Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2008 / Hranická radnice - 12. prosince


obsah:

Hranická radnice - 12. prosince

Úpravy na silnici II/440 skončily

Rozvoj města /Projekt „Řešení bezpečnosti provozu silnice II/440 v Hranicích", je v těchto dnech těsně před dokončením. Dodělává se ještě osvětlení některých přechodů. Cílem projektu bylo zvýšit bezpečnost silničního provozu, bezpečnost pohybu chodců, zvýšit plynulost dopravy a zpřístupnit ji osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Při přípravě akce jsme vycházeli ze studie Centra dopravního výzkumu Brno. Na základě informací získaných z kolizních diagramů, policejních statistik, pozorováním na místě a měřením rychlosti bylo na silnici II/440 v Hranicích identifikováno 14 lokalit, u kterých je vhodné provést úpravy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Nyní došlo k úpravě těchto 5 lokalit:

  • 1. Podjezd pod železniční tratí
  • 2. Křižovatka s ulicemi Nádražní a Máchova
  • 3. Autobusové zastávky na Tř. 1. Máje
  • 4. Křižovatka k hotelu Cementář
  • 5. Přechod pro chodce přes silnici II/440 u Billy

Celkové náklady projektu byly necelé 3 miliony korun. ( 2 800 tisíc). Město na tento projekt získalo finanční příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1 119 tisíc korun.

V praxi došlo hlavně k budování ostrůvků, které usnadňují přecházení, nebo zkracování vzdálenosti, kterou chodci musí překonat, na doporučených 7 metrů.

První změnou, ke které došlo, je zúžení vozovky a rozšíření chodníku v železničním podjezdu na konci Alešovy ulice.

Dalším rizikovým místem, které doznalo změn, je křižovatka ulic Alešovy, Máchovy a Nádraží s Třídou 1. máje. (u Slávie). Zde se na Alešově ulici vybudoval ostrůvek. Zároveň se zkrátil přechod pro chodce přes Třídu 1. máje tím, že se zúžila vozovka naproti Slavii. Před restaurací byl také zřízen záliv pro zásobování. Bude zde ještě upraveno vodorovné dopravní značení. Této křižovatce jsme se podrobněji věnovali před 14 dny.

Dalším opatřením je úprava okolí autobusových zastávek. Jednak jde o zastávku u „zámečku" (bývalá Sigma I), kde se opět zkrátil přechod pro chodce na 7 metrů. Druhá upravovaná zastávka je u supermarketu Albert, kde vyrostl středový ostrůvek a na druhé straně silnice bylo nainstalováno zábradlí.

Chodci se mohou cítit bezpečněji i na přechodu u staré pošty. Zde také přibyl středový ostrůvek, který jednak donutil řidiče zpomalit a jednak umožnil bezpečnější přecházení.

Další ostrůvek se objevil na přechodu pro chodce u supermarketu Billa.

Všechny upravované přechody budou navíc intenzivněji nasvíceny, aby byli chodci lépe vidět a také, aby řidiči byli upozorněni na místa, kde jsou přechody pro chodce.

Velitelé hasičů se sešli ve Velké

Městský úřad / Město Hranice a Hasičský záchranný sbor požární stanice Hranice uspořádali v sobotu 6. prosince v sokolovně ve Velké II. ročník Setkání velitelů jednotek Sboru dobrovolných hasičů správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice. Setkání se zúčastnilo 54 velitelů jednotek a velitelů družstev z 27 jednotek požární ochrany.

Na setkání velitelů se projednávala zejména tematika dotací, dále dokumentace o akceschopnosti a práva a povinnosti velitele zásahu. Účastníci byli také seznámeni s činností Krajského operačního střediska a dalšími náměty, zaměřenými k zlepšení činnosti a fungování dobrovolných jednotek hasičů.

Velitelé hasičů ve Velké

Foto: archiv HZS


Firmy řešily Grantový program v roce 2009

Hranická rozvojová agentura / Diskusí o návrhu Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 skončilo setkání pracovní skupiny, která se seznámila s výsledky tohoto dotačního programu v letošním roce a současně komentovala návrh programu na rok další. Ještě do konce roku budou osloveny podniky aktualizovaným návrhem spojeným s nabídkou spolupráce.

