Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Hranická radnice 24. dubna 2015


obsah:

Hranická radnice 24. dubna 2015

Rybník Kuchyňku čeká letos  revitalizace

Logo OPŽP

Město Hranice –  Zabahněný rybník Kuchyňka se letos zřejmě dočká vyčištění. Město má totiž přislíbenou dotaci na revitalizaci celé soustavy nádrží  - tedy nejen rybníku Kuchyňka, ale i okolních  vodních ploch.

Projekt  "Revitalizace soustavy rybníků Kuchyňka" je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí. Město na tuto akci získalo dotaci ve výši 70 procent uznatelných nákladů. Celá revitalizace bude stát přibližně 6 milionů korun.

Pokud vše půjde bez komplikací, měla by samotná revitalizace zahájena již letos v červnu a dokončena ke konci roku. U Kuchyňky již bylo provedeno nezbytné kácení, zejména na březích, které projdou úpravami. Některé stromy byly přestárlé, místy se vyskytovaly náletové dřeviny. V průběhu revitalizace bude provedena náhradní výsadba – například podél ulice Jiřího z Poděbrad půjde o smuteční vrby.

Soustavu nádrží tvoří dva Horní rybníčky, rybník Kuchyňka a stávající rybochovná soustava - nádrže pod rybníkem Kuchyňka (rybníček Skřídlák, rybníček Nováček, chovné rybníčky-bazénky 1-4). V současné době jsou všechny nádrže značně zabahněné a jejich břehy i hráze jsou nestabilní. Přívodní potrubí od potoka Ludina je v havarijním stavu.

V rámci revitalizace celé lokality a obnovy funkčnosti vodních ploch bude nutné provést odbahnění vodních nádrží, opravit funkční zařízení nádrží, (požeráky) případně vybudovat nová. Kvůli bezpečnosti díla bude nutné provést celkovou úpravu (stabilizaci) hrází a břehů.  Ty budou vysvahovány a bude proveden jejich zához lomovým kamenem.

Je také nutné opravit přívodní potrubí do Kuchyňky, vedoucí od potoka Ludina. Ten je hlavním zdrojem vody pro rybník.  Dalším zdrojem vody je odtok ze severně položených rybníčků, nazvaných Horní. V případě vypuštění nádrže a rybníku Kuchyňka bude pro přežití živočichů v severovýchodní části nádrže zřízena (prohloubena) tůň, která bude zásobována průsakem z toku Ludina.

Dojde také ke zrušení chovných bazénků a vybudování nového rybníku Nováček. Ten vznikne odtěžením zeminy a bude zásobován vodou přepadem z rybníka Kuchyňka. Okolí soustavy se bude celkově revitalizovat. Na hrázi bude instalováno pět svítidel veřejného osvětlení. U rybníka budou doplněny i dvě lavičky.

Celkově bude mít stavba pozitivní vliv na životní prostředí, protože její realizací se zlepší nejen vodohospodářské poměry a klima v okolí, ale zvětší se zásobní prostor rybníků a zvýší se bezpečnost vodohospodářského díla.

 Kuchyňka je připravena k revitalizaci

Kuchyňka je již připravena k chystané revitalizaci. 

Provádíme zastávkový svoz odpadu ze zahrádek

Životní prostředí – Město Hranice opět přistavuje velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek. Kontejnery přistavujeme zastávkovým způsobem podle níže uvedeného harmonogramu v zástavbě rodinných domů ve městě Hranice a v místních částech města Hranic. Dnes vám přinášíme nejaktuálnější část harmonogramu, celý harmonogram naleznete na www.mesto-hranice.cz.

Upozorňujeme, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky.Přistavení kontejnerů  bude přítomen pracovník společnosti EKOLTES Hranice, a. s., který bude dohlížet na ukládaní pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře společnosti EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská ulice 606, Hranice.

Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Sdružení obrany spotřebitelů otevřelo poradnu v Hranicích

Město Hranice - Spotřebitelé z Hranic a okolí mohou v květnu opět využít služeb nově otevřené výjezdní poradny Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, která jim pomáhá získat znalosti o spotřebitelských právech a umožní jim bezplatně konzultovat spotřebitelské problémy. Jde zejména o informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, nebo podmínkách o odstoupení od kupní smlouvy. Sdružení chce spotřebitele i vzdělávat, šířit právní osvětu a informovat.

Poradna je umístěna v prostorách Městského úřadu Hranice, Zámecká 118, v kanceláři č. 102.  Můžete ji navštívit vždy každou první středu v měsíci od 13 do 17 hodin.  

Někteří ještě nezaplatili místní poplatky za psy

Finanční – Upozorňujeme, že někteří majitelé psů ještě nezaplatili místní poplatek ze psů. Ten byl přitom splatný již k 31. březnu. Úhrada je možná složenkou na poště a v pokladně MěÚ Hranice č. dveří 323 (2.patro) či převodem z účtu (důležité je znát variabilní symbol).

Výše poplatku vychází z vyhlášky č. 2/2010 o místních poplatcích. Obyvatelé Hranic tak za jednoho psa v panelových domech zaplatí poplatek ve výši 1 000 korun, pro obyvatele rodinných domů v Hranicích a v Drahotuších zůstává poplatek 200 korun. Obyvatelé dalších místních částí (Lhotka, Velká, Rybáře, Valšovice, Slavíč, Středolesí a Uhřínov) mají za jednoho psa poplatek 120 korun. Všichni senioři dle zákona platí 100 korun za jednoho psa.

Řeší se EIA na pokračování těžby cementářských surovin

Životní prostředí - Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, zaslalo Městskému úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy informaci o vrácení dokumentace vlivů na životní prostředí a jejího doplnění k záměru  „Pokračování těžby cementářských surovin v lomech Hranice a Černotín“.

Veřejné nahlédnutí do informace o vrácení dokumentace je umožněno na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, 3. patro, dveře č. 409 v termínu od 16. dubna 2015 do 16. května 2015.

Do textové části informace o vrácení dokumentace k doplnění lze nahlédnout na internetové adrese www.cenia.cz/eia, také na stránkách Ministerstva životního prostředí, adresa www.mzp.cz/eia, pod kódem OV8150

Změna svozu odpadu

Ekoltes Hranice - Firma Ekoltes Hranice a.s. upozorňuje, že náhradní svozy komunálního odpadu, za pátek 1. května a 8. května proběhnou vždy předcházející den, tedy ve čtvrtek 30. dubna a ve čtvrtek 7. května. Sběrný dvůr je po dobu svátků 1. května i 8. května uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 27. dubna do 1. května otevřeno pro veřejnost v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30.

V pondělí se začíná v 8 a 9 hodin zdravotním cvičením. V 8 hodin startuje angličtina pro pokročilé, v 9 a 10 angličtina pro začátečníky. V 9.30 začíná Zpívání pro radost. Od 10 do 12 je vyčleněn prostor pro stolní tenis..

V úterý se můžete těšit na turistickou vycházku v okolí Slavkova. Autobus do Slavkova odjíždí v 11.20 ze Šromotova náměstí. Chodci půjdou po trase  Slavkov – Ranošov - pomník  Zákřovský Žalov - Vrchní pila – Staměřice restaurace. Délka trasy je  asi 7,5 km. Vezměte si sebou buřty na opékání. Návrat  zpět  autobusem ze Staměřic  v 17,02 hodin.

Ve středu je od 8 a 9 zdravotní cvičení, v 10 hodin je rehabilitační cvičení a v 11 rehabilitační cvičení mužů. V 10.15 začínají němčináři. Ve čtvrtek začíná v 8.15 cvičení Bosu v studiu Dynamic fit a v 9.15 zumba. Od 9.30 se v klubu sejdou stolní tenisté. V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Upozorňujeme, že odjezd účastníků čtyřdenního zájezdu do termálních lázní Bükfürdö je ve čtvrtek 30. dubna v 7 hodin od hotelu Cementář. Bližší informace v Klubu.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English