Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Hranická radnice 30. ledna 2015


obsah:

Hranická radnice 30. ledna 2015

Vybíráme nejlepší sportovce za loňský rok

Město Hranice  - Tradiční anketa o nejlepší sportovce loňského roku  se  rozbíhá. Nominace lze podávat do  25. února 2015. Sportovní oddíly a kluby mohou podávat v každé kategorii vždy nejvýše dvě nominace.  

Nejlepší sportovci se vybírají podle Kritérií vyhlašování nejlepších sportovců města, které  naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz – životní situace  - ostatní). 

Nominovaní sportovci musí být členy sportovního oddílu nebo klubu, který působí na území města Hranic a reprezentují tento oddíl nebo klub ve sportovních soutěžích.  Výjimkou je kategorie odchovanců, což jsou sportovci, kteří byli členy hranických oddílů a nyní dosahují vynikajících výsledků v mimohranických sportovních oddílech. To znamená, že dosáhli minimálně titulu mistra republiky dospělých, či medaile z mistrovství republiky dospělých, doma i v zahraniční, či jsou členy reprezentacev kategorii dospělých a za reprezentaci startovali.

Zvlášť jsou posuzovány olympijské sporty a neolympijské sporty. V olympijských sportech jsou hodnoceny kategorie jednotlivců a družstev s věkovým členěním a kategorie hendikepovaní  sportovci, která je bez věkového členění. Sportovci jsou věkově členěni do tří kategorií - do 15 let, od 16 do 19 let a 20 let a starší. Neolympijské sporty  nemají stanovené kategorie ani nejsou věkově členěny.

Nominace se musí zasílat na stanoveném formuláři, který můžete získat na podatelně Městského úřadu ve dvoraně zámku, na odboru školství a sociálních věcí nebo na webových stránkách města.  Nominace se mohou zasílat poštou na adresu Městský úřad Hranice, odbor školství, a sociálních věcí, Pernštejnské nám 1,  753 01 nebo předávat přímo na podatelně MěÚ Hranice. Na nominace, které nebudou podané na předepsaném formuláři  nebo doručené po termínu uzávěrky  nebude brán zřetel.

Oddíly a kluby mohou také podávat návrhy na ocenění sportovních seniorů, trenérů a funkcionářů, kteří se svou dlouholetou prací (20 a více let) výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Hranicích. Tato žádost se podává volnou formou, včetně souhlasu nominovaného sportovce se zpracováním osobních údajů. Kromě údajů o  nominovaném je třeba uvést také  jméno, příjmení, adresu,  a telefon osoby, která nominaci podává.

Jednotlivé nominace vyhodnotí  Komise pro výběr nejlepších sportovců. Následně  proběhne slavnostní vyhlášení ve dvoraně zámku.  

Ministerstvo zahájilo proces ke zrušení hracích automatů

Finanční - Ministerstvo financí již zahájilo správní řízení na zrušení povolení výherních hracích automatů v Hranicích. Oznámení o zahájení řízení s osmi provozovateli technických herních zařízení na území Hranic zaslalo ministerstvo městu 16. ledna. Město Hranice má v tomto řízení postavení dotčeného orgánu. Správní řízení může trvat i několik měsíců.

Zákaz sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města od 1.1 2015 vychází z přijatých Obecně závazných vyhlášek č. 3/2011 a 2/2013. Město proto v prosinci znovu informovalo provozovatele loterií o těchto zákazových vyhláškách. Provozovatelé se ale odvolávají na nález Ústavního soudu, který říká že „dokud disponují platnými rozhodnutími Ministerstva financí, obec není oprávněna nerespektování obecně závazné vyhlášky sankcionovat vůči provozovatelům, neboť ti jednají v důvěře v existující a dosud platné akty státu (rozhodnutí o povolení vydaná Ministerstvem financí). Je nyní na Ministerstvu financí, aby zajistilo respekt k této obecní regulaci. Pokud však Ministerstvo financí v návaznosti na existenci obecně závazné vyhlášky nezahájí přezkumná řízení, porušuje ústavně zaručené právo obcí na územní samosprávu.“ Město navíc nemůže provozovatele loterií kontrolovat a postihnout, protože podle zákona o loteriích výkon státního dozoru v těchto případech vykonává Ministerstvo financí.

