Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2008 / Hranická radnice - 19. září 2008


obsah:

Ptáte se na cyklotrasy

Jak se bude řešit doprava cyklistů po městě?
Představy, jak by měl probíhat pohyb cyklistů přímo po městě řeší „Koncepce rozvoje cyklodopravy na území města Hranic", kterou zpracovala odborná firma Centrum dopravního výzkumu Brno a v únoru letošního roku ji schválilo zastupitelstvo města. Nyní se připravuje projektová dokumentace na první etapu - v podstatě Trasu A podle schválené koncepce. Ta zahrnuje ulici Nádražní, Třídu 1. máje, dále ulice Komenského, Potoční , Tesaříkovu Kropáčovu a přes ulici Mostní na stávající cyklostezku Loděnice. Je zde zahrnuta i podvarianta po ulici Tovární. Tato trasa je v návrhu rozpočtu na příští rok a město bude usilovat i o získání dotací.
V koncepci jsou navrženy čtyři základní možnosti vedení cyklistických tras na území města - trasy A,B,C,D s dalšími podvariantami. Cyklotrasy obecně počítají s využitím stávajících chodníků, p někde s jejich rozšířením a s vyznačením cyklotras. (Třída 1. máje). Tam, kde to je možné a vhodné, počítají i s vyznačením cyklotras přímo na vozovce (Nádražní).
Trasa A je vedená severojižně, od hranického nádraží do Teplic nad Bečvou podél silnice I/35. Právě spojení Hranic s lázeňským komplexem v Teplicích nad Bečvou je podle odborníků pro rozvoj cykloturistiky klíčové. Trasa A představuje jednu z možných variant propojení s lázněmi. Druhou páteřní cyklokomunikací je trasa B od firmy Cement Hranice do Drahotuš, kde má v budoucnu navázat na chystanou cyklostezku do Slavíče.
Trasa C vede severojižně a kopíruje cyklotrasu Hranice - Odry, která spojuje Lhotku a Velkou s Hranicemi a v Žáčkově ulici se napojuje na trasu D. Z této trasy vedou odbočky k průmyslové zóně ulicí Máchovou (C1), na sídliště Struhlovsko ulicí P. Lumumby (C2) nebo okolo parku do Teplic nad Bečvou (C3).
Trasa D začíná U Kostelíčka, pokračuje po cyklostezce Loděnice podél Bečvy a pak přes jez podél Bečvy po cyklostezce Bečva k Rybářům.
Detaily „Koncepce rozvoje cyklodopravy na území města Hranic" můžete nalézt na internetových stránkách města (www.mesto-hranice.cz rubrika „Pro podnikatele"- projekty města). Její postupné uvedení do života bude záležet na finančních možnostech města a získaných dotacích.
Do rubriky "Ptáte se" můžete dotazy zasílat na adresu MěÚ Hranice, Ing. Petr Bakovský, Pernštejnské nám. 1, 753 37, na mailovou adresu petr.bakovsky@mesto-hranice.cz, posílat formou SMS na telefon 603 838 907, nebo volat na číslo 581 828 117.

