Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2008 / Hranická radnice - 24. října


obsah:

Hranická radnice  - 24. října

Czech POINT Městského úřadu vyřizuje tisíce žádostí

Městský úřad / Přes 2 300 žádostí o ověřené výstupy z centrálních registrů vyřídil do poloviny října Městský úřad Hranice na pracovišti Czech POINT, které je umístěno ve dvoraně zámku. Největší zájem byl přitom o výpisy z rejstříku trestů, kterých bylo k 19. 10. vyřízeno téměř 1 500 (1491).

Také o výpisy z katastru nemovitostí byl velký zájem, těch bylo v říjnu vyřízeno 563. Výpisů z obchodního rejstříku bylo 257 a nejmenší zájem je o výpis z živnostenského rejstříku, šlo pouze o 8 žádostí. O výpisy z živnostenského rejstříku ale občané žádají většinou přímo na Živnostenském úřadu Městského úřadu, kde přijímají další stovky žádostí.

V Hranicích se činnost pracoviště Czech POINT rozběhla od 2. ledna 2008. Služby, které v loňském roce hranický městský úřad poskytoval prostřednictvím jednotlivých odborů, tak byly soustředěny do jednoho místa - podatelny a informací v přízemí dvorany zámku. Výhodou systému je, že vyřízení výpisů trvá pouze několik minut. Za výpis z rejstříku trestů se platí 50 korun, za ostatní výpisy se platí sto korun za první stránku a 50 korun za další stránky.

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan/firma - veřejná správa. V budoucnu by Czech POINT měl sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan". Proto je nutné v rámci projektu Czech POINT vytvořit širokou síť míst pro komunikaci s veřejnou správou.

Projekt se snaží soustředit na jedno místo agendy, které vyžadují práci s písemnými dokumenty - ať už převodem elektronického dokumentu do papírové podoby (ověřené výpisy), tak i do budoucna převodem písemného dokumentu do podoby elektronické (elektronizace dokumentů).

Projekt Czech POINT přináší občanovi značné ulehčení komunikace se státem. V konečné podobě projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím Internetu.

Probíhá dotazníková akce pro občany

Městský úřad / Dotazníkovou akci pro občany zahájil Městský úřad v Hranicích. Jde již o čtvrtý ročník této dotazníkové akce. Cílem dotazníku je získat nové podněty jak zlepšit práci úřadu a tím i zvyšovat spokojenost občanů. Dotazníky především dávají klientům úřadu možnost sdělit svůj názor na práci úředníků, které právě navštívili, na srozumitelnost poskytnutých informací, na využívání moderních způsobů komunikace.

Dotazník bude stejně jako při předešlém hodnocení předáván na většině odborů a pracovišť městského úřadu. Dostanou je občané při projednávání svých záležitostí přímo od úředníků, vyplňování bude ale anonymní.

Dotazníky je možné vhodit do šedých boxů s nápisem „dotazník" rozmístěných ve všech budovách Městského úřadu Hranice (Pernštejnské nám 1 - zámek, Zámecká 118, Purgešova 1399) nebo do schránky před Café barem, případně odevzdat na podatelně - informacích ve dvoraně zámku, dveře č. 122.

Celá akce probíhá od 21. října do 21. listopadu. Zjištěné výsledky budou po ukončení akce vyhodnoceny. Na základě tohoto vyhodnocení budeme případně prováděny opatření pro další zlepšování práce městského úřadu.

Předchozí dotazníkové akce, která proběhly v uplynulých dvou letech, přinesly informace o určitých rezervách v oblasti značení v budovách MěÚ. Na základě tohoto zjištění byly provedeny změny pro zlepšení orientačního systému.

Rozmisťujeme kontejnery pro odpad ze zahrádek

Životní prostředí / Město Hranice, odbor životního prostředí, Vám oznamuje, že opět bude v podzimních měsících přistavovat velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek.

