Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Hranická radnice 26. června 2015


obsah:

Hranická radnice 26. června 2015

Rozbíhá se 3. etapa  regenerace sídliště Galašova

Třetí a poslední etapa regenerace sídliště Galašova a Na hrázi je na spadnutí. Prvním krokem jsou přeložky inženýrských sítí, které začnou nyní na přelomu června a července. Začínat se bude s telefonními sítěmi.

Zahájení vlastních stavebních prací na sídlišti předpokládáme v červenci a dokončení ještě letos v prosinci.  Akce bude stát necelých 14 milionů korun (13,7 milionu) a získali jsme na ni dotaci z Programu regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj. 

Tato 3. etapa se bude týkat zejména severní části sídliště a přilehlého svahu. Budou zde upraveny komunikace, zejména chodníky. Upraví se prázdná plocha na severním konci, kde vznikne nové dětské hřiště s pískovištěm, houpačkami, lezeckými prvky, skluzavkou  a pružinami. Další dvě pískoviště budou umístěna dále v sídlišti.

Také svah u sídliště projde zásadní úpravou cestiček. Místo vyšlapaných stezek zde vzniknou nová přístupová schodiště. Bude zde upravena a vysazena zeleň. Rekonstrukcí projde i osvětlení. Doplní se mobiliář (odpadkové koše, lavičky).

Tato část regenerace sídliště bude řešit i bolestný problém prakticky všech hranických sídlišť a to je nedostatek parkovacích míst. Stávající parkovací stání budou upravena a na severním konci vznikne nové parkoviště pro přibližně 40 aut.  Opravy se dočká i parkoviště na začátku sídliště, poblíž zámku. Místa na parkování budou jasněji vyznačena.

Jde již o třetí část regenerace tohoto sídliště. První probíhala v roce 2010 a druhá etapa v roce 2012. Na obě etapy jsme získali dotaci z Programu regenerace panelových sídlišť ministerstva pro místní rozvoj.

V první etapě prošla změnou zejména plocha mezi bloky domů, kde se vytvořilo něco jako náměstíčko. Vznikla zde klidová plocha, která navazuje na zahradu a hřiště Domu dětí a mládeže. Vedle kotelny vzniklo dětské hřiště.

Také se změnil systém parkování a vzniklo několik nových parkovacích míst na začátku sídliště. Upravily se veřejné plochy, chodníky, vozovka i parkovací stání.   Dosavadní městský mobiliář byl nahrazen a případně doplněn.  Úpravy se dotkly také veřejné zeleně a kontejnerových stání.

V rámci druhé etapy se prováděly opravy stávajících chodníků, komunikací podél Veličky a také parkovišť. Zároveň se zbudovalo nové parkoviště s deseti stáními a propojovací chodník. Na komunikaci byl umístěn zpomalovací práh, který zároveň plní funkci přechodového místa. Došlo také k výsadbě zeleně. V rámci dotace byly k Domu dětí a mládeže instalovány nové dětské prvky.

Sídliště Galašova a Na hrázi se rozkládá na levém břehu Veličky, je na něm 22 domů a 545 bytů.

Sídliště Galašova čeká rekonstrukce

Na ploše za sídlištěm by mělo vyrůst dětské hřiště a místo vyšlapané strmé cestičky by měly do svahu vést nové schody.

Na dokončení přepisů aut zbývají poslední dny

Doprava  - Už jen do konce června mají čas ti, kdo dosud jezdí s nepřihlášenými auty, ačkoliv jsou vlastníky a ve velkém technickém průkazu je uvedena „odhláška“ na jejich osobu, aby dali vše do pořádku. Těchto případů je stále ještě hodně.

Pokud majitel vozu nesplní svou povinnost a neprovede vlastní registraci do 30. června letošního roku, zanikne jeho motorovému vozidlu technická způsobilost. To znamená, že toto vozidlo již nebude možné a to ani nikdy v budoucnosti,  na silnicích provozovat. Skutečný technický stav vozidla je přitom nepodstatný.

Pokus o využívání tohoto vozidla po 1. červenci 2015 pak může znamenat velmi citelný finanční postih, a to v tisících korun.

Jedinou možností jak vše uvést do pořádku, je provést doregistraci vozidla, tedy mít platnou technickou prohlídku, tzv. zákonnou pojistku, zkontrolovat vozidlo na STK, zda nejsou žádné podstatné zásahy na vozidle a navštívit registr vozidel. Poplatek 800 korun plus případná ekologická daň se neměnil.  Řešením je rovněž  trvalé vyřazení - ekologické likvidace a následná návštěva úřadu.

Hranická radnice končí, nastupuje nový měsíčník

Vážení čtenáři,

Dnes naposled jste se na tomto místě setkali se stránkou Hranické radnice. Od července totiž začíná vycházet nový měsíčník města Hranic  - Hranický zpravodaj. Tento časopis se bude ve vašich schránkách bezplatně objevovat každý měsíc. Vydávají ho Městská kulturní zařízení Hranice p. o. ve spolupráci s městem Hranice.

Budeme usilovat o to, abyste v něm vždy na začátku měsíce nacházeli mnoho zajímavých článků, nejen o akcích města, rozvojových plánech, chystaných projektech o jejich realizaci, ale i o mnoha dalších tématech. Bude zde prostor i pro rozhovory se zajímavými lidmi, informace o činnosti městských příspěvkových organizací, různých spolků a sdružení, sportovních oddílů i dalších subjektů i program sportovních, kulturních i společenských akcí.

