Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Hranická radnice 19. června 2015


obsah:

Hranická radnice 19. června  2015

Zámecká zahrada se otevírá příští týden

Logo ROP

Město Hranice - Již 24. června 2015 se slavnostně otevře Zámecká zahrada. Program bude zahájen v 16 hodin. Vystoupí v něm žáci a soubory Základní umělecké školy Hranice a dále hudebníci Radim Černý a Víťa Vrbka. Otevřeno bude občerstvení na terase Zámeckého klubu.
Zahrada se začala rekonstruovat v srpnu loňského roku, po získání dotace Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 85% uznatelných nákladů. Nejprve se do země zakously těžké stroje. Jedním z prvních kroků při rekonstrukci zahrady byly totiž nezbytné terénní úpravy. Začaly se také budovat vyprojektované opěrné zdi. Poté se přesouvala původní trafostanice, nevhodně umístěná přímo uprostřed upravovaného prostoru. Ta byla odstraněna a elektřina byla přepojena do nové budovy na okraji zahrady. Pokračovalo se v budování teras a vodního prvku. Postupně také začaly být vysazovány stromky a keře.
V květnu byla dokončena, i díky relativně příznivé zimě, která umožnila pokračovat v práci. V průběhu června pak probíhala kolaudační řízení a odstraňování drobných vad a nedodělků, které ale nebránily v užívání díla.
Projekt Rekonstrukce zámecké zahrady Hranice stál necelých 18 milionů korun. Zahrnuje stavební úpravy – vybudování multifunkčního objektu volnočasových aktivit, vodního prvku a rekultivaci plochy veřejné zeleně včetně dětských prvků. Součástí je rovněž výstavba bezbariérového propojení dvou částí města skrz zahradu – dřevěné lávky a veřejného WC. Cílem projektu je předání zahrady do užívání široké veřejnosti jako prostoru pro odpočinek a relaxaci, vytvoření klidové zóny v centru města a zvýšení kvality života ve městě.

Středolesí oslavilo 650 let od první písemné zmínky

Středolesí -   Již 650 let od první písemné zmínky o obci oslavila v sobotu místní část Hranic Středolesí. V rámci oslav proběhla dopoledne slavnostní mše. Hlavní oslavy zahájil starosta Hranic Jiří Kudláček s předsedou osadního výboru Oldřichem Vilímkem.

Po zahájení se představila nová kniha o obci “Dějiny obce Středolesí“, a proběhlo poděkování zasloužilým občanům.  Na programu byla i prohlídka obce, návštěva hřbitova a rybníků, projížďka obcí na koních.  Kulturní program byl zakončený večerním posezením  při muzice a tanci.

Akci pořádalo Město Hranice s osadním výborem a Spolkem dobrovolných hasičů Středolesí. Ti v rámci oslav pozvali své kolegy z Klokočí, aby předvedli své umění. (Foto: Blahoslav Machanec) Domácí byli totiž plně zaměstnaní organizací oslav. 

V rámci oslav vystoupili hasiči

Obec Středolesí je spolu s Rybářemi nejmenší místní část Hranic. Rozkládá se v Oderských vrších severně od Hranic v nadmořské výšce  572 m.n.m.,  což se projevuje na drsnějších přírodních podmínkách. Obec, dříve známá i pod německým názvem Mittelwald, má v současnosti přibližně 60 obyvatel.   Německý název se ale v listinách objevuje až od roku

1672. V první písemné zmínce, která pochází z roku 1365, byl uváděn název Wstrzedoleschi. Později se název upravil na Středulesí či Středulesy. Právě toto, a nejen to, byste se dočetli v nové výpravné publikaci o dějinách Středolesí autorů PhDr. Jiřího Lapáčka a Mgr. Petra Hlavačky.  Zatímco Jiří Lapáček se věnoval dějinám obce do roku 1945, Petr Hlavačka navázal obdobím po tomto roce.

Na dokončení přepisů aut zbývají poslední dny

Doprava  - Už jen do konce června mají čas ti, kdo dosud jezdí s nepřihlášenými auty, ačkoliv jsou vlastníky a ve velkém technickém průkazu je uvedena „odhláška“ na jejich osobu, aby dali vše do pořádku. Těchto případů je stále ještě hodně.

Ministerstvo dopravy proto vytvořilo webovou aplikaci prostřednictvím, které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla a vozidlo není v tzv. „polopřevodu“. Aplikace je dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz .

Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po potvrzení jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tedy zapsat vlastníka vozidla k určitému datu. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel „v převodu“. Informace se pravidelně aktualizují.

Pokud majitel vozu nesplní svou povinnost a neprovede vlastní registraci do 30. června letošního roku, zanikne jeho motorovému vozidlu technická způsobilost. To znamená, že toto vozidlo již nebude možné a to ani nikdy v budoucnosti,  na silnicích provozovat. Skutečný technický stav vozidla je přitom nepodstatný.

Pokus o využívání tohoto vozidla po 1. červenci 2015 pak může znamenat velmi citelný finanční postih, a to v tisících korun.