Grantový program vznikl jako unikátní program spolupráce Mikroregionu Hranicko a významných podniků se záměrem zlepšování kulturního a sportovního života na Hranicku. Zapojení společností Cement Hranice, SSI Schafer, Váhala a ŽELEZO Hranice v letošním roce umožnilo finančně podpořit zorganizování celkově 16 akcí v 9 obcích v celkové výši 250.000 Kč.

Zahájení dalšího ročníku je závislé na zájmu podniků se do společného projektu zapojit. Na schůzce, která proběhla první prosincový den na městském úřadu v Hranicích, byla shoda na rozšíření témat grantového programu o vzdělávání dětí a mládeže i na možnosti stanovení vlastní struktury využití příspěvku podle toho, zda zapojený partner má zájem podporovat kulturu, sport či vzdělávání. Skupina souhlasila i s oslovením dalších významných podniků na Hranicku pro spolupráci v roce 2009.

První ročník ověřil výhodnost spolupráce na podpoře spolkových aktivit pod společnou střechou, která umožňuje více dohlížet na využití poskytovaných příspěvků, ale nabízí možnosti systematické propagace zapojených partnerů. Každý organizátor měl za povinnost propagovat nejen samotný program, ale i jednotlivé jeho partnery. Pomůckou byly vytištěné letáky, společná internetová propagace, ale i vzájemná spolupráce úspěšných žadatelů. Doplňkem letošního ročníku byl vznik databáze umělců a uměleckých souborů i vzdělávací akce pro organizátory akcí.

Upozorňujeme na ohlašování odpadů

Životní prostředí / Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, upozorňuje původce odpadů, že jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, příslušnému podle místa provozovny. Toto hlášení se týká právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání, obcí a oprávněných osob, které produkují, nebo nakládají, s více než 50 kg nebezpečných odpadů, nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok.

Oznámení musí obsahovat náležitosti nové vyhlášky č. 351/2008 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Formuláře dle dřívější vyhlášky č. 41/2005 Sb., jsou neplatné. Pro právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a obce je platná příloha č. 20, list č.1 a č.2. Formuláře jsou vytištěny ve výše uvedené vyhlášce, nebo je lze vyzvednout na MěÚ Hranice, odbor životního prostředí, III. patro, dveře č. 414, tel. 581 828 344.

Vzhledem k tomu, že zpracování hlášení je časově náročné, vyzýváme všechny původce, aby hlášení posílali v elektronické podobě na adresu: karel.dreiseitl@mesto-hranice.cz Bezplatně lze použít program firmy Inisoft, s.r.o., uvedený na internetové adrese http://odpady.inisoft.cz/ a zástupci uvedené společnosti jsou ochotni pomoci s jejich vyplněním. Uvádíme postup, jak se dostat k programu:- http://odpady.inisoft.cz/ - Programy EVI 8 - Legislativa - formulář „Roční hlášení" - zadat nové hlášení - vyplnit nové hlášení.

Městský úřad omezí provoz

Městský úřad / Upozorňujeme občany, že ve středu na Silvestra 31. prosince 2008 bude mít Městský úřad Hranice z provozních důvodů omezený provoz. Občané mohou od 8 do 12 hodin využít pracoviště Czech pointu, podatelny a informací v přízemí zámku a registr vozidel na odboru dopravy v Zámecké 118.

Dále upozorňujeme, že v pátek 2. ledna je Městský úřad zcela uzavřen.

Finanční úřad i VZP upravují úřední hodiny

Finanční úřad / Finanční úřad v Hranicích oznamuje všem daňovým subjektům a veřejnosti, že bude dne 29.12.2008 uzavřena pokladna státních příjmů a ve středu 31. prosince 2008 bude z provozních důvodů zcela uzavřen.

Také Všeobecná zdravotní pojišťovna mění úřední hodiny. Cestovní pojištění je otevřeno jen do 23.12.2008. Dne 31. prosince je otevřeno od 8 do 12 a dne 02. ledna 2009 je zavřeno.

