Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Hranická radnice 20. března 2015


obsah:

Hranická radnice 20. března 2015

Město může využívat dvě sportovní haly i divadlo  

Město Hranice  -  Sportoviště a kulturní zařízení, na jejichž výstavbu či rozšíření přispělo město, mohou městské organizace několikrát do roka zdarma využívat. Týká se to tenisové haly v Žáčkově ulici, kulturního zařízení Stará střelnice a nově i sportovního centra Naparia. Tato možnost je zakotvena v uzavřených smlouvách o poskytnutí investičního příspěvku.

Například Sportovní centrum Naparia poskytne bezúplatně městu Hranice i jeho příspěvkovým organizacím prostory haly s hledištěm i zázemím (šatny, sociální zařízení) šestkrát ročně a to po dobu deseti let.

 Dalším sportovištěm, které lze obdobně využít, je tenisová hala v Žáčkově ulici. Zde mohou město a jeho příspěvkové organizace pořádat akce jednou za měsíc. Vyplývá to ze znění smlouvy města Hranice s TJ. Slovan Teplice nad Bečvou, o poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu tenisové haly. Podle této smlouvy, článku 9 umožní provozovatel haly po předchozí dohodě městu Hranice konání sportovní akce zdarma v rozsahu maximálně 1x měsíčně.

Obdobnou podmínku zahrnulo město také do smluv o poskytnutí finančního příspěvku na rozšíření kulturního zařízení s V. Vlasákem. V roce 2010 se příjemce zavázal, že: umožní po předchozí písemné dohodě městu Hranice a příspěvkovým organizacím zřízeným městem, případně Olomouckým krajem, bezplatné  užití  víceúčelového kulturního zařízení Stará  střelnice  za účelem konání kulturních akcí a promítání v rozsahu maximálně 12x ročně po dobu 10 let od uvedení do provozu“. Nyní se tento závazek rozšířil na dvojnásobek.

Zájemci o pořádání akcí v těchto zařízeních však musí chystané aktivity včas nahlásit provozovatelům, aby bylo možné sladit všechny termíny. Všechna tato zařízení jsou totiž často využívaná a termínové listiny mají nabyté. Proto je nutné domlouvat termíny akcí s předstihem, například na Staré střelnici nejméně půl roku předem.

Nabízíme pronájem nebytových prostor na zámku

Majetek – Město Hranice nabízí pronájem nebytových prostor v zámku čp. 1 na Pernštejnském náměstí. Jde o dvě místnosti č. 12, které se nacházejí v 1. nadzemním podlaží o výměře 38.40 m2 a 29,90 m2 a dvou výklenků o výměře 2x1,80 m2, za cenu 1500korun/m2/rok.

Dále nabízíme pronájem objektu čp. 56 na náměstí Osvobození v Drahotuších, který je součástí pozemku parcelní číslo st. 24/1 katastrální území Drahotuše včetně pozemku parcelní číslo st. 24/1 katastrální území. Drahotuše. Výchozí cena je 19 470 korun za měsíc (bez DPH).

Jde o pronájem celé budovy s výjimkou místností, které má v pronájmu Česká pošta, Městská knihovna a kde je sídlo Osadního výboru Drahotuše.

Podrobnější informace získáte na odboru správy majetku MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, kancelář číslo dveří 313, referent M. Hanzlíková, telefon 581 828 235.

Informace o těchto nabídkách a další záměry města lze nalézt také na internetových stránkách města  www.mesto-hranice.cz na úřední desce.

Pronájem místností na zámku

Tyto zámecké prostory jsou k pronájmu. Foto: archiv města

Provádíme zastávkový svoz odpadu ze zahrádek

Životní prostředí – Město Hranice opět přistavuje velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek. Kontejnery přistavujeme zastávkovým způsobem podle níže uvedeného harmonogramu v zástavbě rodinných domů ve městě Hranice a v místních částech města Hranic. Dnes vám přinášíme nejaktuálnější část harmonogramu, celý harmonogram naleznete na www.mesto-hranice.cz.

Upozorňujeme, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky.Přistavení kontejnerů  bude přítomen pracovník společnosti EKOLTES Hranice, a. s., který bude dohlížet na ukládaní pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře společnosti EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská ulice 606, Hranice.

Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů:

V místních částech bude sběr nebezpečného odpadu

Životní prostředí  - Pravidelný sběr nebezpečného odpadu z domácností  proběhne v sobotu 11. dubna  2015 v hranických místních částech Slavíč, Drahotuše, Rybáře, Uhřínov, Středolesí, Velká, Lhotka a Valšovice.