Kontejnery budou rozmístěny podle níže uvedeného harmonogramu v zástavbě rodinných domů ve městě Hranice a v místních částech. Harmonogram budeme zveřejňovat postupně v Hranické radnici. Dnes přinášíme rozmístění kontejnerů v prvních 14 dnech.

Do kontejnerů nelze ukládat stavební suť, pneumatiky a nebezpečné odpady. Současně žádáme občany, aby větve rozřezali na menší kousky a pak je uložili do kontejneru. Dojde tak k výrazné úspoře místa.

Harmonogram rozmístění

 

Hranice si připomenou výročí vzniku republiky

Kultura / Na letošní 90. výročí vzniku Československé republiky chystá město Hranice celou řadu kulturních i společenských akcí. Dnes v pátek 24. října na Masarykově náměstí od 9.30 zahájí oslavy slavnostní nástup hranické vojenské posádky. Tento nástup si ale vyžádá dopolední uzavření náměstí pro dopravu. (od 8 do 11 hodin). V 10.40 u Mauzolea na Městském hřbitově proběhne uctění památky padlých první světové války a obětí novodobých vojenských konfliktů. Do 15 hodin pak bude Mauzoleum otevřeno pro veřejnost.

Na zámku bude Den kultury

Deset let od dokončení rekonstrukce hranického zámku připomene Den kultury na zámku, který se koná v sobotu 25. října. Oslav se zúčastní se i zástupci partnerských měst Hranic, (Leidschendam - Voorburg, Hlohovec, Konstancin - Jeziorna) a to jak starostové, tak i vystupující umělci.

Dopoledne od 10 do 12 na Masarykově náměstí zazní koncert orchestru Rondo (Polsko) . V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v Koncertním sále ZUŠ v Zámecké ulici.

a Velkého dechového orchestru ZUŠ Hranice

Od 15 hodin se ve Dvoraně hranického zámku rozběhne „Zábavné odpoledne s vyhlášením výsledků soutěže o dobré koláče, dobrou slivovici a originální nápady na různé saláty „Medovník 2008". Vystoupí folklorní skupina, je nachystána malá módní show Mamma Help, přijede taneční skupina „Báječný ženský". Připravena je i autogramiáda Jaroslavy Černé, autorky knihy „Jeden život nestačí". Na závěr bude tradiční ochutnávka specialit přihlášených do soutěže s možností zakoupit medové produkty.

Den uzavře ve 20 hodin koncert skupiny Abba Revival v Zámeckém klubu.

Oslavy končí 28. října

V neděli 26. října od 10 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele zveme na Slavnostní mši svatou k uctění památky padlých světových válek a válečných konfliktů za doprovodu Hranického dětského pěveckého sboru a kostelní schóly.

Oslavy v úterý 28. října zahájí v 17.30 koncert Velkého dechového orchestru ZUŠ Hranice před Zámeckým hotelem. V 18 hodin vyrazí lampionový průvod ke Staré radnici. Za příznivého počasí večer uzavře od 18.45 Ohňová show a promítání pro celou rodinu v Letním kině.

Celý den od 9 do 15 hodin bude pro veřejnost otevřena Síň odboje v kasárnách gen. O. Zahálky.

Podnikatelé mohou dávat elektronická podání

Živnostenský úřad / Od 1. října mají podnikatelé možnost vytvářet elektronické podání (EPO) ověřené elektronickým podpisem na jednotném registračním formuláři (dále jen JRF) na svém počítači a odesílat jej přímo do centrální elektronické podatelny Živnostenského rejstříku.

Vytvořené EPO je přímo aplikací JRF podepsáno uznávaným elektronickým podpisem dle ustanovení § 11 zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

Aplikace k vytvoření a odesílání podání JRF bude od 1.10.2008 k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz, a to včetně příručky s popisem možností využití, instalace, vyplnění a odeslání.

Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, zpracuje podání v informačním systému registru živnostenského podnikání (IS RŽP). V průběhu zpracování jsou vytvářeny v registru podnikatelů výstupní dokumenty, a pokud to povaha vyřízení dokumentu umožňuje, je vedena komunikace s podnikatelem v elektronické formě. Tedy i výstupní dokument je možno vypravit elektronicky podepsaný kvalifikovaným elektronickým certifikátem.

