Cesta: Pro podnikatele / Projekty města / Zrealizované projekty / Biologicky rozložitelný odpad Hranice


obsah:

Biologicky rozložitelný odpad (BRO) Hranice

 

Obsahem projektu je nákup systémů pro separaci a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu (nákup kontejnérů pro svoz, kompostérů pro domácnosti).

 

Cílem projektu (separace odpadů) je:  

  • soulad se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve změně dalších předpisů,
  • postupné naplňování návrhu POH města Hranic, tj. snížení hmotnostního podílu odpadů, ukládaných na skládku a minimalizace obsahu BRO v komunálních odpadech,
  • prodloužení životnosti skládky,
  • snížení produkce skleníkových plynů na skládce - znečišťují ovzduší,
  • příspěvek domácností ke snížení globálních změn podnebí,
  • občané získají kvalitní hnojino a substrát pro pěstování okrasných květin, zeleniny a pokojových rostlin,
  • snížení nákladů na skládkování (v současné době činí 930,- Kč/tunu),
  • rozšíření a zkvalitnění systému v této oblasti.

 

Financování projektu: 

 

Zdroje financování

Podíl v Kč

Podíl v %

Podíl města

140.676,-

10

Dotace - EU

1.195.746,-

85

Dotace - SFŽP

70.338,-

5

Celkové náklady

1.406.760,-

100

Projekt "Projekt BRO Hranice" je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí.Jazykové verze

  • Čeština
  • English