Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Hranická radnice 20. února 2015


obsah:

Hranická radnice 20. února 2015

Nová hřiště budou sloužit sportu, zábavě i výuce

Logo OPŽPŠkolství  - Nová hřiště vznikají u hranických základních škol.  Jedno sportovní u ZŠ 1. máje, druhé netradiční v přírodním stylu u ZŠ a MŠ Struhlovsko. Jejich výstavba byla zahájena již v loňském roce a dokončeny budou letos.

Víceúčelové sportovní hřiště za ZŠ 1. máje řeší dlouholetý problém s dosud chybějícím sportovištěm. Žáci museli docházet jinam, například na hřiště u ZŠ a MŠ Šromotovo nebo na stadion. 

Akce byla zahájena loni na podzim. Za školou proběhly terénní úpravy, přeložky inženýrských sítí a stavba opěrné zdi, což vytvořilo prostor pro osmdesátimetrovou běžeckou dráhu, univerzální hřiště s brankami, dále volejbalové i basketbalové hřiště, kurt na tenis, zatravněná vrhačská výseč i doskočiště pro skok daleký. Nalezne se zde i prostor pro nové dětské hřiště, vybavené houpačkami či prolézačkami pro děti.

Vzhledem k nezbytným terénním úpravám bylo nutné stabilizovat sousední svah a vykácet i některé dřeviny. Náhradou bude vysazeno v této lokalitě dvacet devět stromů a šedesát šest keřů. Půjde zejména o javory, habry, borovice i smrky. Stavba bude stát celkem 8,6 milionů korun.

Nové netradiční dětské hřiště vzniká i při ZŠ a MŠ Struhlovsko. Na projekt „Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Struhlovsko“ jsme získali dotaci, nové hřiště je spolufinancováno z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí. Stavba bude stát necelé 4 miliony korun.

Hřiště v přírodním stylu bude využito v rámci enviromentální výchovy k názornému učení - pozorování života v různých biotopech a k realizaci enviromentálních projektů. Školní hřiště se po rekonstrukci promění v tzv. zelenou učebnu. Při realizaci celého projektu budou využity téměř výhradně přírodní materiály.

V rámci projektu bude na přírodním hřišti vybudováno několik tématických částí, počínaje „domorodou vesnicí“, (jurta, vrbové úkryty, zlatokopecké a archeologické pískoviště), přes „městečko“( zahradní domky, labyrint, kůl s basketbalovým košem, závěsná houpačka, lavičky), „ovocný sad“, „zahradnictví“ (bylinkové a květinové záhonky), „ekologii“ (popelářský vůz s  kontejnery na tříděný odpad),“přírodu“ (ptačí budky a krmítka, broukoviště), „vodu“ (mlhoviště,  koloběh vody s pumpou a vodní růžicí a vodním mlýnkem, blátoviště), až po „balanční stezku“ (bludné kořeny, lanové stěny, pérová houpadla, řetězová lávka, vahadlová houpačka, shazovací trám), „vjemový chodník“ (s dřevěnými poli, kůrou, kameny, štěrkem, pískem, hlínou) nebo „herní val“ (skluzavka, jeskyně se sítí, hobitín, akustický tunel, lezecké lano a síť, volné lano, ohniště). Vybavení doplní „svět hudby“ (dřevěný xylofon, zvonek, hudební nástroje).

 Ukázky prvků, které budou na hřišti Struhlovsko

Ilustrační obrázky ukazují jednotlivé prvky, z kterých se bude hřiště na Struhlovsku přibližně skládat.

Je vypsána EIA na strategii rozvoje olomoucké aglomerace

Životní prostředí - Ministerstvo životního prostředí zaslalo Městskému úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy oznámení o zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informací dle § 10c zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ke koncepci „Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace“. Předkladatel koncepce je statutární město Olomouc a GHC regio s.r.o.

Veřejné nahlédnutí do oznámení záměru je umožněno na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, 3. patro, dveře č. 409 v termínu od 13. února 2015 do 13. března 2015, informace je uvedena na webu města Hranic a v místním tisku.

Každý může zaslat Ministerstvu životního prostředí, odboru vlivů na životní prostředí a integrované prevence, své písemné vyjádření k oznámení koncepce nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Olomouckého kraje, tj. do 3.března 2015.

