Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2008 / Hranická radnice - 12. září


obsah:

Hranická radnice  - 12. září 2008

Získali jsme dotace na územně analytické podklady

Rozvoj města / Téměř milion korun dotací získalo město Hranice na zavádění územně analytických podkladů obcí. Jde o vytvoření databáze informací o území, analýzy a rozpracování poskytnutých dat a vypracování rozboru udržitelného území. Databáze také obsahuje zajištění nerovnovážných stavů z hlediska udržitelného rozvoje území a vydefinování problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci a zpracování grafické části územně analytických podkladů.
Cílem projektu je zajistit externí odbornou přípravu pro územně analytické podklady, koordinovanou městem a vytvoření nové datové a informační základny informací o území. Dále získávat neustále aktuální data a umět je zveřejňovat způsobem jak předepisuje zákon a poskytovat je oprávněným osobám. To by mělo přinést také zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území.
Územně analytické podklady umožní kvalitní rozhodování o území na základě aktuálních a dostupných dat. Zavedení tohoto systému je základním předpokladem pro zlepšení služeb veřejné správy. Tyto územně analytické podklady je povinné zveřejnit v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup. To zlepší přístup veřejnosti k informacím o území a omezeních, které se v území vyskytují. Úřady budou také na základě podkladů poskytovat investorům takzvanou územně plánovací informaci. Z ní se investor dozví o podmínkách a omezeních v území pro realizaci ekonomických záměrů a bude mu umožněna kvalifikovaná volba lokality.
Na zpracování tohoto projektu získalo město z Integrovaného operačního programu dotaci ve výši 935 tisíc korun. Nutnost zpracování územně analytických podkladů obcí vyplývá ze stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

 

Program Dnů Evropského dědictví je bohatý

Kultura / Město Hranice se letos v sobotu 20. září opět zapojí do mezinárodní akce „Dny evropského dědictví". Letošní téma vyhlášené pro Dny evropského dědictví zní „Památky v krajině, krajina jako památka".
Ve městě budou od 9 do 16 hodin volně přístupné tyto památky s volnou prohlídkou:
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Masarykovo náměstí Synagoga, Janáčkova ulice
Muzeum Stará radnice, Masarykovo náměstí
Židovský hřbitov, Zborovská ulice
Zámek - dvorana a I.patro, Pernštejnské náměstí
Mauzoleum, Městský hřbitov Hranice
Poutní místo Kostelíček
Tunel bývalé severní dráhy císaře Ferdinanda V
. ve Slavíči
Kaple sv. Josefa ve Slavíči
Od 9 do 17 hodin je otevřeno také Arboretum Střední lesnické školy Jurikova ulice. Zde můžete absolvovat také prohlídku s výkladem v 9, 10, 15 a 16 hodin.
Kromě zpřístupnění památek bude probíhat také doprovodný program. Od 9.30 do 11.30 bude probíhat na Masarykově náměstí tradiční jarmark s kulturním programem. Vystoupí hranický vokální kvartet Camperra, skupina H-band, divadlo Tilia s pohádkou pro všechny generace „O princeznách a drakovi". Součástí programu bude křest Atlasu rozvoje Mikroregionu Hranicko.
Zároveň bude probíhat Den srdce v Lázních Teplice nad Bečvou (více v článku „Infobus míří na Den srdce...). Chystá se také cyklovýlet zakončený slavnostním vyhlášením výsledků soutěže Mlynářský krajánek 2008 ve Skaličce. Cyklovýlet je spojený s možností prohlídky větrného mlýna v 10,11,13 a 15 hodin. Sraz účastníků je v 13,30 na Šromotově náměstí.
Můžete se zúčastnit také přírodovědné procházky s výkladem do Národní přírodní rezervace Hůrka, když přijdete v 8,15 na parkoviště železniční stanice Teplice nad Bečvou.
Celodenně je otevřena výstava obrazů Pavlíny Kahánkové na Staré radnici a obrazů Milana Cieslara v Synagoze, fotografií Hany Szmekové „Lady & Gentleman" v Galerii severní křídlo zámku a soch a objektů „Vyrobeno pod povrchem" Jaroslava Koléška ve Zbrašovských aragonitových jeskyních.
Připomínáme, že je možné zdarma využít průvodcovskou službu po městské památkové zóně . Sraz zájemců je v 10 a 14 hodin v Městském muzeu v Radniční ulici.

