Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2008 / Hranická radnice - 14. listopadu


obsah:

Hranická radnice  -  14. listopadu 2008

Spolupráce partnerských měst pokračuje

Kultura / V rámci návštěvy zástupců partnerských měst Hranic při příležitosti oslav 90. výročí vzniku samostatné Československé republiky byly domluveny společné akce Hranic a partnerských měst v příštím roce.

Na Evropské jazzové dny v Hranicích by měl dorazit orchestr Rondo z Polska, který zde vystoupil i v říjnu. Na Hranickém kulturním létě by měl vystoupit nizozemský Workshop Oldtimers.

Naopak do Nizozemí by na tradiční Sommerfest v srpnu příštího roku měla vyrazit Základní umělecká škola, stejně tak jako na Mezinárodní festival komorní hudbu mládeže do polské Konstancin-Jeziorny. Přípravný sbor Hranického dětského pěveckého sboru byl pozván na reciproční výměnu do umělecké školy v Konstancin-Jeziorně. Tamtéž by měl na Dnech Konstancina vystoupit Velký dechový orchestr z Hranic.

Společný koncert Hranického dětského pěveckého sboru, klavíristek z Hlohovce a Smyčcového orchestru ZUŠ Hranice byl jednou z nedávných společných akcí obou partnerských měst.

 

Foto: Jana Černá

Ve slovenském Hlohovci je naplánováno vystoupení hranického sboru. I nadále se bude rozvíjet spolupráce mezi ZŠ Šromotovo a Domovem seniorů v Hranicích se svými slovenskými partnery v Hlohovci.

Dlouhou tradici má pak spolupráce hranického gymnázia s Veurs College v Leidschendam- Voorburgu.

V roce 2009 bude zahájen dvouletý projekt, při kterém vystaví svá díla umělci z Hranic v Leidschendam-Voorburgu a v roce 2010 pak holandští umělci v Hranicích. Připomeneme tak již 20. výročí spolupráce s tímto nizozemským městem.

Všechny tyto akce město podporuje grantem spolupráce partnerských měst. Podmínkou přidělení grantu je finanční spoluúčast vystupujících nebo získání finančních prostředků z jiných zdrojů.

Ti, kteří se do těchto projektů v minulosti zapojili, ví, že se nejedná organizačně a hlavně pak finančně jednoduchou záležitost. Je však jisté, že zkušenosti takto získané se pak zúročí nejen při realizaci dalších projektů a získávání finančních prostředků na ně z krajských, státních či evropských fondů, ale hlavně pak všem zúčastněným přinášejí další vědomosti a znalosti o životě našich partnerů a možnost komunikace v cizích jazycích.

Do rubriky "Ptáte se" můžete své dotazy zasílat na adresu MěÚ Hranice, Ing. Petr Bakovský, Pernštejnské nám. 1, 753 37, na mailovou adresu petr.bakovsky@mesto-hranice.cz , posílat formou SMS na telefon 603 838 907, nebo volat na číslo 581 828 117. Příště se budeme věnovat opravám ulice 28. října.

 

Ve městě přibyly další koše na psí exkrementy

Životní prostředí / Dalších deset košů na psí exkrementy se zásobníkem hygienických sáčků, přibylo v ulicích Hranic . Koše byly osazeny na nejvíce zatížená místa Odbor životního prostředí tak realizoval další etapu ve zlepšování stavu životního prostředí města, zaměřenou proti znečišťování veřejných prostranství zvířaty.

Koše byly pořízeny z rozpočtu Města Hranic v celkové hodnotě 90 tisíc korun, včetně jejich instalace. Místa osazení byla určena na základě podnětů občanů a zkušeností firmy Ekoltes Hranice a.s., která smluvně zajišťuje kromě pravidelného vývozu a údržby těchto košů i jejich nákup a instalaci.

Nové koše byly umístěny v ulicích Hálkova, Vrchlického, Bezručova, Dukelská, Kropáčova, Nádražní, Jaselská a v Cementářském sídlišti.

V současné době tedy slouží občanům na území Města Hranic k neprodlenému odstranění nečistoty, způsobené zvířetem na veřejném prostranství, včetně záhonů a trávníků, 58 hnědých odpadových nádob na psí exkrementy. Všechny koše jsou pravidelně 1 x za 14 dní vyváženy, a jsou doplňovány mikrotenovými sáčky.

Nový koš na psí exkrementy v ulici Nádražní.

Foto: Jiří Škop

Rozmisťujeme kontejnery pro odpad ze zahrádek

Životní prostředí / Město Hranice, odbor životního prostředí, Vám oznamuje, že opět bude v podzimních měsících přistavovat velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek.

Kontejnery budou rozmístěny podle  uvedeného harmonogramu v zástavbě rodinných domů ve městě Hranice. Harmonogram zveřejňujeme postupně v Hranické radnici..