Program Dnů Evropského dědictví je bohatý

Kultura / Město Hranice se tuto sobotu 20. září opět zapojí do mezinárodní akce „Dny evropského dědictví". Letošní téma vyhlášené pro Dny evropského dědictví zní „Památky v krajině, krajina jako památka".
Ve městě budou od 9 do 16 hodin volně přístupné tyto památky s volnou prohlídkou:
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Masarykovo náměstí Synagoga, Janáčkova ulice
Muzeum Stará radnice, Masarykovo náměstí
Židovský hřbitov, Zborovská ulice
Zámek - dvorana a I.patro, Pernštejnské náměstí
Mauzoleum, Městský hřbitov Hranice
Poutní místo Kostelíček
Tunel bývalé severní dráhy císaře Ferdinanda V. ve Slavíči
Kaple sv. Josefa ve Slavíči
Od 9 do 17 hodin je otevřeno také Arboretum Střední lesnické školy Jurikova ulice. Zde můžete absolvovat také prohlídku s výkladem v 9, 10, 15 a 16 hodin.
Kromě zpřístupnění památek bude probíhat také doprovodný program. Od 9.30 do 11.30 bude probíhat na Masarykově náměstí tradiční jarmark s kulturním programem. Vystoupí hranický vokální kvartet Camperra, skupina H-band, divadlo Tilia s pohádkou pro všechny generace „O princeznách a drakovi". Součástí programu bude křest Atlasu rozvoje Mikroregionu Hranicko.
Zároveň bude probíhat Den srdce v Lázních Teplice nad Bečvou (více v článku „Infobus míří na Den srdce...). Chystá se také cyklovýlet zakončený slavnostním vyhlášením výsledků soutěže Mlynářský krajánek 2008 ve Skaličce. Cyklovýlet je spojený s možností prohlídky větrného mlýna v 10,11,13 a 15 hodin. Sraz účastníků je v 13,30 na Šromotově náměstí.
Můžete se zúčastnit také přírodovědné procházky s výkladem do Národní přírodní rezervace Hůrka, když přijdete v 8,15 na parkoviště železniční stanice Teplice nad Bečvou.
Celodenně je otevřena výstava obrazů Pavlíny Kahánkové na Staré radnici a obrazů Milana Cieslara v Synagoze, fotografií Hany Szmekové „Lady & Gentleman" v Galerii severní křídlo zámku a soch a objektů „Vyrobeno pod povrchem" Jaroslava Koléška ve Zbrašovských aragonitových jeskyních.
Připomínáme, že je možné zdarma využít průvodcovskou službu po městské památkové zóně . Sraz zájemců je v 10 a 14 hodin v Městském muzeu v Radniční ulici.

Město si připomnělo T.G. Masaryka

Městský úřad / Letos uplynulo 71 let od úmrtí prvního československého prezidenta T.G. Masaryka. Jeho památku si občané Hranic v čele se starostou Mgr. Miroslavem Wildnerem a zástupci Československé obce legionářské, Vojenského sdružení rehabilitovaných, Vojenské posádky Hranice, Českého svazu bojovníků za svobodu a Konfederace politických vězňů připomněli u Masarykovy busty ve staré radnici.
Foto: M. Wildner

 

  

Jídelna a ZŠ Struhlovsko dostanou nový kabát

 Školství / Celkem 21 milionů korun dotací zaměřených na úspory energie školních budov získalo letos město Hranice. Jde jednak o projekt rekonstrukce školní jídelny, na který Hranice získaly 6 milionů korun. Z toho z evropských fondů poputuje do města 5 700 tisíc korun, dalších více než 300 tisíc dodá ministerstvo životního prostředí.
Dalším dotovaným projektem je zateplení ZŠ Struhlovsko, na který má město přislíbeno 15 milionů korun. Oba projekty jsou financované z programu k realizaci úspor energie ze Státního fondu životního prostředí a budou se realizovat v příštím roce.
Projekt rekonstrukce školní jídelny spočívá ve zvýšení energetické efektivnosti zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov a aplikací technologií, zaměřených na využití odpadního tepla. V současnosti má budova vysoké tepelné ztráty a nevyhovuje normám.
Projekt má navíc jednoznačně pozitivní dopad na životní prostředí. Snížení energetické náročnosti sníží zároveň i zatížení životního prostředí. Navíc dojde k výraznému snížení hodnot znečišťujících látek.
V praxi to znamená, že dojde k zásadní opravě střechy, která dostane nové vazníky, izolaci a zateplení. Dojde také k výměně původních hliníkových oken. Jídelna dostane i novou vnější podobu. Stávající plášť z tzv. „boletického panelu" nahradí nové zateplení a izolace. Jídelna tak dostane nový, modernější vzhled. Tradiční červená barva, podle které se jídelně říká, však má být alespoň částečně zachována. K opravě by mělo dojít o letních prázdninách, v červenci a srpnu. Podrobnější informace o provozu jídelny vám přineseme v některém z příštích čísel Hranické radnice..
Kromě stavebních úprav čeká jídelnu i změna vnitřního vybavení. Město totiž bude financovat výměnu vzduchotechniky. Ta současná je zastaralá a přestává vyhovovat hygienickým normám. Dojde také na stávající sociální zařízení, které bude vyměněno. Celkově budou veškeré opravy jídelny stát k 20 milionům korun.
Také ZŠ Struhlovsko projde "oteplovací kůrou". Dojde k zateplení pláště budovy a stropů. V této souvislosti se připravují i další nutné opravy budovy, jako je například oprava vstupů či opravy topení.