Výběrové řízení

Městský úřad / Tajemník Městského úřadu Hranice vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka pověřeného výkonem samosprávy na úseku investic na odboru rozvoje města Městského úřadu Hranice. Podrobnější informace naleznete na úřední desce městského úřadu a na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz, rubrika městský úřad - úřední deska). Informace získáte také u vedoucího odboru rozvoje města.

Přihlášku můžete podat poštou na adresu: Městský úřad Hranice, kancelář starosty, Pernštejnské nám. 1. 753 01 (podací razítko nejpozději s datem 30.12.2008) s označením obálky "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ORM" nebo odevzdat osobně na podatelně nejpozději do 30.12.2008 do 14 hodin.

Školky mají prázdniny

Školství / Po předchozím projednání s rodiči budou všechny mateřské školy, jejichž zřizovatelem je město Hranice, v době vánočních prázdnin od 24. prosince 2008 do 4. ledna 2009 uzavřeny. Provoz zahájí v pondělí 5. ledna 2009. Jedná se o MŠ Míček Galašova, MŠ Sluníčko Plynárenská, MŠ Pohádka Hromůvka, MŠ Klíček Struhlovsko a MŠ Drahotuše.

Náhrobky lze pojistit

Životní prostředí / Náhrobky na hřbitově lze pojistit proti přírodním živlům a dalším rizikům. Toto pojištění lze sjednat v rámci pojištění majetku a doporučujeme ho, neboť oprava náhrobku po pádu stromu při větrné vichřici je pro majitele náhrobku finančně náročná. Za škodu, způsobenou vichřicí na hřbitovech, není Město Hranice odpovědné, protože škodě, způsobené přírodními živly, nemohlo zabránit.

Vyzýváme: nespalujte plasty

Životní prostředí / Nespalujte plasty v domovních krbech a kotlech nebo otevřených ohništích, zabráníte poškození svého zdraví a přispějete ke zlepšení životního prostředí, upozorňuje odbor životního prostředí. Spalováním „plastů" (např. PET lahví, nebo jiných plastových obalů), které obsahují celou řadu chemických přísad, dochází k uvolňování těchto přísad ve formě plynu, kdy může vznikat mnohem více nebezpečných škodlivin, než třeba v průměrné spalovně.

Spalováním plastických hmot (polyvinylchloridy - PVC např. kelímky, lahve, domácí zboží a hračky) se uvolňuje oxid uhelnatý, chlorovodíkový plyn, dioxiny a chlorované furany. Ty mohou zapříčinit vznik rakoviny a vad při narození. Dioxiny se hromadí a setrvávají v potravních řetězcích lidí.

Při spalování polystyrénů např. šálků, jídelních tácků, kartonů na vajíčka, plastických příborů, může výpar z jejich hoření poškodit oči i sliznice.

Při spalování polyuretanů (žaluzie, pěny, látky, kterými se povrchově upravuje dřevo a lepidla) se uvolňuje žlutý kouř, který obsahuje kolísající množství kyanovodíku a fosgenu.

Při spalování gumy, dřeva, ošetřeného impregnačními prostředky, drátů z izolací, baterií, olejů, azbestu a elektronických součástek se uvolňují další jedovaté plyny.

Spalování ekologických paliv (zemní plyn, dřevo apod.) je základním předpokladem udržení čistoty životního prostředí, především ovzduší.

Program v Klubu seniorů

Sociální / Pro veřejnost je klub otevřen v pondělí a středu od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 14 do 17 hodin. V pondělí 15. prosince je zdravotní cvičení od 16 a 17 hodin a hádanky od 16 do 18 hodin. V úterý je na programu spinning od 8 a od 9 hodin. Večer je koncert Ondřeje Havelky v novém Jičíně. Odjezd je ze Šromotova náměstí v 17.45 hod.

Ve středu nastupují němčináři v 10 hodin a zdravotní cvičení od 11.30 a 12.30. Ve středu se již od 8 hodin budou v Klubu seniorů vyrábět vánoční ozdoby a dekorace. Ve čtvrtek je angličtina od 15.30 a joga od 13.30 a 14.30. V pátek je opět plavání na Plovárně od 14 hodin. Sraz je v 13.45.

Sdružení Alfa handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci od 8 do 10 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English