 

Zveme na akce Evropského týdne mobility

Životní prostředí / Evropský týden mobility, který se letošní rok nese ve znamení celoevropského tématu " Čistý vzduch všem", proběhne v týdnu od 13. září do 22. září 2008. V Hranicích se uskuteční řada akcí, na které vás chceme pozvat.
Výstava výkresů soutěžících dětí a žáků ve dvoraně zámku - od 15. do 22. září.
Evropský týden mobility ve školní družině na ZŠ 1. máje - od 15. do 19. září.
Veselé závody - 13. září, začátek v 9 hodin v Parku Československých legií.
Další akcí je Cyklistický výlet - 14. září v 9 hodin. Sraz účastníků je u vodního prvku na Masarykově náměstí. Na programu je vyjížďka na Rybáře a zpět. V 11 hodin proběhnou soutěže pro děti v letním kině.
Evropský den bez aut - 19. září na Masarykově náměstí od 8.30 do 15 hodin. Jeho součástí je Barevný den. Pro děti jsou nachystány zajímavé soutěže a informace z oblasti životního prostředí. Občané si budou moci zaregistrovat kolo na stanovišti Městské policie, informace o kompostérech získáte u zástupců firmy JELINEK -TRAIDING spol. s.r.o. a informace o komunálních službách získáte u zástupců firmy EKOLTES Hranice a.s.
Vzhledem k pořádání této akce bude v pátek 19. září od 8 do 16 hodin pro automobilový provoz uzavřena část Masarykova náměstí.
Vycházka do Národní přírodní rezervace Hůrka s komentářem. Sraz účastníků je 20. září v 8.15 na parkovišti u vlakové stanice Teplice nad Bečvou.
Další informace k Evropskému týdnu mobility budou průběžně aktualizovány.

Infobus míří na Den srdce a na Střítežské hody

Cestovní ruch / Pojízdné informační centrum - Infobus, který ve vybraných místech České republiky prezentuje Olomoucký kraj včetně Hranicka, míří na Hranicko, do Teplic nad Bečvou na Dny srdce a Stříteže nad Ludinou na Střítežské hody ve dnech 20 a 21. září.
Den srdce v lázních Teplice nad Bečvou se odehrává v rámci Světového dne srdce, který každoročně pořádá Světová federace srdce (WHO) pod patronací Světové zdravotnické organizace a UNESCO. Tento den připadá na 28. září a má lidem celého světa připomenout, že jsou to nemoci srdce a cév, které mají na svědomí největší nemocnost a úmrtnost. Teplické lázně pořádají Den srdce s týdenním předstihem v sobotu 20.září pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje RNDr. Ivana Kosatíka.
Rok 2008 je věnován širokému tématu „ Zdravé rodiny - zdravá společnost". Se zdravým životním stylem a kardiovaskulárními problémy úzce souvisí problém nadváhy a obezity. Vždyť každý druhý Čech má nadváhu a každý pátý je obézní. Česká republika se výskytem otylosti řadí na přední místo v Evropě. I na tento problém se letošní ročník „Den srdce v lázních Teplice nad Bečvou" zaměřuje.
Program zde začne v sobotu dopoledne v 10 hodin. Bude zde především prostor pro zábavu, atrakce pro dospělé i děti (autovláček, skákací hrad, poníci, klaun, letečtí modeláři, diskotéka pro děti, taneční ukázky, soutěže a další), hudba různých žánrů i další doprovodný program. Právě v jeho rámci se představí také InfoBUS Olomouckého kraje s propagačními materiály plnými zajímavých informací pro turistiku a volný čas.
Zpestřením akce budou prodejní a osvětové stánky umístěné na lázeňské kolonádě. Pozornost si jistě získá stánek zdravotníků, ve kterém budou mít návštěvníci Dne srdce možnost si změřit krevní tlak, vypočítat hodnotu BMI - index tělesné hmotnosti, který Vám určí stupeň nadváhy či obezity. Dostatek prostoru bude věnován odborné a osvětové části.
Střítežské hody, kam Infobus také zavítá, začínají již v pátek výstavou „Keramika ze Stříteže" a večer tradiční Hodovou zábavou v sále ZD Střítež. V sobotu se o Pohár starosty utkají smíšená volejbalová družstva a odpoledne od 15 hodin vystoupí hudební skupina Gentlemen's Club Hranice. Od 17 hodin se můžete těšit na tradiční posezení s country hudbou. Hraje Druhá míza Hranice.
V neděli od půl desáté začíná slavnostní Mše svatá a o hodinu později zavítá do Stříteže Infobus. Od 14 hodin pak proběhne slavnostní uvedení do provozu zrekonstruované budovy obecního úřadu. Rekonstrukce probíhala od roku 2002 a od roku 2005 byla financována z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje.

