Cesta: Pro podnikatele / Projekty města / Zrealizované projekty


obsah:

100. výročí objevení Zbrašovských aragonitových jeskyní

Oslavy 100. výročí objevení ZAJ budou probíhat prakticky po celý rok 2013 a budou směrovány k návštěvníkům jeskyní, školákům, milovníkům kultury, odborníkům i laické veřejnosti.

více...


Azylový dům

Obecným cílem projektu je zlepšení kvality života obyvatel prostřednictvím investic do infrastruktury pro rozvoj sociálních služeb. Konkrétním cílem projektu je zlepšit životní podmínky osamělých rodičů s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, a umožnit jim zůstat se svými dětmi a poskytnout jim základní životní jistoty, zejm. ubytování. Vedle ubytovacích služeb chce žadatel docílit, prostřednictvím provozovatele, také poskytování odborných a poradenských služeb, s cílem pomoci vyřešit existenční a osobní problémy osamělých rodičů a předcházet jejich dalšímu vzniku.

více...


B.1 Nasazení řídicího systému VO města Hranice

Dne 28. února 2013 byla na Ministerstvo průmyslu a obchodu podána žádost o dotaci v rámci vyhlášeného Programu EFEKT 2013 (Oblast podpory - Úspory energie, podoblast B.1 Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení) s názvem "Nasazení řídicího systému VO města Hranice".

více...


Bezbariérová lávka pro pěší – Hranice, ul. Bělotínská

Předmětem projektu je výstavba bezpečnostního prvku, který bude sloužit k ochraně chodců na hlavním průtahu obce. Toto přemostění spojí jižní a severní část města Hranic a umožní tak bezbariérové bezpečné a rychlé propojení hustě osídlených lokalit města.

více...


Bezbariérové zastávky na trase Hranice-Drahotuše-Slavíč

Cílem je zatraktivnit, zefektivnit a modernizovat veřejnou dopravu, odstranit bariéry a zvýšit mobilitu všech občanů a návštěvníků města.

více...


Bezpečnostní prvky na silnici II/440 a I/35

Cílem akce je zvýšit bezpečnost silničního provozu ve městě na těchto frekventovaných silnicích, zvýšit zde bezpečnost chodců, plynulost dopravy a zpřístupnit jí osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Postižení lidé patří k nejvíce znevýhodňovaným skupinám naší společnosti a i dnes čelí značným překážkám v přístupu ke všem stránkám společenského života.

více...


Biologicky rozložitelný odpad Hranice

Obsahem projektu je nákup systémů pro separaci a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu (nákup kontejnerů pro svoz, kompostérů pro domácnosti).

více...


Čisté ovzduší pro Moravskou bránu

Hlavním cílem projektu je vybodování živého informačního a vyhodnocovacího systému o znečištění ovzduší ve městě Hranice, který zahrnuje propojování informačních systémů, informujících o znečišťování životního prostředí a zpřístupňování těchto informací pomocí internetu.

více...


Cyklostezka Bečva III. etapa

Projekt Hranice – cyklostezka Bečva III. etapa je veřejně prospěšným projektem, jehož cílem je vybudování další části cyklostezky Bečva, kterou budou využívat cyklisté.

více...


Cyklostezka Drahotuše - Slavíč, I. etapa

Výstavba cyklostezky řeší první etapu bezpečného propojení bezmotorové dopravy mezi místními částmi města Hranic, tj. Slavíč a Drahotuše.

více...


Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi

Projekt „Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Małej Panwi" je zaměřený na rozvoj nabídky turistických služeb v regionu. Jeho vedoucím partnerem je Hranická rozvojová agentura, z. s., dalšími partnery projektu jsou Město Hranice, město Kolonowskie a Zawadzkie v Polsku.

více...


Dětské hřiště Drahotuše

Cílem projektu je vybudování kvalitního dětského hřiště s mobiliářem, které bude určeno pro děti od 3 do 12 let. Realizací projektu dojde k rozšíření možností trávení volného času pro děti a zvýšení jejich bezpečnosti v místní části Hranic – v Drahotuších. Jedná se o důležitou investici z hlediska občanského vybavení v obci.

více...


Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Struhlovsko

Předkládaný projekt je zaměřen na celkovou rekonstrukci hřiště při mateřské škole, které bude sloužit k praktickým výchovně vzdělávacím aktivitám dětí, k realizaci akcí zaměřených na ekologickou výchovu a vzdělávání.

více...


Domov seniorů

Cílem projektu je realizovat úspory energie u nepodnikatelského subjektu, tzn. snížit spotřebu energie zlepšením tepelně technickým vlastností obvodových konstrukcí prostřednictvím zateplení obvodových plášťů jednotlivých budov.Projekt je tedy zaměřen na zvýšení energetické efektivnosti v Domově seniorů v Hranicích.

více...


Dopravní automobil pro jednotku Valšovice

Cílem těchto je zlepšení materiálně technického vybavení akceschopnosti JSDH obce Valšovice zařazené do plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.

více...

{ předchozí strana 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... další strana }


Jazykové verze

  • Čeština
  • English