Cesta: Pro podnikatele / Projekty města / Zrealizované projekty


obsah:

Oprava válečných hrobů a pomníků

Cílem projektu je oprava zanedbaného hrobového místa a pamětních desek válečných hrobů. Jedná se o 4 válečné památky, které jsou ve špatném stavu.

více...


Optimalizace činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Hranice

Cílem projektu je optimalizace fungování odboru školství a sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce Městského úřadu Hranice při výkonu sociálně právní ochrany dětí, prostřednictvím rozšíření zaměstnanecké základny a realizací komplexního vzdělání pro nově přijaté i stávající zaměstnance.

více...


Park Sady Čs. legií

Město Hranice připravilo a podalo v červenci roku 2010 žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce parku Sady Čs. legií v Hranicích“. Žádost byla podána do Regionální operačního programu Střední Morava, prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území a to do 20. výzvy. Dne 10.11.2010 Výbor regionální rady projekt doporučil k dopracování.

více...


Podpora terénní práce na rok 2010

Cílem Města Hranice je udržet si terénního sociálního pracovníka, jehož činnost je velkým přínosem nejenom pro město, jako zástupce jedné strany, ale také pro klienty na straně druhé.

více...


Podpora terénní práce pro rok 2012

V říjnu 2011 byla podána žádost o dotaci na projekt „Podpora terénní práce v romské komunitě na Hranicku pro rok 2012“ do výzvy, kterou vyhlásil Úřad vlády ČR ve spolupráci s Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2012.

více...


Podpora terénní práce pro rok 2013

V říjnu 2012 bude podána žádost o dotaci na projekt „Podpora terénní práce v romské komunitě na Hranicku pro rok 2013“ do výzvy, kterou vyhlásil Úřad vlády ČR ve spolupráci s Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2013.

více...


Podpora terénní práce pro rok 2014

V říjnu 2013 byla podána žádost o dotaci na projekt "Podpora terénní práce v romské komunitě na Hranicku pro rok 2014" do výzvy, kterou vyhlásil Úřad vlády ČR ve spolupráci s Radou vlády pro záležitosti romské komunity v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2014.

více...


Podpora terénní práce pro rok 2015

V říjnu 2014 byla podána žádost o dotaci na projekt „Podpora terénní práce v romské komunitě na Hranicku pro rok 2015“ do výzvy, kterou vyhlásil Úřad vlády ČR ve spolupráci s Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2015.

více...


Podpora terénní práce pro rok 2016

V září 2015 byla podána žádost o dotaci na projekt „Podpora terénní práce v romské komunitě na Hranicku pro rok 2016“ do výzvy, kterou vyhlásil Úřad vlády ČR ve spolupráci s Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2016.

více...


Položení umělého povrchu – sportovní hřiště Lhotka

Cílem projektu je úprava a modernizace stávajícího hřiště místní části Lhotka s použitím umělého sportovního povrchu. Díky modernizaci hřiště dojde k rozvoji volnočasových aktivit dětí i dospělých.

více...


Pořízení nového územního plánu

Cílem pořízení ÚP Hranic je přizpůsobení územně plánovací dokumentace současným potřebám rozvoje města v souladu s cíli a úkoly územního plánování formulovanými v hlavě I, § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

více...


Projekt ET-struct

Dne 13. listopadu 2009 byla Monitorovacím výborem programu Central Europe schválena žádost ET-Struct ke spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Město Hranice je zapojeno do projektu jako partner a zároveň vedoucí pracovního balíčku č.6. Základním cílem projektu je podpořit zaměstnanost v regionu, propojit nabídku a poptávku na trhu práce a zřídit pozici kariérního poradce.

více...


Realizace úspor energie - Školní jídelna Tř. 1. Máje Hranice

Projekt je zaměřen na zvýšení energetické efektivnosti ve Školní jídelně Tř. 1. Máje prostřednictvím snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov a aplikací technologií na využití odpadního tepla.

více...


Realizace úspor energií – ZŠ Struhlovsko, Hranice

Cílem je zvýšit efektivnost hospodaření s energií, tzn. snížit spotřebu energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí prostřednictvím zateplení obvodových plášťů jednotlivých budov a výměny otvorových výplní

více...

{ předchozí strana 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... další strana }


Jazykové verze

  • Čeština
  • English