Infobus vyrazil na cesty již loni a akce se setkala s velkým ohlasem. Tuto aktivitu za 31 dní navštívilo přes 10 tisíc lidí. Letos nejprve navštívil deset českých měst a poté se vydal se na pouť po Olomouckém kraji, kde jsou jeho návštěvy vždy propojeny s nějakou akcí
Hranice se v rámci Infobusu letos prezentují jednak tradičními turistickými zajímavostmi města a akcemi Hranického kulturního léta, jednak představují celý region.
Nosným sloganem kampaně, vycházející z nepřeberného množství zážitků Olomouckého kraje, je motto: Vyber si svůj ZÁŽITEK! v Olomouckém kraji. Posádka autobusu, která bude podávat návštěvníkům informace o turistických zajímavostech Olomouckého kraje, bude tvořena učiteli a studenty Soukromé střední odborné školy v Hranicích, obor cestovní ruch.

Probíhá mobilní měření kvality ovzduší ve městě

Životní prostředí / V Hranicích byl od srpna zahájen mobilní monitoring kvality ovzduší. Monitoring ve městě probíhá na základě usnesení Rady města Hranic. Monitoring zajišťuje na základě smluvního vztahu s Městem Hranice Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.
V rámci mobilního měření kvality ovzduší je v Hranicích prováděno měření:
PM10 - suspendovaných částic s aerodynamickým průměrem menším než 10 µm
PM2,5 - suspendovaných částic s aerodynamickým průměrem menším než 2,5 µm
NOx (NO, NO2, suma NOx) - oxidů dusíku (oxidu dusnatého, oxidu dusičitého a jejich sumy)
SO2 - oxidu siřičitého
CO - oxidu uhelnatého
O3 - ozónu
Měří se tedy celkem v deseti měřících místech. Výběr měřících míst odsouhlasila Rada města Hranic. V každém měřícím bodě probíhá měření po dobu 9 kalendářních dní. Současně probíhá měření aktuálního počasí, při kterém se sleduje rychlost a směru větru, teplota, tlak a vlhkost.
Mobilní měření kvality ovzduší je prováděno postupným přesunem měřícího systému Airpointer a dvou měřících systémů DustScan. Jedná se o mobilní měřící systémy, které jsou napojeny na veřejné osvětlení.
Imisní monitoring kvality ovzduší probíhá od srpna do poloviny listopadu roku 2008. Na měření je v rozpočtu města vyčleněna částka 312 tisíc korun. Po ukončení měření bude veřejnost seznámena se závěrečnou zprávou Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Upozorňujeme na výměnu starých občanských průkazů

Městský úřad / Upozorňujeme, že se blíží konec platnosti občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Ty platí nejpozději do 31. prosince 2008. Ale pro občany narozené před 1. lednem 1936 platí výjimka - občanské průkazy ve kterých mají vyznačenou dobu platnosti "bez omezení" nebo „platnost prodloužena bez omezení" zůstávají platné i nadále.
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich uvedenou.
Žádost o nový průkaz doporučujeme podat nejpozději do 30. listopadu 2008, aby byl nový občanský průkaz včas vyhotoven.
Občanské průkazy na fotce mají strojově čitelné údaje, platí tedy až do skončení platnosti.


Program v Klubu seniorů a sdružení Alfa handicap

Sociální / V pondělí 15. září a ve středu 17. září bude Klub opět otevřen pro veřejnost od 8 do 12. hodin. Dne 15. září se bude vybírat 650 korun na poznávací zájezd do Krakova.
Dne 17. září ve středu v 10 hodin proběhne pro zájemce prohlídka Městské památkové zóny s průvodcem. Sraz je před 10 hodinou u Městského informačního centra na Masarykově náměstí (Stará radnice).
V pátek 19. září po prázdninové přestávce zahajuje tradiční plavání na Plovárně od 14 hodin. Sraz je v 13.45.
Kontakt: Klub seniorů, Na náspech 57, 753 01 Hranice, telefon: 581 602 823, e-mail: seniorihranice@seznam.cz.
Sdružení Alfa handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci od 8 do 10 hodin.

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English