Cesta: Pro podnikatele / Projekty města / Zrealizované projekty


obsah:

Romský letní tábor

Město Hranice a Dům dětí a mládeže v Hranicích připravil projekt, jehož obsahem je pořádání romského letního tábora v roce 2011.

více...


Rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko

Projekt Hranice - stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko je veřejně prospěšným projektem, jehož cílem je navýšení kapacity, a s tím související nezbytná rekonstrukce MŠ Struhlovsko.

více...


RPS - Hranice, Hromůvka III. etapa

Tento projekt navazuje na již zrealizovanou akci Hromůvka I. etapa, která byla ukončena 31.12.2008 a na II. etapu, která byla ukončena dne 31.12.2011. Tato III. etapa je konečnou etapou. Její realizace přispěje k ukončení celkové revitalizace sídliště.

více...


RPS - Hranice, sídliště Nová - I. etapa

Řešené panelové sídliště bylo postaveno začátkem 80. let minulého století. Bylo vybudováno pro Sovětská vojska, která v Hranicích pobývala. Jedná se o svažité území na severozápadním okraji města se špatným propojením na městské centrum. Leží na pozemcích ve vlastnictví města Hranice.

více...


RPS Hranice - Hranice, Hromůvka II. etapa

Město Hranice podalo v únoru 2011 žádost o dotaci na projekt Regeneraci panelového sídliště – Hranice, Hromůvka II. etapa v rámci vyhlášeného dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně pak do Podprogramu 117 512 „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2011“.

více...


Sanace pozemku parc.č.2854/1 v k.ú.Drahotuše - vegetační úpravy

Cílem projektu je posílení ekologické stability krajiny prostřednictvím vybudování interakčního prvku územního systému ekologické stability, který účelně skloubí požadavky na praktické a estetické efekty zeleně s požadavky na zvýšení ekologické stability krajiny.

více...


Společně ke vzdělání a k práci

Cílovou skupinou projektu budou všichni Romové, ale důraz bude kladen na věkovou skupinu 5-18 let a prioritou je snaha změnit jejich pohled na vzdělání, práci a zapojení do současné společnosti.

více...


Stavební úpravy lávky pro pěší přes potok Ludina Pod Farou v Hranicích

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo po bleskové povodni z 24. června 2009 dotační program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. V rámci dotačního titulu č. 2 město Hranice jako obec postižená živelní nebo jinou pohromou, na jejímž území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, podalo žádost o dotaci na projekt „Stavební úpravy lávky pro pěší přes potok Ludina Pod Farou v Hranicích“.

více...


Stavební úpravy silničního mostu v místní části města Hranice - Lhotce

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo po bleskové povodni z 24. června 2009 dotační program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. V rámci dotačního titulu č. 2 město Hranice jako obec postižená živelní nebo jinou pohromou, na jejímž území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, podalo žádost o dotaci na projekt „Stavební úpravy silničního mostu v místní části města Hranice - Lhotce“.

více...


Technologické centrum

Technologické centrum se tak jeví minimálně jako technologický základ pro zajištění provozu spisové služby, včetně datových úložišť, jako rozhraní pro datové schránky, dále jako možný základ pro absorpci doposud nedefinovaných typových projektů MV ČR. Technologické centrum by mělo být infrastrukturním zázemím pro provoz aplikací a služeb typových projektů, ze kterých některé jsou povinné a některé volitelné a dále aplikací samospráv.

více...


Terénní práce 2009

Cílem Města Hranice je udržet si terénního sociálního pracovníka, jehož činnost je velkým přínosem nejenom pro město, jako zástupce jedné strany, ale také pro klienty na straně druhé.

více...


Terénní sociální pracovník pro Město Hranice

Terénní pracovník doplňuje nabídku služeb o základní odborné poradenství. Funguje jako prostředník mezi klientem a veřejnou správou, která často nemá kapacity na takový „terénní přistup“.

více...


Úprava křižovatky v Hranicích

Předmětem projektu je úprava křižovatky - navrženy jsou čtyři ochranné fyzické bezbariérové ostrůvky s nasvětlením přechodů.

více...


Územně analytické podklady obcí – ORP Hranice

Územně analytické podklady obcí umožní kvalitní rozhodování o území na základě aktuálních a dostupných dat. Zavedení tohoto systému je základním předpokladem pro zlepšení služeb veřejné správy.

více...


Vybavení pro JSDH Hranice 2015

Předmětem dotace je nákup záchranářského vybavení pro zásah ve vodě a žebříku pro zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v Hranicích.

více...

{ předchozí strana 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... další strana }


Jazykové verze

  • Čeština
  • English