Cesta: Projekty a strategické dokumenty / Strategické dokumenty města / Marketingová strategie města Hranic v oblasti cestovního ruchu


obsah:

Marketingová strategie města Hranic v oblasti cestovního ruchu

Logo EU

  Znak Olomouckého kraje


Spolufinancováno Evropskou unií a Olomouckým krajem

 

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 279/2007 - ZM 11 ze dne 29. 11. 2007 schválilo Marketingovou studii cestovního ruchu města Hranic na období 2007 - 2010 s výhledem do 2013 (příloha 1.) včetně Akčního plánu (příloha 2) . V rámci studie se zjišťovala návštěvnost města Hranic a Teplic nad Bečvou (příloha 3).  v následujícím období se návštěvnost (příloha 4)průběžně sledovala.  
V roce 2011 došlo k vyhodnocení Akčního plánu za období 2007 -  2010 (příloha 5) a byl navržen Akční plán na období  2011 - 2013 (výhled  2016) (příloha 6) .

Marketingová studie se realizovala v období 2006 a dopracována byla v roce 2007 v souladu s "Programem rozvoje města Hranic na období 2004 - 2010 Priorita 2: Rozvoj cestovního ruchu a byla financována v roce 2006 ze Společného regionálního operačního programu Olomouckého kraje, opatření Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v rámci akce „Marketingová podpora rozvoje cestovního ruchu města Hranic" v celkové hodnotě 950 869,50 Kč.
Akce, která získala podporu ve výši 855 782,55 Kč, zahrnovala:
- zpracování Marketingové studie cestovního ruchu města Hranic na období 2007 - 2013 (583 100,-- Kč, podíl města 58 310,-- Kč )
- rozšíření internetových stránek města o geografický informační systém ( 198 254,-- Kč, podíl města 19 825,-- Kč)
- tvorba a tisk nových propagačních materiálů ( 162 732,50 Kč, podíl města 16 273,- Kč)
Projekt byl realizován odborem školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu a
ke dni 9. 10. 2007 byla na účet města poukázána celá výše získané podpory ve výši 855 782,55 Kč.

Stěžejní částí projektu bylo zpracování Marketingové studie cestovního ruchu města Hranic na období 2007 - 2013.

Akční plán Marketingové studie cestovního ruchu města Hranic rozpracovaný na jednotlivé projekty, byl v roce 2007 projednán s vedoucími odboru, do jejichž kompetence spadá realizace jednotlivých projektů.

Takto rozpracovaný akční plán byl rovněž zahrnut do akčního plánu aktualizovaného Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007 - 2013, který by v nejbližší době měl být schválen orgány OK.

Tento program je strategickým dokumentem v oblasti rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje a všechny projekty, na které bude žádána podpora z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, priorita Cestovní ruchu, budou muset být s tímto programem v souladu.

V rámci Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje byla provedena marketingová rajonizace Olomouckého kraje na turistické regiony Střední Morava a Jeseníky. Tyto turistické regiony se dále člení na turistické lokality. Na Střední Moravě jsou to
- turistické lokality z vysokým potenciálem cestovního ruchu:
město Olomouc, Hranicko
- turistické lokality ostatní :
Olomoucko, Lipnicko, Přerovsko, Střední Haná, Konicko, Litovelsko, Prostějovsko, Mohelnicko, Šternbersko, Uničovsko

Proto i v Marketingové studii cestovního ruchu města Hranic je předpokládána úzká spolupráce s Mikroregionem Hranicko, hlavně pak v realizace destinačního managementu pro celou turistickou lokalitu Hranicko.

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English