakt:
(kontaktní údaj může být uveden ve formě telefonu, adresy nebo e-mailu)

OTÁZKY

V rámci odpovědí není nutné odpovídat na všechny dotazy, ale můžete se zaměřit pouze na otázky, o které máte největší zájem.

Všeobecné otázky k práci radnice a městského zastupitelstva:

1. Jak hodnotíte práci města (radnice) jako takovou?
výborná / dobrá / průměrná / špatná / nevím
Můžete uvést důvody pro svoji odpověď?
2. Jaké tři počiny si vybavíte při přemýšlení o práci zastupitelstva města Hranice?
1.
2.
3.
3. Můžete určit tři oblasti, které považujete pro rozvoj města za nejdůležitější?
1.
2.
3.


4. Co považujete ve městě za největší problém, co cítíte jako největší slabinu města?


5. Můžete ohodnotit svoji spokojenost s poskytováním veřejných služeb ve městě (hodnocení obdobné jako ve škole; 1 = výborně, 5 = nedostatečně)?

údržba zeleně 1 / 2 / 3 / 4 / 5
služby městské policie 1 / 2 / 3 / 4 / 5
nakládání s odpady 1 / 2 / 3 / 4 / 5
hromadná doprava 1 / 2 / 3 / 4 / 5
údržba silnic 1 / 2 / 3 / 4 / 5
podpora podnikání 1 / 2 / 3 / 4 / 5
nabídka pozemků a objektů pro podnikání 1 / 2 / 3 / 4 / 5
kultura 1 / 2 / 3 / 4 / 5
péče o památky 1 / 2 / 3 / 4 / 5
školství 1 / 2 / 3 / 4 / 5
zdravotnictví 1 / 2 / 3 / 4 / 5
sociální služby 1 / 2 / 3 / 4 / 5
jiné (prosím uveďte) 1 / 2 / 3 / 4 / 5
jiné (prosím uveďte) 1 / 2 / 3 / 4 / 5

Problematika dopravy

6. Považujete za správné budování menších parkovacích ploch v bytové zástavbě i na úkor stávajících zelených ploch ?
ano / spíše ano / spíše ne / ne / nevím
Pokud chcete, můžete připojit Váš návrh, kde parkovací plochy umístit

7.

Kterou trasu městské cyklostezky nejvíce postrádáte?
8.

Přivítali byste zřízení cyklostezek i ve vnitřním městě?
ano / spíše ano / spíše ne / ne / nevím
9.

Využívali byste nově postavené pěší a cyklistické lávky odkloněné od silniční dopravy, včetně nově vytvořené samostatné cyklistické stezky, která by propojovala Hranice s lázněmi Teplice n. B.?
ano / spíše ano / spíše ne / ne / nevím

Kultura, sport a volný čas, vztahy s partnerskými městy

10. Cítíte nefunkčnost kulturního zařízení Beseda jako chybějící článek v kulturním životě města?
ano / spíše ano / spíše ne / ne / nevím
11. Souhlasil/a byste s jeho celkovou rekonstrukci ve víceúčelové městské kulturní zařízení i za předpokladu značné finanční zátěže pro městský rozpočet?
ano / spíše ano / spíše ne / ne / nevím
12. Pokládáte možnosti pro volnočasové aktivity v Hranicích za dostačující?
ano / spíše ano / spíše ne / ne / nevím
13. Jste spokojeni s kvalitou sportovišť na území města Hranic?
ano / spíše ano / spíše ne / ne / nevím
Jestliže ne, můžete uvést důvody?
14. Činnosti konané v rámci spolupráce s partnerskými městy, Leidschendam - Voorburg (Nizozemí) a Hlohovec (Slovensko), činí cca 200 tis. Kč, což je okolo 0,01 % z celkového rozpočtu města. Myslíte si, že by město Hranice mělo navázat partnerskou spolupráci i s dalšími městy v zahraničí?
ano / spíše ano / spíše ne / ne / nevím
Pokud ano, které město nebo zemi navrhujete?
15. Podílel jste se Vy, Váš známý nebo někdo z Vaší rodiny na této spolupráci?
ano / ne
16. Jsou možnosti běžného občana města Hranic zapojit se do činnosti v oblasti spolupráce partnerských měst dostačující?
ano / spíše ano / spíše ne / ne / nevím

Školství, sociální problematika, bytová problematika

17. Má město ovlivňovat složení pedagogického sboru na základních školách např.zřizováním rad škol,výstavbou bytů pro pedagogy apod.?
ano / ne
18. Jaké další možnosti ovlivňování zázemí pro pedagogy (za účelem získání kvalitních učitelů) znáte nebo můžete doporučit?

19. Napadá Vás zařízení nebo aktivita pro seniory, které by bylo vhodné ve městě zřídit nebo zorganizovat?

20. Považujete za vhodnější řešit stavbu bytů formou střešních nástaveb nebo raději dostavovat nových bytovek, jsou-li náklady na bytovou jednotku a m2 přibližně stejné?
střešní nástavby / bytovky / stejné / nevím

Problematika životního prostředí:

21. Jste spokojeni s kvalitou ovzduší v Hranicích?
ano / spíše ano / spíše ne / ne / nevím
22. Napadá Vás opatření, které by město Hranice mohlo udělat ve prospěch zlepšení kvality ovzduší?
23. Máte dostatek znalostí a informací o chráněných územích v katastru města Hranic a Teplic nad Bečvou?
ano / spíše ano / spíše ne / ne / nevím
V případě, že ne, jakým způsobem považujete za přínosné seznámit se s jejich charakteristikami a popisem?
24. Vyhovuje Vám záměr zřízení sběrného dvora jako místa pro odkládání nebezpečného odpadu v lokalitě spol. Ekoltes Hranice, a.s., na ulici Zborovská?
ano / spíše ano / spíše ne / ne / nevím
25. Jste spokojeni se stavem dopravy, parkování a veřejné zeleně na Masarykově náměstí v Hranicích?
ano / spíše ano / spíše ne / ne / nevím
26. Jak jste spokojeni s kvalitou vody v bazénech městského koupaliště a se službami, poskytovanými na městském koupališti?
je dostatečná / mohla by se zlepšit / je nedostatečná / nevím
27. Jaký je Váš názor na celospolečenskou a krajinářskou hodnotu parku Čs. legií v Hranicích?
28. Co považujete za prioritní problém, který je nutno v oblasti životního prostředí v Hranicích a místních částech města řešit?

To je vše, děkujeme Vám a přejeme hezký den. Město Hranice a Centrum pro komunitní práci.Jazykové verze

  • Čeština
  • English