Cesta: Pro podnikatele / Projekty města / Projekty v realizaci / Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností


obsah:

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP                

 

Ministerstvo kultury ČR každoročně vyhlašuje dotační program na podporu nemovitých kulturních památek, tzn. že památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek. Program podporuje kulturní památky, které se nalézají mimo památkově chráněná území a nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví ČR. Celý program je administrován obcemi s rozšířenou působností. Žadatelem o poskytnutí příspěvku  je vlastník kulturní památky.

 

Z programu nelze hradit náklady na:

a)      modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;

b)      úpravy veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy;

c)      pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.

 

Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.

 

Ústředním koordinátorem Programu je oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území v odboru památkové péče Ministerstva kultury, tel.: 257 085 111.

 

Program pro daný rok vyhlašuje ministerstvo v průběhu ledna na svých internetových stránkách www.mkcr.cz, na základě svých rozpočtových možností.

 

Finanční kvóty určené ministerstvem k rozdělení vlastníkům kulturních památek v rámci ORP Hranice jsou uvedeny v tabulce: 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kvóta v tis. Kč

646

549

460

338

338

225

383

 Seznam již zrealizovaných nebo v současné době realizovaných akcí:

Rok

Kulturní památka

Vlastník

Dotace v Kč

2008

Kaple sv. Peregrina

obec Teplice nad Bečvou

149 995

Socha sv. Jana Nepomuckého

obec Rouské

200 055

Větrný mlýn v Porubě

městys Hustupeče nad Bečvou

295 950

2009

Rodinný dům_rekonstrukce terasy

 

95 000

Zvonička Skalička

obec Skalička

175 000

Větrný mlýn v Porubě

městys Hustupeče nad Bečvou

279 000

2010

Kostelíček_ohradní zeď a vstupní brána

Římskokatolická farnost Hranice na Moravě

204 000

Zvonička Skalička

obec Skalička

147 000

Větrný mlýn v Porubě

městys Hustupeče nad Bečvou

109 000

2011 Kaple sv. Peregrina  Obec Teplice nad Bečvou

50 000 

Dům čp. 265, Hřbitovní ul.

sgratifové omítky

 

 75 000

Kostel českobratrský,

Šromotovo náměstí

 Farní sbor Československé církve

evangelické v Hranicích

 113 000

Farní kostel Povýšení sv.

Kříže, Hustopeče n. Bečvou

Římskokatolická farnost

Hustopeče nad Bečvou 

 50 000

Farní kostel sv. Jiří, Bělotín  Římskokatolická farnost, Bělotín

 50 000

2012

Dům č.p. 170 (oprava omítky

a nátěr fasády)

Rodný dům J.H.A. Gallaše

 

 150 000

Dům č.p. 265, ul. Hřbitovní

(zhotovení vnitřních omítek)

 

 88 000

Kostel Povýšení sv. Kříže

Hustopeče (oprava varhan)

 Římskokatolická farnost

Hustopeče nad Bečvou

 100 000

2013

 měšťanský dům č. p. 265
- výměna oken
 

 130 000

Socha Sv. Jana Nepomuckého obec Skalička

90 000

2014 českobratrský kostel č p. 791
- nátěr dřevěné krytiny
Farní sbor Československé církve
evangelické v Hranicích

50 000

kostel sv. Šimona a Judy Římskokatolická farnost Špičky

130 000

restaurování pomníku F. Stuckera
a hraběnky Eufemie
zámek Všechovice

112 000

socha sv. Jana Nepomuckého obec Skalička

91 000

Informace:

Ministerstvo kultury ČR vyhlásí v lednu 2016 dotační program na podporu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a nejsou národními kulturními památkami. Celý program je administrován obcemi s rozšířenou působností. V lednu 2016  

Žádosti zasílejte na adresu:

Městský úřad Hranice, odbor školství a sociálních věcí, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice.

Žádosti je možné podat také osobně na podatelně městského úřadu do uvedeného termínu. Upozorňujeme, že žádosti je třeba předkládat se všemi povinnými přílohami. Nekompletní žádosti budou vyřazeny.

Informace k dotačnímu programu podá odbor školství a sociálních věcí, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, kancelář č. 214, Mgr. Petr Vystrčil, státní památková péče, tel.: 581 828 113, e-mail: petr.vystrcil@mesto-hranice.cz. Všechny informace včetně zásad podání žádostí a příslušných formulářů naleznete rovněž na stránkách Ministerstva kultury ČR v sekci kulturní dědictví – památková péče - granty a dotace - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2432). 

 

logo MK

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English