Formát měsíčníku nám umožňuje mnohem více prostoru věnovat jednotlivým tématům. Počítáme přitom s tím, že další doplňující informace, fotky, videa lze vyhledat na webu města (www.mesto-hranice.cz). Tam také naleznete aktuální zprávy, kterým se z časových důvodů nebude možné v měsíčníku věnovat.

Na závěr bych chtěl poděkovat Hranickému týdnu za roky úspěšné spolupráce. Hranická radnice vycházela pravidelně na stránkách Hranického týdne od ledna 2001 (kromě krátké přestávky, kdy se přesunula na stránky Sedmičky). Za tu řadu let nepamatuji žádný vážný problém, který by se, především díky vstřícnosti a operativnosti pracovnic a pracovníků Hranického týdne, nepodařilo vyřešit. I díky nim jste se mohli se stránkou Hranické radnice setkat v každém čísle Hranického týdne.     

Sdružení obrany spotřebitelů provozuje poradnu v Hranicích

Město Hranice - Spotřebitelé z Hranic a okolí mohou v červnu opět využít služeb nově otevřené výjezdní poradny Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, která jim pomáhá získat znalosti o spotřebitelských právech a umožní jim bezplatně konzultovat spotřebitelské problémy. Jde zejména o informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, nebo podmínkách o odstoupení od kupní smlouvy. Sdružení chce spotřebitele i vzdělávat, šířit právní osvětu a informovat.

Poradna je umístěna v prostorách Městského úřadu Hranice, Zámecká 118, v kanceláři č. 102.  Můžete ji navštívit vždy každou první středu v měsíci od 13 do 17 hodin.

Granty jsou rozděleny, je nutné podepsat smlouvy

Město Hranice - Upozorňujeme všechny, kteří letos získali od města finanční prostředky v rámci grantového programu nebo příspěvku na činnost, a ještě nepodepsali smlouvy, aby tak učinili co nejdříve.

Rozdělení financí na granty a  příspěvky do výše 50 tisíc korun schválila Rada města Hranic. Částky nad 50 tisíc korun schválilo květnové zastupitelstvo města. Zastupitelé také rozdělili Granty na podporu investic a oprav v tělovýchově, kultuře a sociálních věcech podle návrhu Rady města Hranic

 Jednotlivé přidělené částky naleznete na webu města www.mesto-hranice.cz v rubrice „aktuality“ neb v rubrice „Veř. zakázky, granty, smlouvy“.

Zároveň upozorňujeme příjemce grantů a příspěvků, že je možné odevzdávat vyúčtování přijatých prostředků. Vyúčtování grantů i příspěvků má být provedeno do 60 dnů od ukončení projektu, nejpozději však do 30. listopadu. Při vyúčtování postupujte podle uzavřené smlouvy a Grantového programu města Hranic.

Je vypsána EIA na rozšíření výroby v CTParku Hranice

Životní prostředí  - Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, zaslalo Městskému úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy dokumentaci oznámení záměru „CTPark Hranice – HR2/2“.  Jedná se o rozšíření provozu výroby těsnících prvků a výrobků pro dopravní techniku fy Henniges Hranice, s.r.o. do stávajícího, prozatím nevyužívaného objektu HR2/2 v průmyslové zóně CTParku v Hranicích.

Veřejné nahlédnutí do dokumentace je umožněno na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, 3. patro, dveře č. 406 v termínu od 17. června 2015 do 17. července 2015.

Do textové části oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí CENIA (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru OV8171.

Ministerstvu životního prostředí, Odboru výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc, může každý zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci záměru do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na úřední desce Olomouckého kraje.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů již v týdnu od 29. června do  3. července najíždí na prázdninový provoz.  Otevřeno pro veřejnost je v pondělí od 8 do 12 hodin. V pondělí ještě běží normální předprázdninový program, začíná se v 8 a 9 hodin zdravotním cvičením. V 8 hodin startuje angličtina pro pokročilé, v 9 a 10 angličtina pro začátečníky. V 9.30 si zájemci zazpívají pro radost. Od 10 do 12 je vyčleněn prostor pro stolní tenis.

Ve středu 1. července je naplánována vycházka i cyklovyjížďka „Království včel“.  Sraz pro pěší je v 9.30 a pro cyklisty v 9.45, vždy u Sokolovny. Na místě „Království včel“ (přibližně 1,5km na cyklostezce Bečva) zajímavé povídání o životě včel a jejich užitečnosti ( možnost občerstvení). Pěší mohou pokračovat směr Rybáře ,zpět do Hranic dle dohody(několik variant). Cyklisté pak po cyklostezce Bečva směr Týn n.B., Lipník n.B., Jadran a Přerov (dle chuti).

Zájezd do Buchlovic, Osvětiman a Milotic se uskuteční ve středu 22. července. Na programu je prohlídka zámku a zahrad Buchlovice a zámku Milotice a Osvětimany – skály. Odjezd je ze Šromotova náměstí v 7.30. Přihlášky a platba (250 korun) proběhnou v pondělí 29. června od 7.30 v Klubu.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.Jazykové verze

  • Čeština
  • English