Cesta: Projekty a strategické dokumenty / Strategické dokumenty města / Zásady pro hospodaření s bytovým fondem města Hranic


obsah:

Zásady pro hospodaření s bytovým fondem města Hranic

Rada města Hranic schválila na svém jednání dne 10.2.2009 usnesením č. 1738/2009 - RM 63 „Zásady pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví Města Hranic" (viz: příloha), které byly změněny usnesením  102/2011-RM 3 ze dne 18.1.2011.   V těchto zásadách je řešeno přidělování volných bytových jednotek v majetku města následujícím způsobem: Rada města Hranic vyhlásí záměr na obsazení volné bytové jednotky s následným uzavřením nájemní smlouvy. Bytová komise po přezkoumání podaných žádostí tyto žádosti bodově ohodnotí (dle příl. č. 1 „Zásad"). Odbor správy majetku předloží materiál Radě města Hranic, která na základě předložených podkladů rozhodne o přidělení volné bytové jednotky příslušnému žadateli.

K žádostem o byt, které eviduje odbor správy majetku, nebude s nabytím účinnosti nových „Zásad" přihlíženo. Tato skutečnost bude zveřejněna po dobu jednoho roku na úřední desce Městského úřadu v Hranicích. Současně bude zrušen jmenný seznam uchazečů o byt, který je vyvěšen na úřední desce MěÚ Hranice. Žadatelé, kteří byli na jmenný seznam uchazečů o byt schváleni, budou o této skutečnosti informování písemně.

Dále zásady řeší přidělování bytů zvláštního určení v čp. 2000, Tovačovského a v čp. 1968 a 1969 Jižní, kde vlastní město Hranice 5 bezbariérových bytů. Přidělování bytů zvláštního určení zůstává na stejném principu jako nyní, tzn., že žadatelé, doporučení bytovou komisí a odborem sociálních věcí a zdravotnictví dle kritérií, uvedených v zásadách, jsou navrženi na zařazení na jmenný seznam. Po schválení jmenného seznamu Radou města Hranic následně bytová komise označuje žadatele za nájemce.

Současně je v navržených zásadách řešeno přidělování pokojů v čp. 1466, Vrchlického v Hranicích, které bude probíhat stejným způsobem jako doposud. Nyní pobíhá přidělování pokojů na základě usnesení č. 209/2007-RM 10 ze dne 27.3.2007, kterým bylo schváleno uzavírání „Smluv o nájmu pokoje" s regulovanou cenou nájmu v čp. 1466 v Hranicích. Po projednání žádostí v bytové komisi a na základě usnesení Rady města Hranic jsou s jednotlivými žadateli uzavírány Smlouvy o nájmu pokoje.

"Zásady o hospodaření s bytovým fondem v majetku Města Hranic" nabývají účinnosti přijetím usnesení Zastupitelstva města Hranic ve věci zrušení „Zásad o hospodaření s obecními byty" dne 19.2.2009

Návrh nově zpracovaných „Zásad" byl konzultován s členy bytové komise, správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., jednotlivými odbory MěÚ Hranice a s právním zástupcem města Hranic. Připomínky jsou ve výše uvedených „Zásadách" zapracovány.

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English