Podle Informativního přehledu Ministerstva financí bylo k 31. 12. 2014 na území Hranic povoleno 164  technických herních zařízení, jejichž povolení končí v rozmezí let 2017 - 2019. Tato zařízení byla povolena před 1. lednem 2012. Ministerstvo v té době vydávalo povolení na dobu až 10 let. Protože máme přijaté zákazové vyhlášky, tak ministerstvo již další nová zařízení nepovoluje.

Zápis do 1. tříd - ZŠ a MŠ Drahotuše se představuje

Základní škola v Drahotuších je vesnickou, téměř rodinnou školou, s velmi dobrou dopravní dostupností. Už osmým rokem žáky vzděláváme podle školního vzdělávacího programu „DRAŠKA“. Snahou všech učitelů a vychovatelů je, aby děti opouštějící školu byly Důvěryhodné, Rozhodné, Aktivní, Šikovné (podle svých schopností), Komunikativní a Asertivní. 
Snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti dítěte (po stránce duševní a fyzické), aby děti byly kvalitně připraveny k dalšímu studiu  - a  co je neméně důležité  -  aby byly připraveny k vykročení do života a dokázaly si správně poradit s překážkami současného světa.
Ke kvalitnímu vyučování využíváme moderně vybavené učebny s dataprojektory, interaktivními tabulemi a počítači, úspěšně pracujeme s počítačovými výukovými programy, realizujeme skupinové a projektové vyučování (poznatky z více předmětů propojujeme a vedeme žáky k praktickému využití získaných vědomostí). V rámci environmentální výuky využíváme i vybavenou venkovní učebnu na školním dvoře.
Od 3. ročníku se žáci  učí anglickému jazyku a od 6. ročníku dalšímu cizímu  jazyku (německému nebo ruskuskému),od  4. ročníku žákům začíná výuka informatiky.

Odborně proškolené paní učitelky v oboru logopedie a dyslexie pomáhají žákům překonat případné potíže se zvládáním učiva.
Dětem nabízíme i nemalé možnosti využití volného času, které jsou realizovány formou kroužků – hra na flétnu, country tance, dívčí klub, keramika, pohybové hry, hrátky s angličtinou, judo, divadelní kroužek. Některé z těchto aktivit pořádáme ve spolupráci s DDM v Hranicích.
Ve 3. a 4. ročníku žáci absolvují výuku plavání v rozsahu 40 hodin, nadstandardně si své schopnosti mohou rozvíjet i v 1., 2. nebo 5. ročníku – podle zájmu rodičů.
Provoz školní družiny pro žáky 1. stupně je zabezpečený od 6 do 16 hodin. Děti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, kde je dbáno na vyváženost, kvalitu a pestrost stravy.
Dále žákům nabízíme nadstandardní školní exkurze, přednášky, prožitkové besedy, galerijní programy, pro žáky 9. třídy kurz tanečních, výuku lyžování pro žáky 1. i 2. stupně.
Od roku 2011 je drahotušská škola zapojena do pilotního programu výuky kin-ballu (http://www.kin-ball.cz/). Všichni žáci školy aktivně soutěží ve sportovním  projektu Česko  sportuje s cílem rozvíjet pohybové dovednosti žáků a tím se zvyšuje jejich fyzická zdatnost.  K všestrannému rozvoji dětí přispívají i relaxační chvilky realizované na školním dvoře (pískoviště, průlezky, klouzačka). V hodinách TV využíváme víceúčelové hřiště, žáci se pravidelně zúčastňují různých sportovních soutěží a aktivit.  
Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Hranice IV – Drahotuše se podílí na životě školy a pravidelně organizuje v průběhu roku celou řadu dalších zajímavých aktivit (Plavba netradičních plavidel, Drakiáda, Večerní pochod, Putování za liškou Bystrouškou, cyklistický závod). 
Úzce spolupracujeme také se ZUŠ Hranice, na škole probíhá výuka hry na housle a hudební nauky.

Bude-li Vás cokoliv zajímat ohledně naší školy, přijďte nás navštívit nebo se informujte telefonicky na čísle 581 641 033 nebo navštivte naše webové stránky http://www.zsdrahotuse.cz/ .  
Zápis dětí se uskuteční v pátek 6. února od 14 do 18 hodin a v sobotu 7. února od 8.30 do 11 v budově základní školy v Drahotuších. Zapisují se děti narozené od 1. září 2008 do 31. srpna 2009.

Pozvánka na zápis do Drahotuš

K zápisu do ZŠ a MŠ Drahotuše zvou budoucí prvňáčky jejich starší spolužáci.