Bezplatně budou odebírány výhradně tyto odpady:

Sklo a keramika znečištěné škodlivinami, olejové filtry, olověné akumulátory, suché baterie, monočlánky, zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť, obaly a nádoby ze žel. a neželezných kovů se zbytky škodlivin, pesticidy, odpadní oleje motorové a převodové, ředidla, staré nátěrové hmoty, kosmet. přípravky s prošlou záruční lhůtou, obaly a nádoby z plastů se zbytky škodlivin, pneumatiky z osobních automobilů, textilní materiál znečištěný, vyřazené chemikálie, obaly od sprejů, rádia, televize, monitory, ledničky aj. elektrospotřebiče.

Odbor správy majetku MěÚ Hranice upozorňuje, že firma Ekoltes Hranice, a.s. odebírá odpady od obyvatel přímo do sběrných vozidel. V případě, že občan bude odkládat odpad na sběrné místo před zahájením sběru nebo po jeho ukončení, bude mu uložena pokuta až do částky 50 tisíc korun, kvůli založení černé skládky. Tímto opatřením chceme zabránit znečišťování veřejného prostranství.

Časový harmonogram sběru:

Sběrné místo

příjezd

odjezd

Slavíč – u školy

8:00

8:20

Rybáře – u mostu

8:30

8:45

Uhřínov – u autobusové zastávky

9:15

9:25

Středolesí – u obchodu

9:30

9:40

Drahotuše – u nádraží ČD

10:00

10:25

Drahotuše – na Náměstí Osvobození

10:30

11:00

Drahotuše – u kostela církve Českoslov. husitské

11:05

11:25

Velká – u hospody

11:40

12:00

Lhotka – autobusová točna

12:05

12:20

Velká – most

12:30

12:50

Valšovice – u obchodu

13:20

13:45

Jsou zveřejněny závěry EIA

Životní prostředí  - Ministerstvo životního prostředí zaslalo městu Hranice závěr zjišťovacího řízení dle § 16 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry“.

Ministerstvo nám také zaslalo závěr zjišťovacího řízení dle § 16 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“.

Veřejné nahlédnutí do obou závěrů zjišťovacích řízení je umožněno na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, 3. patro, č. dveří 409 v termínu od 9. března do 9. dubna.

Do textové části oznámení lze nahlédnout v Informačním systému SEA, na webové adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce, pod kódem koncepce MZP198K v případě Odry apod kódem koncepce MZP199K v případě Dunaje.

Pozor na poplatky za psy

Finanční – Upozorňujeme, že místní poplatek ze psů je splatný k 31. březnu. I letos budeme provádět roznášení poštovních poukázek do schránek, kvůli technickým problémům se však jejich distribuce o něco opozdila. Pokud ale složenku nedostanete, nezbavuje vás to povinnosti poplatek uhradit. Úhrada je možná složenkou na poště a v pokladně MěÚ Hranice č. dveří 323 (2.patro) či převodem z účtu (důležité je znát variabilní symbol).

Program Klubu seniorů

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 23. do 27. března otevřeno pro veřejnost v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin, v úterý od 10.15 do 11.30 a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30. V pondělí se začíná v 8 a 9 hodin zdravotním cvičením. V 8 hodin startuje angličtina pro pokročilé, v 9 a 10 angličtina pro začátečníky. V 9.30 začíná Zpívání pro radost. Od 10 do 12 je vyčleněn prostor pro stolní tenis. Zároveň bude v pondělí od 9 hodin vybírán doplatek na relaxační pobyt v  termálních lázních Bükfürdö.

V úterý je od 9 hodin spinning v Pohybovém studiu Blanka a od 10.15 do 11.30 stolní tenis. Ve středu je od 8 a 9 zdravotní cvičení, v 10 hodin je rehabilitační cvičení a v 11 rehabilitační cvičení mužů. V 10.15 začínají němčináři. Ve čtvrtek začíná v 8.15 cvičení Bosu v studiu Dynamic fit a v 9.15 zumba. Od 9.30 se v klubu sejdou stolní tenisté. Od 16 hodin začíná Posezení na Staré střelnici.

V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

V úterý 31. března budeme v Klubu vyrábět velikonoční ozdoby a dekorace a to od 8.30. Přineste si s sebou věci na velikonoční výrobky, například proutí, skořápky i půlené, mašličky, vyfouknutá vejce i namalována, přízdoby.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English