Do textové části oznámení lze nahlédnout v Informačním systému SEA, na internetové adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce, pod kódem MZP201K.

 

Vybíráme nejlepší sportovce za loňský rok

Město Hranice  - Na nominace do tradiční ankety o nejlepší sportovce loňského roku je již nejvyšší čas, lze je podávat už jen do 25. února 2015. Sportovní oddíly a kluby mohou podávat v každé kategorii vždy nejvýše dvě nominace.  

Nejlepší sportovci se vybírají podle Kritérií vyhlašování nejlepších sportovců města, které naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz – životní situace  - ostatní). 

Nominovaní sportovci musí být členy sportovního oddílu nebo klubu, který působí na území města Hranic a reprezentují tento oddíl nebo klub ve sportovních soutěžích.  Výjimkou je kategorie odchovanců, což jsou sportovci, kteří byli členy hranických oddílů a nyní dosahují vynikajících výsledků v mimohranických sportovních oddílech. To znamená, že dosáhli minimálně titulu mistra republiky dospělých, či medaile z mistrovství republiky dospělých, doma i v zahraniční, či jsou členy reprezentacev kategorii dospělých a za reprezentaci startovali.

Zvlášť jsou posuzovány olympijské sporty a neolympijské sporty. V olympijských sportech jsou hodnoceny kategorie jednotlivců a družstev s věkovým členěním a kategorie hendikepovaní  sportovci, která je bez věkového členění. Sportovci jsou věkově členěni do tří kategorií - do 15 let, od 16 do 19 let a 20 let a starší. Neolympijské sporty  nemají stanovené kategorie ani nejsou věkově členěny.

Nominace se musí zasílat na stanoveném formuláři, který můžete získat na podatelně Městského úřadu ve dvoraně zámku, na odboru školství a sociálních věcí nebo na webových stránkách města.  Nominace se mohou zasílat poštou na adresu Městský úřad Hranice, odbor školství, a sociálních věcí, Pernštejnské nám 1,  753 01 nebo předávat přímo na podatelně MěÚ Hranice. Na nominace, které nebudou podané na předepsaném formuláři  nebo doručené po termínu uzávěrky  nebude brán zřetel.

Oddíly a kluby mohou také podávat návrhy na ocenění sportovních seniorů, trenérů a funkcionářů, kteří se svou dlouholetou prací (20 a více let) výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Hranicích. Tato žádost se podává volnou formou, včetně souhlasu nominovaného sportovce se zpracováním osobních údajů. Kromě údajů o nominovaném je třeba uvést také  jméno, příjmení, adresu,  a telefon osoby, která nominaci podává.

Jednotlivé nominace vyhodnotí Komise pro výběr nejlepších sportovců. Následně proběhne slavnostní vyhlášení ve dvoraně zámku. Letos je připraveno vyhlášení na středu 8. dubna od 17. hodin. Na toto vyhlášení každoročně zveme známé reprezentanty a trenéry, letos se budeme soustřeďovat na letecký sport.

Občané mohou vyřizovat  své věci i v úterý a čtvrtek

Městský úřad  - Na Městském úřadu v Hranicích si mohou občané vyřizovat své záležitostinejen v obvyklé úřední dny.   Již několik let jsou například na evidenci obyvatel, při vyřizování cestovních dokladů, občanských, řidičských a technických  průkazů  úředníci občanům k dispozici nejen v obvyklé pondělí a středu, ale také v úterý a ve čtvrtek. Tyto dny bývá zpravidla před přepážkami městského úřadu volněji.

Hodiny pro veřejnost jsou u správních agend na MěÚ Hranice stanoveny v pondělí  a středu  od 8  do 11.30 hodin a od 12.30 do  17 hodin, v úterý  a čtvrtek od 8 do 11.30 a od   12.30 do 14.30 hodin.

Navíc jsme v červenci 2010 zavedli elektronický rezervační systém na řadu agend městského úřadu, přesněji na agendy dopravně –správní a agendy týkající se občanských průkazů, cestovních pasů a změn pobytu. Poté jsme tyto služby rozšířili ještě o matriku a ověřování opisů a podpisů. Takže  občan se může prostřednictvím internetu objednat na přesnou dobu a ušetří tak čas.

