Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2008 / Hranická radnice - 26. září 2008


obsah:

Hranice získaly ocenění za náměstí

Městský úřad / Hranice( spolu s Krásnou Lípou) zvítězily v celostátní soutěž „ Cesty městy 2008" (www.nadacepartnerstvi.cz ) s projektem rekonstrukce Masarykova náměstí. Tato rekonstrukce proběhla v roce 2006 a přišla město zhruba na 30 milionů korun. O rekonstrukci náměstí se výrazně zasadil tehdejší starosta města PhDr. Vladimír Juračka. Garantem prací byl odbor rozvoje města v čele s Ing. Dagmar Čabalovou.
Hlavními cíly rekonstrukce bylo zvýšit bezpečnost provozu na náměstí, komplexně řešit dopravu, tzn. sladit hromadnou, individuální, automobilovou, cyklistickou a pěší dopravu, zvýšit celkovou kvalitu veřejného prostoru, změnit parkovací systém, rozšířený komfort pro pěší, architektonické změny odpovídající historickému jádru města - městské památkové zóny.
Před rekonstrukcí bylo náměstí vyasfaltováno, zaplátováno, byly předimenzované šířky komunikací, které preferovaly motorovou dopravu, problémem byla slabá bezbariérová přístupnost a chaotické parkování po celém náměstí.
Při rekonstrukci došlo k rozšíření chodníků a zúžení vozovek. Nyní jsou chodníky vydlážděny řezanou mozaikou 6x6 cm, silnice jsou z kostek 10x10 cm, místa v dotyku s kostelem a mariánským sloupem jsou vydlážděna nepravidelnými odseky, u kašny pak kamennými, protiskluzovými deskami.
Celkový počet parkovacích míst se příliš nezměnil, ale jsou jinak situována - kolmá stání po obou stranách kostela a jižní straně náměstí (fronta domů od Staré radnice po Komerční banku), u domů se parkuje podélně. Před kostelem Stětí sv. Jana Křtitele bylo vytvořeno klidové prostranství. Instalovány jsou parkovací automaty.
U paty kostela jsou vysazeny javory, aby změkčily jeho hmotu, v rozích náměstí jsou situovány větší stromy - 4 lípy a řada javorů byla vysazena za mariánským sloupem. V letošním roce bylo na náměstí doplněno 22 nových nádob s vysázenými letničkami. V ose kostela a mariánského sloupu je instalován vodní prvek z kamene o velikosti 3x7 metrů a hloubce 30 cm, jeho součástí je i podvodní nasvícení. Místo někdejší, nedochované kašny bylo instalováno pítko s lavičkami. Zvýrazněna a opravena byla také deska, vyznačující místo popravy dvou hranických měšťanů za třicetileté války (1627).
Veřejné osvětlení je stylové, historizující, byl nasvícen kostel i mariánský sloup pamatováno je na potřebný mobiliář - pohodlné lavičky odpadkové koše, stojany na kola, plakátovací válcové plochy, šachtu na umístění vánočního stromu. Na náměstí je umístěna interaktivní mapa, (zvukové spoty) zachycující město a mikroregion. Naproti kostelu je umístěna kovová reliéfní mapa velikosti přibližně 1x1 metr, která zachycuje městskou památkovou zónu.

Nové dětské hřiště vyrostlo na Struhlovsku

                                Životní prostředí / Nové dětské hřiště vyrostlo na sídlišti Struhlovsko. Odbor životního prostředí MěÚ Hranice ho zde vybudoval za 422 tisíc korun. Novinkou v Hranicích je lanový prvek, který je umístěn do pádové zóny z praného štěrku.Do oploceného prostoru byla umístěna rozhledna se skluzavkou a psací tabulí, kolotoč, pískoviště, houpadlo na pružině, dvě lavičky a odpadkový koš. Výstavba hřiště byla provedena v souladu s právními předpisy a normami Evropské unie.
Foto: Ing. Karel Dreiseitl

  

  

Blíží se krajské a senátní volby

Vnitro / V pátek 17. a sobotu 18. října 2008 proběhnou volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR. První den voleb začíná ve 14 a končí ve 22 hodin. Druhý den voleb začíná v 8 hodin a končí ve 14 hodin. Město Hranice již zahájilo přípravy na jejich bezproblémový průběh. Podrobné informace jsou zveřejněny na úřední desce.
Seznam volebních místností nedoznal žádné změny. Hlasovací lístky budou voličům dodány do 14. října. Pro bezproblémové doručení hlasovacích lístků by bylo vhodné, aby si voliči zkontrolovali čísla popisná, jejich čitelnost či zda jimi vůbec mají své domy označeny.
Voličské průkazy se ve volbách do zastupitelstev krajů nevydávají. Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR může volič hlasovat mimo stálý volební okrsek, a to na základě voličského průkazu v libovolném volebním okrsku daného volebního obvodu. Voličský průkaz bude voliči vydán na ohlašovně odboru vnitřních věcí MěÚ Hranice, Zámecká ul. 118, 1. patro, kanc. č. 221. Informace lze získat také na telefonu 581 828 553.