Podnikatelské subjekty budou o nové možnosti také informováni na webových stránkách MPO www.mpo.cz a BusinessInfo - www.businessinfo.cz.

Neplatiči povinného ručení budou mít těžší život

Doprava / Neplacení povinného ručení u vozidel se od ledna 2009 prodraží. Od 1. ledna budou vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ručení, hradit za každý den, kdy nemají vozidlo pojištěno, příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Sazba příspěvku se bude podle druhu vozidla pohybovat od 20 do 300 Kč denně.

Podle údajů, které má ČKP k dispozici, je u nás registrováno přibližně 850 tisíc vozidel bez povinného ručení. Novela zákona navíc uděluje plné kompetence k uplatňování nároku na úhradu příspěvku České kanceláři pojistitelů. Ta má informace o vlastnících nepojištěných vozidel a zároveň má k dispozici dostatek nástrojů k tomu, aby neplatiče přiměla k zaplacení příspěvku.

Vlastníci nebo provozovatelé nepojištěných vozidel, kterým dle zákona č.168/1999 Sb.,o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, vzniká povinnost hradit příspěvek do garančního fondu, budou od ledna 2009 Českou kanceláří pojistitelů písemně vyzýváni k úhradě příspěvku. Příjemce výzvy bude mít 30denní lhůtu na úhradu příspěvku, popřípadě doložení skutečnosti, že vozidlo neprovozoval v rozporu se zákonem. Pokud obeslaný na výzvu nezareaguje ani neuhradí příspěvek, bude zahájeno vymáhání příspěvku, které může skončit až žalobou u soudu a následnou exekucí. Od zahájení vymáhání se dlužná částka navíc začne navyšovat o náklady spojené s vymáháním.

Rádi bychom Vás informovali, že nyní již fungují internetové stránky www.bezpojisteni.cz. V provozu je také call centrum na telefonním čísle 221 772 773. Najdete zde ucelené informace k tématu příspěvku nepojištěných do garančního fondu ČKP.

MŠ Klíček hledá ředitele

Školství / Rada města Hranic vyhlásila konkurzní řízení na funkci ředitele Mateřské školy Klíček, Hranice, Struhlovsko. Předpoklady pro výkon funkce jsou vzdělání a související podmínky dle zákona o pedagogických pracovnících, dále 3 roky pedagogická praxe pro mateřskou školu, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav a znalost školských předpisů a problematiky řízení mateřské školy a příspěvkové organizace.

K přihlášce se přikládají ověřené kopie dokladů a nejvyšším dosaženém vzdělání včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, procesní životopis, koncepce rozvoje školy, lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonání funkce, výpis z rejstříku trestů a čestné prohlášení.

Termín přihlášek je do 31. října včetně. Přihlášky zasílejte na adresu (osobně na podatelnu): Město Hranice, Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice. Obálku označte: NEOTVÍRAT, Zn: OŠK/1445/2008 - RM 53

Program v Klubu seniorů

Sociální / V pondělí 27. října a ve středu 29. října bude Klub seniorů otevřen pro veřejnost od 8 do 12. hodin. Pondělí začnou příznivci jógy od 7.30 a od 8.30. Počítače pro začátečníky proběhnou od 8 do 10 hodin. Zdravotní cvičení přijde na řadu v 16 a 17 hodin. V úterý 28. října je státní svátek.

Ve středu ráno proběhne od 7.30 a od 8.30 zdravotní cvičení. V 10 hodin dostanou příležitost němčináři.

Ve čtvrtek je Klub seniorů otevřen pro veřejnost od 14 do 17 hodin. Angličtina začíná v 15.45. V pátek je opět plavání na Plovárně od 14 hodin. Sraz je v 13.45.

Sdružení Alfa handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci od 8 do 10 hodin.

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English