Foto: ZŠ a MŠ Drahotuše

Závěr zjišťovacího řízení EIA v CTParku je zveřejněn

Životní prostředí - Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, zaslal Městu Hranice závěr zjišťovacího řízení dle § 16 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „CTPark Hranice – rozšíření provozu DAS a nový provoz SHC“.

Oznamovatel: CTP Invest, spol. s .r.o., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČO 26166453.

Veřejné nahlédnutí do závěru zjišťovacího řízení je umožněno na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, 3. Patro, č. dv. 409 v termínu od 23.01.2015 do 23.02.2015,.

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout na internetové adrese http://www.kr-olomoucky.cz/, životní prostředí a zemědělství – posuzování vlivů EIA-SEA,a na adrese www.mzp.cz/eia, pod kódem koncepce OLK722.  

V případě domácího násilí mají senioři kam zavolat

Městský úřad - Bezplatnou linku 800 157 157, která  poradí seniorům v případech  domácího násilí a týrání , zřídil spolek Život 90 pro seniory a jejich blízké (http://www.zivot90.cz/ ). Spolek také v rámci projektu Podpora seniorů ohrožených a postižených domácím násilím a týráním, který podpořila z Norských fondů Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, vytvořil informační leták. Ten poukazuje na fakt, že týrání nemá formu jen fyzického násilí, ale zahrnuje rovněž psychické ponižování, ekonomické využívání, zanedbávání péče či sexuální násilí. Na letáku je uveden kontakt na bezplatnou linku Senior telefon, kam se mohou lidé obrátit pro pomoc a případně i další dotazy.

Nabízíme pronájem prostor v Domově seniorů

Majetek -  Záměr na pronájem nebytového prostoru v budově Domova seniorů čp. 1805 Jungmannova ul. Hranice vyhlásila rada města Hranic. Jde o místnost  o výměře  17 m2 v suterénu pavilonu II.  patro 3 určenou k provozování masáže. Cena je961 korun měsíčně.

Podrobnější informace získáte na odboru správy majetku MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, kancelář číslo dveří 313, referent M. Hanzlíková, telefon 581828235.

Tiskopis žádosti je k dispozici v kanceláři č. 313, na podatelně MěÚ případně na webových stránkách Města Hranic www.mesto-hranice.cz.

ČEZ informuje

ČEZ - Firma ČEZ upozornila, že v úterý 10. února v době od 7.30 do 15.30 nepůjde v části Hranic konkrétně v lokalitě U Kostelíčka elektrický proud. Postižená oblast se rozkládá přibližně mezi Kostelíčkem a Malou Kobylankou..
V dotčeném území by měly být vyvěšeny informační letáky. Důvodem jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy.  Další informace můžete získat na informační lince ČEZ  840 850 860. ČEZ děkuje za pochopení.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od  2. do 6. února otevřeno pro veřejnost v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin, v úterý od  10.15  do 11.30 a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30.

V pondělí se začíná sportovně, v 8 a 9 hodin zdravotním cvičením. V 8 hodin startuje angličtina pro pokročilé, v 9 a 10 hodin angličtina pro začátečníky. Od 10 do 12 je vyčleněn prostor pro stolní tenis. V 10.30 je schůze výboru. Odpoledne se od 13 hodin rozbíhá kurz práce s PC, ve stejnou dobu začne „pletení z papíru“ a opět se také sejdou stolní tenisté.

V úterý se startuje v 9 hodin spinningem v Pohybovém studiu Blanka.  Od 10.15 nastoupí stolní tenisté. V plánu je i turistická vycházka, bližší informace získáte na webu nebo v Klubu. Ve středu je od 8 a 9 zdravotní cvičení, v 10 hodin je cvičení jógy a v 11 rehabilitační cvičení mužů. V 10.15 začínají němčináři. Ve čtvrtek začíná v 8.15 cvičení Bosu v studiu Dynamic fit a v 9.15 na stejném místě zumba. Od 9.30 do 11.30 se v klubu sejdou stolní tenisté. V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Zjišťujeme, zda je mezi hranickými seniory zájem o muzikál v Brně. Jde o večerní představení, cesta bude delší a cena se bude pohybovat okolo 500 korun. Proto vyzýváme zájemce, aby se do 6. února  závazně  v Klubu seniorů přihlásili
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.Jazykové verze

  • Čeština
  • English