Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Hranická radnice 27. února 2015


obsah:

Hranická radnice 27. února 2015

Městské lesy musely loni odolávat škůdcům

Životní prostředí - S kalamitním výskytem kůrovců, václavky smrkové a s květnovými bořivými větry se musely v loňském roce potýkat městské lesy, stejně jako lesy okolní. Kvůli těmto nepříznivým faktorům opět nebyla prováděna mýtní úmyslná těžba a veškeré síly se soustředily na zpracování těchto nahodilých těžeb.

Celkem bylo během roku 2014 vytěženo a z lesních porostů odvezeno 5 175 m3 dřevní hmoty, z čehož cca 172 m3 bylo vytěženo formou stromových lapáků a zbytek připadl na nahodilou těžbu. V návaznosti na vzniklé holiny z předcházejícího roku jsme prováděli i obnovu lesních porostů, kdy bylo uměle zalesněno 38 600 sazenic. Celkem bylo vysázeno 5,80 ha budoucího nového lesa.

Nemalá pozornost byla samozřejmě věnována i ochraně lesa před hmyzími škůdci. Ti měli loni v důsledku oslabení stromů, ideální podmínky pro svůj vývoj. Horší zdravotní stav stromů byl způsoben vlivem nepříznivého rozložení distribuce srážek během roku a četným výskytem václavky smrkové.

V březnu bylo nainstalováno a v následujících měsících pravidelně kontrolováno 24 feromonových lapačů na monitorování a odchyt kůrovců a  položeno 150 stromových lapáků. Díky tomu bylo prostřednictvím lapačů odchyceno přes 77 tisíc jedinců lýkožrouta smrkového a téměř 50 tisíc jedinců lýkožrouta lesklého.

Kvůli působení agresivní buřeně bylo vyžnuto celkem7,86 ha ploch lesních kultur a současně jsme přistoupili i k chemickému ošetření 14,64 ha lesních kultur. Proti nežádoucímu okusu zvěří jsme také chemicky ošetřili 7,07 ha mladých lesních kultur a postavili 4 308 běžných metrů oplocenek, jež mají celoročně chránit lesní kultury před škodami způsobenými zvěří.

Městské lesy na základě nájemní smlouvy obhospodařuje společnost EKOLTES Hranice a. s. Výměra lesních pozemků, které jsou ve vlastnictví města Hranic, je 253 ha.

Město nabízí pronájem budovy na náměstí v Drahotuších

Majetek - Rada města Hranic schválila záměr na pronájem objektu čp. 56 na náměstí Osvobození v Drahotuších,  který je součástí pozemku parc.č.st. 24/1 k.ú. Drahotuše včetně pozemku parc.č.st. 24/1 k.ú. Drahotuše. Výchozí cena je 19 470 korun za měsíc  (bez DPH).

Budova v Drahotuších nabízená k pronájmu

Nabízíme také pronájem nebytových prostor v zámku čp. 1 na Pernštejnském náměstí. Jde o dvě místnosti č. 12, které se nacházejí v 1. nadzemním podlaží  o výměře 38.40 m2 a 29,90 m2 a dvou výklenků o výměře 2x1,80 m2.

Podrobnější informace získáte na odboru správy majetku MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, kancelář číslo dveří 313, referent M. Hanzlíková, telefon 581 828 235.

Informace o těchto nabídkách a další záměry města lze nalézt také na internetových stránkách města  www.mesto-hranice.cz na úřední desce.

Statistici dělají velké šetření v domácnostech

Český statistický úřad -  Výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice (EU-SILC 2015) začal na Hranicku provádět Český statistický úřad. Šetření se bude týkat celkem 9 924 domácností z celé České republiky. Z nichž se 5 924 domácností účastnilo šetření již v minulých letech. Všechny vybrané domácnosti byly do šetření vybrány náhodně počítačem.

Šetření probíhá od února do 15. května prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Jeho cílem je získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je  získat data pro výpočet ukazatelů  peněžní a materiální chudoby.Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě  bydliště.

Pracovníci, zapojení do šetření, se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření. Pověření vydává Krajská správa ČSÚ, tazatelé mohou místo něj mít průkaz zaměstnance ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování výsledků je zaručena anonymita zjištěných údajů a zjištěná data jsou  chráněna podle požadavků zákona o státní statistické službě a podle zákona  o ochraně osobních údajů.  Všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 2. do 6. března otevřeno pro veřejnost v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin, v úterý od  10.15 do 11.30 a ve čtvrtek od 9 do 16 hodin.

