Cesta: Pro podnikatele / Projekty města / Zrealizované projekty / Azylový dům


obsah:

Zřízení azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásil dne 7.9.2009 15. výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb. Město Hranice v rámci této výzvy bylo úspěšné se svou žádostí na projekt „Zřízení azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči“.

 

Cíl projektu:

 

Obecným cílem projektu je zlepšení kvality života obyvatel prostřednictvím investic do infrastruktury pro rozvoj sociálních služeb. Konkrétním cílem projektu je zlepšit životní podmínky osamělých rodičů s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, a umožnit jim zůstat se svými dětmi a poskytnout jim základní životní jistoty, zejm. ubytování. Vedle ubytovacích služeb chce žadatel docílit, prostřednictvím provozovatele, také poskytování odborných a poradenských služeb, s cílem pomoci vyřešit existenční a osobní problémy osamělých rodičů a předcházet jejich dalšímu vzniku.

Dílčí cíle projektu jsou:

  • rekonstrukce v současnosti nevyužívaného objektu a přilehlých zpevněných a zelených ploch
  • zřízení Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi s celkovou kapacitou 10 rodičů a max. 16 dětí
  • poskytování sociálních služeb dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, prostřednictvím
  • provozovatele, Charity Hranice
  • splnění cíle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Hranic na období 2007-2010
  • vytvoření 5 nových pracovních míst

 

Popis projektu:

 

Cílem projektu je rekonstrukce nevyužívaného objektu na azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi. Azylový dům bude ve dvou patrech disponovat deseti pokoji, čtyřmi sociálními zařízeními, kuchyňkou, společenskou místností, prostorem pro zaměstnance a kompletním technickým zázemím. Azylový dům, jehož provozovatelem bude Charita Hranice, bude poskytovat matkám nebo otcům s dětmi, těhotným a mladistvým maminkám komplex sociálních služeb, který bude zahrnovat poskytování ubytování, sociální poradenství, pomoc s péčí o dítě a domácnost, poradenství při hledání zaměstnání a bydlení, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a volnočasové aktivity. Cílem nabízených služeb je řešení obtížné rodinné a sociální situace klientů tak, aby byl umožněn jejich opětovný návrat do běžného života společnosti.

Projekt plní jeden z cílů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Hranic a pokrývá chybějící článek v systému sociálních služeb města.

Projekt vytváří 5 nových pracovních míst.

 

Financování projektu:

 

Zdroj financování

Podíl v Kč

Podíl v %

Vlastní prostředky

  1.790.091,00

15

Požadovaná dotace

10.143.848,01

85

Celkové náklady 

11.933.939,01

100

 

                                                                      

                                                                       Jazykové verze

  • Čeština
  • English