Jedinou možností jak vše uvést do pořádku, je provést doregistraci vozidla, tedy mít platnou technickou prohlídku, tzv. zákonnou pojistku, zkontrolovat vozidlo na STK, zda nejsou žádné podstatné zásahy na vozidle a navštívit registr vozidel. Poplatek 800 korun plus případná ekologická daň se neměnil.  Řešením je rovněž  trvalé vyřazení - ekologické likvidace a následná návštěva úřadu.

Granty jsou rozděleny, je nutné podepsat smlouvy

Město Hranice - Upozorňujeme všechny, kteří letos získali od města finanční prostředky v rámci grantového programu nebo příspěvku na činnost, a ještě nepodepsali smlouvy, aby tak učinili co nejdříve.

Rozdělení financí na granty a  příspěvky do výše 50 tisíc korun schválila Rada města Hranic. Částky nad 50 tisíc korun schválilo květnové zastupitelstvo města. Zastupitelé také rozdělili Granty na podporu investic a oprav v tělovýchově, kultuře a sociálních věcech podle návrhu Rady města Hranic

Jednotlivé přidělené částky naleznete na webu města www.mesto-hranice.cz v rubrice „aktuality“ neb v rubrice „Veř. zakázky, granty, smlouvy“.

Zároveň upozorňujeme příjemce grantů a příspěvků, že je možné odevzdávat vyúčtování přijatých prostředků. Vyúčtování grantů i příspěvků má být provedeno do 60 dnů od ukončení projektu, nejpozději však do 30. listopadu. Při vyúčtování postupujte podle uzavřené smlouvy a Grantového programu města Hranic.

Vyhlašujeme výběrové řízení

Městský úřad  - Výběrové řízení na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy a samosprávy na úseku vodního hospodářství, ochrany zvířat a koordinovaných stanovisek na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy vyhlásil tajemník Městského úřadu Hranice Ing. Bc. Vladimír Vyplelík.

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup je červenec 2015 (případně dle dohody). Mezi základní požadavky patří vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání (ukončení studia do 31.07.2015) se zaměřením na vodní hospodářství nebo ochranu zvířat. Dále znalost práce s PC, komunikační schopnosti, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, základní znalost právních předpisů v oblasti vodního hospodářství a ochrany zvířat a řidičský průkaz skupiny B. Praxe ve veřejné správě a zvláštní odborná způsobilost na uvedené správní činnosti výhodou.

Další podrobnosti naleznete na úřední desce úřadu  (www.mesto-hranice.cz).

Přihlášku můžete zaslat poštou na adresu: MěÚ Hranice, Samostatné pracoviště právní a personálně organizační, Pernštejnské nám. 1, 753 01, nejpozději 26 .6. 2015. Obálku označte "NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OSÚŽPD - VH" . Přihlášku můžete také odevzdat osobně na  podatelně městského úřadu v uzavřené obálce s označením  "NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VH" nejpozději do  26. června do 13.30.

Zveme na zastupitelstvo

Městský úřad – Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 25. června od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Program jednání naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz), na úřední desce ve dvoraně zámku a na dalších obvyklých místech. Materiály k jednání jsou k dispozici na webu města a v městské knihovně. Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 22. do 26. června otevřeno pro veřejnost v pondělí a středu od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30. V pondělí se začíná v 8 a 9 hodin zdravotním cvičením. V 8 hodin startuje angličtina pro pokročilé, v 9 a 10 angličtina pro začátečníky. Od 10 do 12 je vyčleněn prostor pro stolní tenis.

V úterý je naplánován zájezd do Lešné. Odjezd ze Šromotova náměstí je v 8  hodin. Ve středu je od 8 a 9 zdravotní cvičení, v 10 hodin je opět zdravotní cvičení a v 11 zdravotní cvičení mužů. V 10.15 začínají němčináři. Ve čtvrtek začíná v 8.15 cvičení Bosu v studiu Dynamic fit a v 9.15 na stejném místě zumba. Od 9.30 do 11.30 se v klubu sejdou stolní tenisté. V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Klub seniorů pořádá ve středu 1. července vycházku i cyklovyjížďku „Království včel“.  Sraz pro pěší je v 9.30 a pro cyklisty v 9.45, vždy u Sokolovny. Na místě „Království včel“ (přibližně 1,5km na cyklostezce Bečva) zajímavé povídání o životě včel a jejich užitečnosti ( možnost občerstvení). Pěší mohou pokračovat směr Rybáře ,zpět do Hranic dle dohody(několik variant). Cyklisté pak po cyklostezce Bečva směr Týn n.B., Lipník n.B., Jadran a Přerov (dle chuti).

Zájezd do Buchlovic, Osvětiman a Milotic se uskuteční ve středu 22. července. Na programu je prohlídka zámku a zahrad Buchlovice a zámku Milotice a Osvětimany – skály. Odjezd je ze Šromotova náměstí v 7.30. Přihlášky a platba (250 korun) proběhnou v pondělí 29. června od 7.30 v Klubu.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.Jazykové verze

  • Čeština
  • English