V pondělí se začíná v 8 a 9 hodin zdravotním cvičením. V 8 hodin startuje angličtina pro pokročilé, v 9 a 10 angličtina pro začátečníky. Od 10 do 12 je vyčleněn prostor pro stolní tenis. Odpoledne se od 13 hodin rozbíhá „pletení z papíru“ a opět se sejdou stolní tenisté.

Na 10.15 bude v pondělí připravena prezentace Jaroslava Buriana z poznávání zajímavých míst našeho kraje: (přelet na L 13 Blaník na trase Hranice -  Žamberk – Hranice, dále Litovelské Pomoraví a okolí Hranic na kole).

V úterý je od 9 hodin spinning v Pohybovém studiu Blanka a od 10.15 do 11.30 stolní tenis.

Ve středu je od 8 a 9 zdravotní cvičení, v 10 hodin je cvičení jógy a v 11 rehabilitační cvičení mužů. V 10.15 začínají němčináři. Ve čtvrtek je od 9 do 16  hodin Den otevřených dveří. Na programu je seznámení s činností a vybavením KS Hranice, připomenutí činnosti v r. 2014 (kroniky, fotografie), seznámení s plánem činnosti na r. 2015 a výběr členských příspěvků na r. 2015 ve výši 70 korun.

V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Na září se chystá rekondiční pobyt v hotelu Slunce Aquacentrum Rýmařov. Termín je od 6. do 11. září a předběžná cena 2 500 korun.Podrobné informace získáte v Klubu seniorů. Přihlášky se přijímají v Klubu ve čtvrtek 5. března o 9 hodin.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.

Začínáme zateplovat Dům s pečovatelskou službou

Logo OPŽP

Město Hranice - Dům s pečovatelskou službou čekají zateplovací práce. Od začátku března se zahájí práce na zvýšení jeho energetické efektivnosti. Proběhne tam zateplení fasády, výměna oken a dveří a dozateplení střešního pláště.  Akce by měla být hotova do poloviny roku.  

 „Projekt DPS Hranice je spolufinancován Evropskou unií (Evropským Fondem soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí.“

Závěr EIA na plán povodí Dunaje a Odry je zveřejněn

Životní prostředí - Ministerstvo životního prostředí ČR   zaslalo Městskému úřadu Hranice ke zveřejnění závěr zjišťovacího řízení podle § 10d ke zveřejnění informací dle § 16 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ke koncepci „Národní plán povodí Dunaje“ a Národní plán povodí Odry.

Do závěrů obou zjišťovacích řízení je možné nahlížet na Městském úřadě Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Pernštejnské náměstí 1, 3.patro, č. dv. 409, v termínu od 23. února do 23. března 2015.

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce), pod kódem koncepce – MZP196K (Dunaj) nebo (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), pod kódem koncepce – MZP195K (Odra).

Je vypsána EIA na těžbu v lomech Hranice a Černotín

Životní prostředí - Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zaslalo Městskému úřadu Hranice, dokumentaci vlivů záměru „Pokračování těžby cementářských surovin v lomech Hranice a Černotín“. Veřejné nahlédnutí do dokumentace je umožněno na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, 3. patro, dveře č. 409 v termínu do 18. března 2015.

MŽP, Odboru výkonu státní správy VIII může každý zaslat své písemné vyjádření do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na úřední desce Olomouckého kraje. Do textové části oznámení lze nahlédnout na www.cenia.cz/eia a na stránkách MŽP, www.mzp.cz/eia, pod kódem OV8150.

Je vypsána EIA na železniční trať směr Valašské Meziříčí

Životní prostředí - Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, zaslal Městskému úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy oznámení o zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informací dle § 16 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „Trať 308 (Lúky pod Makytou)- st. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou – Hustopeče nad Bečvou“.

Veřejné nahlédnutí do oznámení záměru je umožněno na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, 3. patro, dveře č. 409 v termínu do 19. března 2015.

Do textové části oznámení lze nahlédnout na http://www.kr-olomoucky.cz/, také na stránkách Ministerstva životního prostředí, adresa www.mzp.cz/eia, pod kódem OLK 728.

Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení záměru do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na úřední desce Olomouckého kraje, tj. do 9. března 2015.

Europoslankyně O. Sehnalová  zavítá dnes do Hranic

Město Hranice – PoslankyněEvropského parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, MBA zavítá dnes do Hranic. Na programu má řadu návštěv. Začíná v ZŠ a MŠ Drahotuše, následně se seznámí s fungováním azylového domu Elim. Před polednem se pak setká se starostou města Hranic PhDr. Vladimírem Juračkou a místostarostkou města Radkou Ondriášovou a s představiteli města i poobědvá. Na závěr svého programu předá v Nemocnici Hranice malým pacientům na  dětském oddělení Kiwanis panenky.  

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English