Do kontejnerů nelze ukládat stavební suť, pneumatiky a nebezpečné odpady. Současně žádáme občany, aby větve rozřezali na menší kousky a pak je uložili do kontejneru. Dojde tak k výrazné úspoře místa.

Mikroregion pořádá semináře o získání dotací

Hranická rozvojová agentura / Vzdělávací semináře, které pomohou získat dotace na různé projekty pořádá Mikroregion Hranicko ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou. Navazuje tak na již uskutečněné akce.

Nyní v listopadu následují dva semináře, které proběhnou v hotelu Centrum v Hranicích. První s názvem „Rozvoj podnikání" je naplánován na 19. listopadu od 13 hodin, a je určen zejména pro malé a střední podnikatele a živnostníky, kteří mají zájem o rozvoj firmy a rádi by k tomu využili dotací. Druhý „Jak správně napsat žádost do Programu rozvoje venkova" bude následovat 22. listopadu od 8 hod. Je určen pro všechny, kteří připravují projekt do Programu rozvoje venkova nebo do Programu LEADER.

„Oba semináře budou zaměřeny na to, jak správně napsat žádost a uspět s žádostí, úspěšně zrealizovat projekt" doplnila Marcela Tomášová z Hranické rozvojové agentury. Zájemci z řad podnikatelů, místních samospráv, zástupce spolků, neziskovém, a dalších zájemců se mohou hlásit vyplněnou návratkou, kterou naleznou na internetových stránkách www.regionhranicko.cz.

Pozor na vyúčtování grantů

Městský úřad / Upozorňujeme všechny, kteří letos získali od města finanční prostředky v rámci grantového programu nebo příspěvku na činnost, že se blíží termín, kdy musí předložit vyúčtování přijatých prostředků. Vyúčtování grantů i příspěvků je nutné provést do 30. listopadu tohoto roku. Bez řádného vyúčtování není možné přidělit žadateli další grant.

Změna sběrného místa plakátů

Městský úřad / Upozorňujeme na změnu sběrného místa pro výlep plakátů. Nové sběrné místo je nyní ve společnosti COPYPRO, Masarykovo nám. 86, Hranice (východní strana náměstí). Provozní doba je v pondělí až pátek 8 - 12 hodin a 13 - 16 hodin.

Plakátovací plochy v Hranicích obhospodařuje firma RENGL, s.r.o. V případě jakýkoliv nejasností kontaktujte jejich zákaznický servis 841 601 841.

Město hledá ředitele Mateřské školy Klíček

Školství / Rada města Hranic znovu vyhlásila konkurzní řízení na funkci ředitele Mateřské školy Klíček, Hranice, Struhlovsko. Do prvního vyhlášeného výběrového řízení se totiž žádný uchazeč nepřihlásil.

Předpoklady pro výkon funkce jsou vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, dále 3 roky pedagogická praxe, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav a znalost školských předpisů a problematiky řízení mateřské školy a příspěvkové organizace.

K přihlášce se přikládají ověřené kopie dokladů a nejvyšším dosaženém vzdělání včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, procesní životopis, koncepce rozvoje školy, lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonání funkce, výpis z rejstříku trestů a čestné prohlášení.

Termín přihlášek je do 8. prosince včetně. Přihlášky zasílejte na adresu (nebo podávejte osobně na podatelnu): Město Hranice, Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice. Obálku označte: NEOTVÍRAT, Zn: OŠK/1564/2008 - RM 56.

Program v Klubu seniorů a sdružení Alfa handicap

Sociální / V pondělí 17. listopadu je státní svátek. Pro veřejnost je klub otevřen ve středu 19. listopadu od 8 do 12. hodin a ve čtvrtek od 14 do 17 hodin.

V úterý od 8 a od 9 je spinning. Ve středu dopoledne bude od 11.30 a 12.30 zdravotní cvičení a v 10 hodin dostanou příležitost němčináři. Ve čtvrtek je joga od 13.30 a od 14.30 a angličtina začíná v 15.45. V pátek je opět plavání na Plovárně od 14 hodin. Sraz je v 13.45.

Řidiči pozor! V úterý 18. listopadu pořádá klub seniorů ve spolupráci s Autoškolou Vratislava Trčky od 10 hodin školení pro seniory. Téma: nové pravidla a změny v silničním provozu.

V úterý 25. listopadu se v Klubu seniorů od 8:30 hod budou vyrábět vánoční ozdoby a dekorace. Přineste si s sebou adventní věnec, 4 adventní svíčky, širší stuhu (na 4 mašle délka 2 m), sušené pomeranče, jablíčka, bukvice, šišky, skořápky vlašských ořechů, šípky a jiné přírodní materiály. Dále 4 kovové svícny s hrotem na obě strany (Jezerka) nebo 4 silnější a delší hřebíky. Hodí se i drobné vánoční ozdoby, perníčky, čokoládové nebo dřevěné ozdoby.

Sdružení Alfa handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci od 8 do 10 hodin.

 

 

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English