Soutěž o nejlepší medovník startuje, posílejte recepty

Město Hranice / Společnost Patriot ve spolupráci s městem Hranice a Městským kulturním zařízením Hranice vyhlašuje VI. ročník soutěže o dobré koláče (zákusky), dobrou slivovici a zajímavé saláty - „MEDOVNÍK 2008". Soutěž má tři samostatné kategorie a mohou se zúčastnit jednotlivci i kolektivy.
Do kategorie „KOLÁČ" a kategorie „SALÁT" se přihlásíte tak, že podle receptu, který přiložíte, (nejlépe zaslat předem na adresu vyhlašovatele) připravíte soutěžící exponát, který doručíte do dvorany zámku v sobotu 25. října mezi 10 až 12 hodinou. Na recept nezapomeňte uvést adresu.
V kategorii „SLIVOVICE" soutěží ten, kdo doručí do dvorany zámku 0,5 l láhev slivovice, na přiloženém lístku uvede druh ovoce a svou adresu.
Soutěžní exponáty hodnotí nezávislé poroty a hodnocení je neveřejné.
Slavnostní vyhlášení výsledků se koná ve spolupráci s Městským kulturním zařízením dne 25. října 2008, v 15 hodin jako součást Dne kultury na zámku.
Přihlášky zasílejte na adresu Společnost |Patriot o. s., Olšovec č. 116, 753 01 Hranice.

Zveme zájemce na akci Den s regionem Hranicko

Mikroregion Hranicko / V sobotu 11. října 2008 se můžeme těšit na již druhý ročník kulturní a sportovní akce nazvané Den s Regionem Hranicko, konaný ve sportovním areálu ve Valšovicích.
Hlavním bodem zábavného programu je turnaj v pétanque, kdy se do soutěže mohou hlásit tříčlenná družstva tvořena zástupci obcí, institucí i firem z regionu. Tříčlenná družstva se mohou již dnes hlásit Marcele Tomášové na tel. č. 739 430 576, mail m.tomasova@regionhranicko.cz
Doprovodný program bude zajímavý především pro dětské návštěvníky, kdy budou připraveny soutěže, hry, skákací hrad.
Pro zájemce je možnost prohlídky Školního Polesí s odbornými průvodci z řad žáků SLŠ v Hranicích, tzv. lesní pedagogika. Po ukončení turnaje budou vítězům předány ceny a všem přítomným bude k tanci či poslechu hrát skupina D.U.B music.
Věříme, že počasí nám bude přát a 11. říjnová sobota se vydaří ke spokojenosti všech. Další informace na www.regionhranicko.cz

Výkopy v Jungmannově ulici má na svědomí Telefónica O2

Doprava / Již delší dobu hyzdí a omezuje provoz chodců výkop na Jungmannově ulici. Ekoltes Hranice jako správce komunikací spolu s odborem dopravy městského úřadu zjistili, že výkopy provedli pracovníci Telefónicy O2 Czech Republic a.s.. Každý správce sítí má v případě havárie právo rozkopat komunikaci. Ale to jej nezbavuje povinnosti věc následně úřadu nahlásit a dohodnout se se správcem komunikace na dalším postupu.
Navíc pracovníci Teléfonicy O2 závadu nedokázali odstranit, chodník nechali rozebraný a teprve po dlouhé době společnost objednala opravu u odborné firmy. Ta se již na odbor dopravy obrátila, shání potřebné doklady a výsledkem bude pravděpodobně překop Jungmannovy ulice.

Poděkování za průběh akcí Evropského týdne mobility

Životní prostředí / Město Hranice, zastoupeno odborem životního prostředí, děkuje všem partnerům za organizaci akcí k Evropskému týdnu mobility v týdnu od 13. - 22. září 2008 a všem, kteří svou účastí tyto akce podpořili. Poděkování patří především hlavním organizátorům: Domu dětí a mládeže Hranice za Evropský den bez aut a výtvarnou soutěž, firmě EKOKOM a.s. za Barevný den, občanskému sdružení Junák za Cyklistický výlet, školní družině ZŠ Tř. 1. máje za dopravní soutěže, občanskému sdružení Dráček za Veselé závody, panu Milanu Orálkovi z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí za odborný komentář k vycházce do Národní přírodní rezervace Hůrka.
Město Hranice rovněž děkuje sponzorům, především firmě: SPORTHOUSE, Kellys, Železo Hranice, Mlékárna Valašské Meziříčí a dalším.

Atlas byl pokřtěn

Mikroregion Hranicko / Křest Atlasu rozvoje mikroregionu Hranicko proběhl v sobotu 20. září v rámci Dnů evropského dědictví na Masarykově náměstí za účasti starosty Hranic Mgr. Miloslava Wildnera, předsedy Mikroregionu Hranicko a zástupců Univerzity Palackého. Atlas byl pokřtěn kromě šampaňského také vodou z řeky Bečvy a Luhy.
Foto: Helena Kiliánová

  

  

Změny jízdních řádů

Doprava / Upozorňujeme občany, že od 1. října 2008 dochází v rámci optimalizace městské hromadné dopravy ke změnám jízdních řádů na všech linkách. Doporučujeme proto prostudovat si informace na jednotlivých zastávkách.

Program v Klubu seniorů

Sociální / V pondělí 29. září a ve středu 1. října bude Klub seniorů otevřen pro veřejnost od 8 do 12. hodin. Na úterý 30. září je naplánována vycházka směrem na Rybáře a Drahotuše a pak dle možnosti (autobus, pěšky). Sraz je v 9 hodin u sokolovny. Ve středu se rozbíhá zdravotní cvičení od od 8.30 a 9.30 a němčina od 10 hodin. Angličtina začíná ve čtvrtek od 15.30. V pátek 3. října je opět plavání na Plovárně od 14 hodin. Sraz je v 13.45.
Místní organizace zdravotně postižených Sdružení Alfa handicap pořádá dne 30. září zájezd do neznáma. Odjezd bude v úterý 30. září od „Staré pošty" v 8.15. Sdružení Alfa handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci od 8 do 10 hodin.

Alfa handicap děkuje

Alfa handicap / Místní organizace Alfa handicap děkuje vedení Sokola Bělotín , zejména panu Miroslavu Mašterovi a jeho ženě Aleně i ostatním, kteří obětavě pomohli při akci „ Den zdravotně postižených přerovského regionu , který v Bělotíně proběhl 6. září.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English