Cesta: Pro podnikatele / Projekty města / Zrealizované projekty


obsah:

Hranice – systém pro separaci biodpadů

Projekt „Hranice – Systémy pro separaci bioodpadů“ je zaměřen na zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Hranice. Jde také o podporu systému domácího kompostování v Hranicích.

více...


Hranice – úprava propojení pěších tras u Sokolovny

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy na silnici III/4382. Realizací projektu dojde ke snížení nehodovosti a zraněním zapříčiněným přebíháním chodců a turistů pohybujících se v dané velmi frekventované lokalitě.

více...


Hranice-územní energetická koncepce

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo roku 2008 program EFEKT. Program slouží MPO k ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Je zaměřen na osvětovou činnost, energetické plánování, investiční akce malého rozsahu a na pilotní projekty. Je doplňkovým programem k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie. Město Hranice získalo od MPO dotace na projekt Hranice-územní energetické koncepce. Dotace na vypracování energetické koncepce a její aktualizaci může být poskytnuta krajům, městům a obcím s počtem obyvatel minimálně 10 000.

více...


JSDH Hranice 2016 - pořízení vybavení

Město Hranice požádalo v lednu 2016 Olomoucký kraj o dotaci v celkové výši 46 000,- Kč na nákup věcného vybavení pro jednotku dobrovolných hasičů Hranice.

více...


Konsolidace IT v Hranicích

Cílem projektu je efektivní a jednodušší správa informací z jednoho prostředí.

více...


Krok k poznání na rok 2009

Mezi základní cíle projektu „Krok k poznání“ patří minimalizace výchovných problémů u nezletilých dětí, zlepšení jejich přípravy do školy, zapojení do volnočasových aktivit. Cílovou skupinou budou samozřejmě všichni Romové, ale důraz bude kladen na věkovou skupinu 6 – 18 let a prioritou je snaha změnit jejich pohled na vzdělání, práci a zapojení do současné společnosti.

více...


Krok k poznání na rok 2010

Mezi základní cíle projektu „Krok k poznání“ patří minimalizace výchovných problémů u nezletilých dětí, zlepšení jejich přípravy do školy, zapojení do volnočasových aktivit. Cílovou skupinou budou samozřejmě všichni Romové, ale důraz bude kladen na věkovou skupinu 5 – 18 let a prioritou je snaha změnit jejich pohled na vzdělání, práci a zapojení do současné společnosti.

více...


Lávka Mlýnský příkop

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo po bleskové povodni z 24. června 2009 dotační program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. V rámci dotačního titulu č. 2 město Hranice jako obec postižená živelní nebo jinou pohromou, na jejímž území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, podalo žádost o dotaci na projekt „Oprava lávky pro pěší přes potok Ludina v Hranicích“.

více...


Marketingová podpora rozvoje cestovního ruchu města Hranic

Projekt v celkové hodnotě 950 869,50 Kč byl realizován odborem školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu a ke dni 9. 10. 2007 byla na účet města poukázána celá výše získané podpory ve výši 855 782,55 Kč.

více...


Mobilní kamerový systém

Obsahem projektu je nákup dvou mobilních kamerových systémů s příslušenstvím pro Městskou policii a Policii ČR v Hranicích.

více...


Modernizace Domova seniorů Hranice

Předmětem projektu je modernizace Domova seniorů v Hranicích. Domov seniorů je zařízení pro osoby důchodového věku, které zde mají zázemí jak bytové, tak zdravotnické či společenské. Areál domov je tvořen komplexem budov postavených v letech 1981 - 1986. Od té doby v objektech nedošlo k významné modernizaci.

více...


Nákup vybavení pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v Hranicích

Předmětem projektu byl nákup vozidlového terminálu TPM 700, tj. digitální radiostanice systému Matra do zásahového automobilu Tatra 815 CAS 32.

více...


Nákup vybavení pro skateparkové hřiště

Cílem projektu je omezit příležitosti k páchání trestné činnosti a to pořízením nové víceúčelové překážky do skateparku.

více...


Nákup vybavení proje JSDH Drahotuše

Cílem projektu je pořízení a úprava dopravního automobilu VW Craffter pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Hranice IV – Drahotuše. Jde o náhradu za Avii z roku 1975.

více...


Oprava cyklostezky Bečva II. etapa

Obsahem projektu je řešení sesuvu porušeného úseku cyklostezky. Cílem je uvedení cyklostezky do původního stavu před sesuvem, který vznikl v důsledku povodní a zvýšení tak bezpečnosti provozu a snížení nehodovosti cyklistů a in-line bruslařů na porušeném úseku.

více...

{ předchozí strana 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... další strana }


Jazykové verze

  • Čeština
  • English