Slouží k tomu městské internetové stránky www.mesto-hranice.cz. Na nich lze kliknout na odkaz „Rezervace návštěv“ nebo na  ikonku „Rezervační systém“ v levé liště. Po rozkliknutí se objeví pokyny, kde se dozvíte všechny  podrobnosti a také  agendy, na které se lze objednat.

Můžete hlasovat o získání Rákosníčkova hřiště

Hranice  -  Pokud chcete, aby v Hranicích vyrostlo nové dětské hřiště, můžete se zapojit do internetového hlasování, v kterém městě má hřiště vyrůst.   

Společnost Lidl již čtvrtým rokem  staví na základě výsledků internetového hlasování ve městech České republiky  dětská hřiště.  Všechna spojuje  motiv pohádkové postavy Rákosníčka. Jedno hřiště má hodnotu 1,5 milionu korun. 

Do projektu jsou zařazena všechna města a městské části, kde stojí prodejna Lidl a které ještě  Rákosníčkovo hřiště nemají.  Města jsou rozdělena do čtyř kategorií podle počtu obyvatel, aby byly šance na získání hřiště vyrovnané.

Hlasování probíhá od 9. února do 8. března 2015 buď prostřednictvím webu  www.lidl.cz, nebo facebooku Lidl Česká republika. Podrobné informace o hlasování naleznete na výše uvedeném webu. Letos se bude stavět  celkem deset  hřišť.

 

Nabízíme pronájem prostor v Domově seniorů

Majetek -  Záměr na pronájem nebytového prostoru v budově Domova seniorů čp. 1805 Jungmannova ul. Hranice vyhlásila rada města Hranic. Jde o místnost  o výměře  17 m2 v suterénu pavilonu II.  patro 3 určenou k provozování masáže. Cena je961 korun měsíčně.

Podrobnější informace získáte na odboru správy majetku MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, kancelář číslo dveří 313, referent M. Hanzlíková, telefon 581828235.

Tiskopis žádosti je k dispozici v kanceláři č. 313, na podatelně MěÚ případně na webových stránkách města Hranic www.mesto-hranice.cz.

Program Klubu seniorů

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 23. do 27. února otevřeno pro veřejnost v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30.

V pondělí se začíná v 8 a 9 hodin zdravotním cvičením. V 8 hodin startuje angličtina pro pokročilé, v 9 a 10 angličtina pro začátečníky. V 9.30 začíná Zpívání pro radost. Od 10 do 12 je vyčleněn prostor pro stolní tenis. Odpoledne se od 13 hodin rozbíhá kurz práce s PC, ve stejnou dobu začne „pletení z papíru“ a opět se sejdou stolní tenisté. V 15 hodin se v Klubu sejdou křížovkáři.

V úterý 24. února se uskuteční zájezd na Pustevny (běžky i pěší) . Pěší mají na programu procházku k soše Radegasta a zpět, v případě nepříznivého počasí náhradní program. Běžkaři vyrazí po trase Pustevny –Martiňák. Autobus pro běžkaře bude přistaven v obci Horní Bečva –Mečůvka. Odjezd autobusu ze Šromotova náměstí  v 9 hodin.

Ve středu je od 8 a 9 zdravotní cvičení, v 10 hodin je cvičení jógy a v 11 rehabilitační cvičení mužů. V 10.15 začínají němčináři. Ve čtvrtek začíná v 8.15 cvičení Bosu v studiu Dynamic fit a v 9.15 na stejném místě zumba. Od 9.30 do 11.30 se v klubu sejdou stolní tenisté. Zároveň jsou v tuto dobu prostory Klubu otevřeny pro veřejnost. V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Klub seniorů připravuje na 3. až 7. srpna pro své členy poznávacízájezd do NP České Švýcarsko a NP Sächsische Schweiz. Doprava autobusem, ubytování v dvoulůžkových pokojích, cena asi 3 500 korun. Vzhledem k nutnosti zamluvení ubytování a dopravy budou předběžné přihlášky přijímány v pondělí 23. února od 7.30.

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English