V Rožnově proběhnou kurzy pro zemědělce

Živnostenský úřad / Kurz pro výkon obecných zemědělských činností pořádá na podzim Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. U uchazečů o podporu z opatření Programu rozvoje venkova „I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců" totiž trvá povinnost prokázat minimální zemědělskou kvalifikaci. Pokud nemají požadované zemědělské vzdělání, je pro ně adekvátní náhradou právě rekvalifikační kurz.
I nadále však platí, že k žádosti o vydání osvědčení o zápisu do Evidence zemědělského podnikatele, se žádná odbornost dokládat nemusí!
Kurz bude zahájen 17. října a bude ukončen v dubnu 2009. Rozsah je 300 hodin a cena 10 - 12 tisíc(podle počtu přihlášených). Případní zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 17. 10. 2008 a předběžně do 30. září
Kontakt pro zájemce: telefon 571 654 390, 571 654 391
e-mail : info@szesro.cz , www.szesro.cz .

 

Kraj spolupořádá soutěž „Podnikatel roku 2008"

Krajský úřad / Regionální kolo soutěže "Podnikatel roku" připravuje Olomoucký kraj společně s firmou Ernst & Young. Tipy na zajímavé osobnosti z řad malých a středních podnikatelů je možné zasílat nejpozději do konce října.
Zásadní podmínkou pro účast v soutěži je aktivní činnost podnikatele ve vedení firmy , která působí na trhu déle než 2 roky Zároveň musí podnikatel vlastnit nejméně 25 % podíl firmy. Podrobnější informace o podmínkách účasti jsou na www.podnikatelroku.cz .
Tipy na zajímavé osobnosti z řad malých a středních podnikatelů a případné dotazy lze zasílat do konce října Ing. Olze Jedličkové - mail o.jedlickova@kr-olomoucky.cz  , tel: 585 508 324.

 

Prázdniny nedávno skončily, ale další už se blíží

Školství / Školní rok sotva začal a někteří se již těší na prázdniny. Ty podzimní nejsou nijak daleko. Podle dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připadnou podzimní prázdniny na pondělí 27. října a na středu 29. října 2008. (v úterý je státní svátek).
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince a skončí v pátek 2. ledna 2009. Vyučování začne v pondělí 5. ledna. Týdenní jarní prázdniny proběhnou v přerovském okrese od 2. do 8. března. Následovat budou Velikonoční prázdniny ve čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna. Na hlavní prázdniny se mohou děti i rodiče těšit od středy 1. července. do pondělí 31. srpna. 2009.
Tato organizace školního roku se týká základních a středních škol, základních uměleckých škol a konzervatoří.


Pošta v Drahotuších omezí od začátku října provoz

Česká pošta / Vážení zákazníci, od 1.října 2008 dojde k omezení hodin pro veřejnost na poště Hranice 4 v Drahotuších. Pošta bude otevřená v pracovní dny dopoledne od 8 do 10.45 hodin. V pondělí odpoledne pak od 13 do 17 hodin, další dny (úterý až pátek) od 13 do 16 hodin.
V případě problémů s vyzvedáváním uložených zásilek je možné požádat na každé poště o zřízení služby „Změna ukládací pošty". „Jednorázově Vám zásilku rádi přepošleme na určenou adresu zdarma" uvádí Česká pošta.

Program v Klubu seniorů a sdružení Alfa handicap

Sociální / V pondělí 22. září bude Klub seniorů otevřen pro veřejnost od 8 do 12. hodin. Dne 24. září proběhne poznávací zájezd do Krakova. Odjezd je v 6 hodin ze Šromotova náměstí. V pátek 26. září je opět plavání na Plovárně od 14 hodin. Sraz je v 13.45.
Vycházka do okolí Hranic se uskuteční v úterý 30. září. Sraz je v 9 hodin u sokolovny. Půjde se směrem na Rybáře a Drahotuše a pak dle možnosti (autobus, pěšky). Předpokládaný návrat je ve 14 hodin.
Kontakt: Klub seniorů, Na náspech 57, 753 01 Hranice, telefon: 581 602 823, e-mail: seniorihranice@seznam.cz.
Místní organizace zdravotně postižených Sdružení Alfa handicap pořádá dne 30. září zájezd do neznáma. Přihlášky můžete podat v pátek dne 26. září od 8 do 10 hodin v Klubu seniorů.
Odjezd bude v úterý 30. září od „Staré pošty" v 8.15.
Sdružení Alfa handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci od 8 do 10 hodin.
 

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English